HCL 70/25.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa în comisiile de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza UAT Sarmizegetusa

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 70 din 25.11. 2021

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa în comisiile de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza UAT Sarmizegetusa

 

 

Consiliul Local al Comunei  Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit astazi  25.11.2021 in sedinta ordinara;

 

            Examinând propunerile cuprinse în Referatul de aprobare al primarul Comunei Sarmizegetusa, înregistrat sub nr. 142 din 17.11.2021 la proiectul de hotărâre nr.     72/ 2021  cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa în comisiile de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza UAT Sarmizegetusa;

           Având în vedere raportul secretarului comunei, înregistrat sub nr.143 din 17.11.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.­160/25.11.2021, nr.161/25.11.2021 si nr.162/25.11.2021;

Ținând cont de adresa nr.4697/56 din 28.10.2021, înregistrată la Primăria comunei Sarmizegetusa, sub nr.2171  din  28.10.2021,  prin care Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara solicită desemnarea reprezentantului Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa în comisiile de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza UAT Sarmizegetusa;

În temeiul dispozițiilor, art.5, alin. IIlit..,,c”, pct.2 lit..,,b” din Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul Ministrului Educației nr.4597/2021, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art.129, alin.2, lit.,,d” și alin.7 , lit,,a”, ale art.139, alin.1 și ale art.196 alin.1 lit. ’’a’’  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTARASTE :

            Art.1 – Se desemnează domnul HIBAIS LEONTIN DORIN, primarul comunei Sarmizegetusa, să facă parte din comisiile de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza UAT Sarmizegetusa;

Art.2 –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Secretaru General al Comunei Sarmizegetusaa.

Art.3 – Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, la Tribunalul Hunedoara, Secția Contencios Administrativ.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Sarmizegetusa , Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara , Instituției Prefectului Județului Hunedoara si se afiseaza conform legii.

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 25.11.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ___ . Voturi pentru: ___, impotrivă: ___, abţineri: ___ .

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.