HCL 77/2023 PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL 2024

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL
Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415
Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;
e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

HOTARAREA nr. 77 din 27.12.2023

privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.12.2023

Având în vedere Proiectul de hotarare nr.74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, in raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, referatul de aprobare nr.147/16.11.2022 si raportul compartimentului de resort nr.148/16.14.2022 ;
Tinand cont de:
-HCL Sarmizegetusa nr. 29/2023 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 13,8 % a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si a actualizării cu 5,1 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.207/27.12.2023, nr.211/27.12.2023 si nr.215/27.12.2023;
-art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
-art.5 a;in.1 lit a). si alin.2, art.16 alin.2, art.20 alin.1 lit.b)., art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 266 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 7 alin.4 si art.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

ART.1 Nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 raman la nivelul celor aferente anului fiscal 2023, asa cum sunt stabilite prin HCL Sarmizegetusa nr.74/2017 modifica si completata prin HCL Sarmizegetusa nr. 63/2018, HCL Sarmizegetusa nr. 65/2019 , HCL Sarmizegetusa nr.68/2020 , HCL nr.68/2021 si HCL nr.78/2022.

ART.2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an 2024 de către contribuabili, până la data de 31 martie 2024, inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10 %.

ART.3 Se aproba anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2023 mai mici sau egale cu 30 lei.

ART.4 Indexarea impozitelor şi taxelor locale cu rata inflatiei de 13,8 % pentru annul fiscal 2024 se face conform conform HCL Sarmizegetusa nr.29/2023.

ART.5 Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 01 ianuarie 2024.

ART.5. Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Sarmizegetusa va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ART.6 Prezenta hotărâre se comunică : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului impozite si taxe si se afiseaza la avizierul primariei si pe site.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.12.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:___. Voturi pentru:___, impotrivă: ___, abţineri:___

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.