HCL 76/07.12.2022 privind participarea Comunei Sarmizegetusa la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură

H O T Ă R Â R E A   nr. 76 din 07.12.2022

privind participarea Comunei Sarmizegetusa la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

 

                 

               Consiliul local al comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara,

                    Intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.12.2022

 

              Luand act de:

            – proiectul de hotarare nr. 80/2022 privind participarea Comunei Sarmizegetusa la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură

           – referatul de aprobare al primarul comunei Sarmizegetusa inregistrat in Registrul special la nr. 157/06.12.2022;

           – raportul compartimentului de resort  inregistrat in Registrul special la  nr. 158/06.12.2022; 

           – avizele comisiilor  de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa, inregistrate la nr.228/07.12.2022, nr.229/07.12.2022 si nr.230/07.12.2022; 

            Având în vedere:

  1. a) art.120 alin.(1), art.121 (1) și alin.(2), art.138 alin. (1)și alin.(4) din Constituția României, republicată;
  2. b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
  3. c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
  4. d) art. 139 alin. 3 coroborat cu art.5 lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  5. e) Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.3047/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare si reziliența în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11, componenta11 – Turism și cultură, Investiția I.4- Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național;

În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), alin. (2) lit. b), lit. c) și lit. e), alin. (4) lit. d), alin (7) lit. r) și lit. s), art. 134,alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. d), lit. f), lit. g) coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art. 1. – Se aprobă participarea Comunei Sarmizegetusa alături de alte unități administrativ-teritoriale din cadrul județului dar și din județele învecinate, la implementarea proiectului din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură.

 

 

 

Art. 2. – Se mandatează primarul comunei Sarmizegetusa să semneze în  numele și pe seama Comunei Sarmizegetusa, Acordul de Parteneriat la cererea  de  finanțare a proiectului ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” cu toate  anexele acesteia, a tuturor  documentelor  aferente proiectului și să reprezinte Comuna Sarmizegetusa în relația cu MDLPA.

 

Art. 3. – Primarul  comunei Sarmizegetusa împreună cu aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Art. 4. – Hotararea poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 Art.5.–Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului urbanism si achizitii publice, Consiliului Judetean Hunedoara si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei;

 

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza p.Secretar General

            Braila Adrian Mircea                                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 07.12.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

Posted in HCL adoptate.