HCL 8/2024 Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 8 din 28.02.2024

Privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 28.02.2024

Examinând referatul de aprobareal primarului nr. 15/24.01.2024 prin care se propune aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa, si raportul compartimentului de resort nr.16/24.01.2024 la Proiectul de hotarare nr.8/2024 privind aprobarea Programului annual al achizitiilor publice pentru anul 2024 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa.
Tinand cont de :
– HCL nr.78/2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa;
– HCL nr.7/2024 Privind adoptarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.22/28.02.2024, nr.26/28.02.2024 si nr.30/28.02.2024;
– prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile şi completarile ulterioare;
– dispoziţiile art. 12, alin. 4 si 5 si art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile şi completarile ulterioare,
– prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.A.P. nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
– art. 7 alin.(4) si alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobă Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa, conform anexelor nr. 1-4 la prezenta hotărâre care fac parte integranta din aceasta.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Hotărârea se comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului achizitii publice, compartimentului contabilitate si compartimentului proiecte europene si se va afisa pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.si la avizier.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 28.02.2024.
Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:1

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
COMUNA SARMIZEGETUSA ANEXA nr.1 la HCL 8/2024

Aprob,
Primar
Hibais Leontin Dorin

AVIZ
Compartiment contabilitate
Socaciu Aurora Gina

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE PE ANUL 2024

NR.
CRT. Obiectul
achizitiei directe Cod
CPV Valoarea
estimata
Sursa de finantare Data
estimata
pentru initiere
Data
estimata
pentru
finalizare
Lei , fara TVA
SERVICII
1 Contract furnizare energie electrica 09310000-5 70000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
2 Servicii de telefonie fixa interurbana , telefonie mobila si internet 64211200-0
64212000-5 12000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
3 Servicii de actualizare program legislativ 72540000-2 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
4 Servicii de intretinere si reparartii calculatoare 72267000-4 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
5 Servicii intretinere fotocopiatoare 50313200-4 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
6 Servicii de gazduire site 72412000-1 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
7 Servicii de medicina muncii 85147000-1 3500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
8 Servicii de reprezentare juridica 79112000-2 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
9 Servicii consultanta sanatate si securitate in munca 71317000-3
4000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
10 Servicii consultanta in protectia contra incendiilor 71317100-4 4000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
11 Servicii asistenta si de consultanta informatica pentru contabilitate,asistenta sociala ,registrul agricol, impozite si taxe 72611000-6 25000
01.01.2024 31.12.2024 31.12.2022
12 Servicii de aprovizionare cu lemn de foc pt iarna /contract intretinere paduri 03413000-8 15000 01.01.2024 31.12.2024 31.12.2022
13 Servicii postale de corespondenta+MO 64118000-4 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
14 Servicii de publicitate si promovare 79341100-7 13000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
15 Servicii de topografie si cadastru 71354300-7 25.000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
16 Servicii intretinere iluminat public
50232100-1 15000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
17 Servicii de reparare a automobilelor
50112100-4 15000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
18 Servicii de asigurare a autovehiculelor 66514110-0 6000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
19 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor 71631200-2 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
20 Servicii intocmire proceduri pentru implementare control intern managerial protectia datelor cu caracter personal 79411000-8 10000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
21 Achizitie servicii evaluare de risc la securitate fizica 71317000-3 2 000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
22 Servicii expertize tehnice pentru lucrari publice 71319000-7 30000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
23 Servicii de urbanism ( elaborare studii geo,istoric ,mediu pentru actualizare PUG) 71410000-5 20000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
24 Servicii de supraveghere a lucrarilor prin dirigenti de santier 71520000-9 150000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
25 Servicii si interventii la drumuri de camp (reabilitare) si drum forestier 45233141-9 30000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024

