PROCES VERBAL privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din data de 29.11.2023 aprobat in sedinta extraordinara din data de 07.12.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

NR. 76 din 04.12.2023
PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 29.11.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 139/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierii locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa. De asemenea, la sedinta participa doamna contabil Socaciu Aurora Gina.
Secretarul general al comunei trece în revistă legislația în materie de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. (art.228 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ )
Domnul consilier Ciorogariu Florin declara ca se afla într-o astfel de situație, pentru proiectul de la punctual 2 din ordinea de zi, respectiv PH nr.76/2023 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara si nu va vota la acest proeict.De asemenea nu va fi luat in considerare nici la cvorumul necesar adoptarii PH 76/5023.
In aceasta situatie, consilierul local Ciorogariu Florin fiind si presedinte de sedinta, se decide si se alege, cu votul majoritatii un alt presedinte de sedinta, pentru sedinta de astazi.
Este ales presedinte de sedinta domnul consilier Popescu Petrisor Eugen.
În continuare doamna Bugariu Simona Nicoleta, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbal al al sedintei extraordinare din data de 17.11.2023.
Se supune la vot procesul verbal care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu urmatoarele voturi – TOTI PENTRU

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1.Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 76/2023 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 proiect :

• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.77/ 2023 Privind rectificarea a VIII a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.

Se face o pauza pentru a se intocmi de catre comisia de specialitate a consiliului local avizul la proiectul aprobat pentru suplimentarea ordinii de zi.

Se reia sedinta.Se trece la dezbaterea celor 3 proiecte .

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.75/2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.75/2023.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 75/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.75/2023 (aviz FAVORABIL).
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1-6 fiind votat astfel:
8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri.( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri.( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 72 din 29.11.2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate

La punctul 2 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.76/2023 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.76/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.76/2023 .(aviz NEFAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.76/2023 .(aviz NEFAVORABIL)
Discutii:
Toti consilierii sunt nemultumiti de situatia creata prin desfiintarea a doua posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului ,un post vacant si un post ocupat, atat primarul comunei cat si doamna contabil prezenta la sedinta incearca sa explice situatia, ca s-a vorbit la Institutia Prefectului si nu exista nici o alta varianta prin care sa se evite desfiintarea respectiv reducerea cu 10% a posturilor, solicitata prin adresa de catre Institutia Prefectului , urmare intrarii in vigoare a Legii nr.296/2023.
Se trece la dezbaterii:
Nu participa la vot si nu este luat in considerare nici la cvorum domnul consilier Ciorogariu Florin.
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1- 4 fiind votat astfel:
5 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 3 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina , doamna consilier Hibais Ileana Mirabela si domnul consilier Braila Adrian Mircea).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 5 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 3 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina , doamna consilier Hibais Ileana Mirabela si domnul consilier Braila Adrian Mircea).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 73 din 29.11.2023 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

La punctul 3 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 77/2023 Privind rectificarea a VIII a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa .
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.77/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.77/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.77/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1 – 6 fiind votat astfel: 8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 8 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri ( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 74 din 29.11.2023 Privind rectificarea a VIII a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa .

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.