HCL 75/2023 RECTIFICAREA A9 A ABUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA

HOTARAREA nr. 75 din 07.12.2023
privind Rectificarea a- IX -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.12.2023

Avand in vedere Proiectul de hotarare nr. 79 /2023 privind Rectificarea a- IX -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa , raportul primarului inregistrat cu nr.157/06.12.2023, raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.158/06.12.2023 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.201/07.12.2023, nr.202/07.12.2023 si nr.203/07.12.2023;
In conformitate cu prevederile HG nr.1183/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, prevederile HG nr.1188/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea unor cheltuieli descentralizate pentru servicii sociale destinate persoanelor varstnice si persoanelor cu handicap
Tinand cont de adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ 23995 / 04.12.2023 inregistrata la primaria comunei Sarmizegetusa cu nr.2495/05.12.2023, adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Hunedoara nr. HDG_STZ 24198 / 06.12.2023 inregistrata la primaria comunei Sarmizegetusa cu nr.2507/06.12.2023, referatul intocmit de Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa nr.1.471/22.11.2023, sumele alocate pentru Programul Rabla Local de la Administratia Fondului de Mediu, adresa nr. HDG_STZ 24.408 /06.12.2023 prin care se suplimenteaza sumele incasate din impozitul pe venit.
In temeiul Legii 273 /2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022, Legea 227/ 2015 privind Codul Fiscal;
Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art.1 Se rectifica bugetul local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2023 cu suma 459 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local va fi in suma de 8.633,85 mii lei la venituri si in suma de 9.333,85 mii lei la cheltuieli.

Art.2 Suma respectiva modifica clasificarea bugetara atat la venituri cat si la cheltuieli dupa cum urmeaza:

VENITURI
CHELTUIELI
Capitolul Suma Capitolul Suma

04.02.04
11.02.02
11.02.06
33.02.50
43.02.20
+ 23 mii lei
+26 mii lei
+350 mii lei
+ 20 mii lei
+ 40 mii lei

51.01.03
10.01.01
68.05.02
10.01.01
70.02.50
10.01.01
65.04.01
20.01.08
20.01.30
70.02.50
20.01.06
20.01.09
20.30.30
70.06
20.01.03
74.02.50
55.01.84
84.03.01
20.02

+50 mii lei

+40 mii lei

+10 mii lei

+2 mii lei
+8mii lei

+ 9 mii lei
+80 mii lei
+20 mii lei

+30 mii lei

+ 40 mii lei

+170 mii lei
Total 459 mii lei Total 459 mii lei

Art.3. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Compartimentului Contabilitate si a Consiliului Local Sarmizegetusa si se afiseaza pe site-ul primariei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 07.12.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:___. Voturi pentru:___, impotrivă: ___, abţineri:___

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.