HCL 73/25.11.2021 privind aprobarea co-finanțării ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.73 DIN 25.11.2021

 

privind aprobarea co-finanțării ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa , județul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 25.11.2021

 

 

          Având in vedere:

  • Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Sarmizegetusa prin care se propune aprobarea co-finanțării ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020;
  • referatul de aprobare al primarului comunei nr.148/18.11.2021 ;
  • raportul nr.149/18.11.2021 la proiectul mentionat;
  • Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.172/25.11.2021, nr.173/25.11.2021 si nr.174/25.11.2021 ;
  • – Adresele cu nr.137/22.10.2021 și 141/1.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara
  • – Hotărârea Consiliului Local Sarmizegetusa nr._72/2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Planului de tarife pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”

 În conformitate cu prevederile:

– Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;

– Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructura Mare,  Axa prioritară 3;

– Hotărârea Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– Art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  -Art. 16, alin. 3, și art. 21, alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;

 

 

        În  temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.d, alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.a,  art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.4, art.199 alin.1, alin.2, art.243 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTARASTE:

 

                                                                         

         Art. 1. Se aprobă cofinanţarea de 2% din valoarea investiţiilor aferente proiectului „”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020“.

 

      Art.2.(1).Se aproba contributia proprie a Comunei Sarmizegetusa , in suma de 6.945,08 euro fără TVA, echivalentul sumei de 34.221,87  lei fara TVA, care reprezinta cheltuielile eligibile in procent de 2% din valoarea investitiilor ce vor fi realizate incadrul proiectului,

       (2).Suma precizata la alin. 1, va fi prevazuta in bugetul local al comunei Sarmizegetus , esalonat in perioada 2022-2028.

 

      Art.3. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa in Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”, dl. Hibais Leontin – Dorin, primarul comunei, de a vota ,,PENTRU” aprobarea cofinantarii investitiilor aferente proiectului,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

 

       Art. 4.- Prezenta hotărâre se poate contesta în temeiul condiţiilor prevederilor Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

 

       Art. 5.- Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, primarului comunei Sarmizegtusa, compartimentului  contabilitate , Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest  Hunedoara„ si se va afisa conform legii.

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 25.11.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.