anunt proiect 82/2021 program achizitii publice 2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

Nr. 14/03.12.2021

ANUNŢ

 

În conformitate cu dispoziţile art.7 alin (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Comunei Sarmizegetusa aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat urmatoarele :

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 82/2021

privind aprobarea  Programului anual al achiziţiilor publice in forma sa initiala, pentru anul 2022,la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

 

       Proiectul de act normativ sus menţionat poate fi consultat la sediul Primăriei Sarmizegetusa, str.Principala nr.4,birou Secretar si la sediul Primăriei Comunei Sarmizegetusa, (panoul de afişaj)

          Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului,  propuneri, sugestii sau opinii la proiectul de hotărâre sus menţionat al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de expunerea de motive şi raportul compartimentului de resort.   

          Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite: – prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Sarmizegetusa, str. Principala , nr.4 – prin email la adresa: primariasarmizegetusa@yahoo.com sau pe fax: 0254/776552

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Sarmizegetusa.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Socaciu Aurora Gina- contabil si Ianc Sergiu Ovidiu – inspector

 Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”.

Vă mulțumim!

Primar,

Hibais Leontin Dorin

 

Posted in ANUNTURI, Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, INFORMATII PUBLICE.