HCL 79/2023 Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 79 din 27.12..2023

Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.12.2023

Avand in vedere:
– Raportul primarului comunei Sarmizegetusa inregistrat cu nr.161 / 20.12.2023;
– Referatul compartimentului contabilitate si resurse umane nr.162/20.12.2023;
– HCL Sarmizegetusa nr.73/2023 privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
– Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.209/27.12.2023, nr.213/27.12.2023 si nr.217/27.12.2023;
– Legea –cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.53/2003 privind Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Adresa Institutiei Prefectului – Judetul Hunedoara nr.9793/30.10.2023 privind stabilirea numarului maxim de posture ce pot fi incadrate la nivelul UAT Sarmizegetusa pentru anul 2023;
În temeiul art.129 alin. 2, lit. a) , alin.3 , lit.c), art. 139, alin 1, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba modificarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, conform Anexelor nr.1 si 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Sarmizegetusa prin compartimentul Contabilitate si resurse umane.
Art. 3.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 4.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara, Compartimentului contabilitate si resurse umane, primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza pe site –ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.12.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:___. Voturi pentru:___, impotrivă: ___, abţineri:___

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate, Organigrama.