PRODUSE

1 Achizitie furnituri birou 301920000-1 7000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
2 Achizitie piese si accesorii pentru computere 30237100-0 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
3 Achizitie piese si accesorii pentu copiatoare 30125000-1 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
4 Achizitionare materiale curatenie 39831240-0 4000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
5 Achizitie carburant lichid motorina si benzina 09134210-2 80.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
6 Achizitie piese de schimb mecanice 34320000-6 15.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
7 Achizitie pneuri pentru autovehicule 34351100-3 15.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
8 Achizitie acumulatori autovehicule 31430000-9 1500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
10 Achizitie flori 03120000-0 2500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
11 Achizitie coroane flori zile omagiale 03121210-0 1500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
12 Achizitie felicitari 22320000-0 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
13 Achizitie agende 22819000-0 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
14 Achizitie calendare 30199792-8 1300 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
15 Achizitie ciment 44111200-3 1500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
16 Achizitie var pudra de calcar 44921210-7 500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
17 Achizitie piatra, nisip si material antiderapant 14211000-3 10000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
18 Achizitie vopsele de ulei 44812200-7 500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
19 Achizitie vopsele si materiale de acoperire a peretilor 44111400-5 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
20 Achizitie becuri 31531000-7 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
21 Achizitie diverse scule de mana 44512000-2 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
22 Achizitie cuie 44192200-4 100 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
23 Achizitie holtzsuruburi si suruburi 44531100-2 100 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
24 Achizitie lacate 44521210-3 100 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
25 Achizitie echipament de protectie(manusi de lucru,salopete de lucru,incaltaminte de lucru,componente pentru intretinere gazon,fierastrau,etc) 18143000-3 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
26 Achizitie piese de schimb si uleiuri pentru motocoase, motofierastrau 30121410-0 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
27 Achizitie brosuri si pliante tiparite 22100000-1 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
28 Dotari caminul cultural 39721100-3 30000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
29 Achizitie echipamente protectie S.V.S.U. 18143000-3 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
30 Achizitionare utilaje Compartiment gospodarire comunala(proiect GAL) 31144410-5 150000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
31 Achizitie lucrari conexe reabilitare camin Sarmizegetusa 45212300-9 100000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024

LUCRARI CARE SE VOR REALIZA PRIN LICITATII

1 Lucrari de reparatii drumuri forestiere si comunale-Drum Forestier 45233142-6 150.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
2 Lucrari de reparatii biserici 45212361-4 100.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
3 Lucrari de constructie Caminul cultural din satul Breazova, com.Sarmizegetusa. 45212300-9 600000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
4 Intocmire studii de fezabilitate si documentatie pentru proiectele care se doreste a fi depuse spre finantare ,inclusiv alimentare cu gaz. 45232141-2 200.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
5 Lucrari de reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa+DIRIGINTE DE SANTIER/PROIECTARE 45212300-9 950.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
6 Reabilitare retea iluminat public 31527200-8 400.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
7 Reparatii Camin Cultural Sarmizegetusa,Zeicani,Paucinesti 45212300-9 2.100.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
8 Canalizare menajera in localitatile Sarmizegetusa,Breazova, Hobita-Gradiste II 45232400-6 7.112.604 Fonduri Europene+Buget Local 01.01.2024 31.12.2024
9 Modernizare drumuri de interes local in comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 45233141-9 4.930.000 Fonduri Europene+Buget Local 01.01.2024 31.12.2024
10 Infiintare Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 31158100-9 358.028,89 Fonduri Europene+Buget Local 01.01.2024 31.12.2024
11 Imprejmuire curte Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa 45212300-9 100.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
12 Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 30190000-7
39160000-1 320.000 Buget local + Fonduri europene 01.04.2024 31.12.2024

Elaborat, inspector achizitii publice
Bora Valentin Eduard

Sarmizegetusa, 28.02.2024

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
COMUNA SARMIZEGETUSA ANEXA nr.1 la HCL 8/2024

Aprob,
Primar
Hibais Leontin Dorin

AVIZ
Compartiment contabilitate
Socaciu Aurora Gina

ANEXA PRIVIND ACHIZITIILE DIRECTE PE ANUL 2024

NR.
CRT. Obiectul
achizitiei directe Cod
CPV Valoarea
estimata
Sursa de finantare Data
estimata
pentru initiere
Data
estimata
pentru
finalizare
Lei , fara TVA
SERVICII
1 Contract furnizare energie electrica 09310000-5 70000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
2 Servicii de telefonie fixa interurbana , telefonie mobila si internet 64211200-0
64212000-5 12000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
3 Servicii de actualizare program legislativ 72540000-2 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
4 Servicii de intretinere si reparartii calculatoare 72267000-4 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
5 Servicii intretinere fotocopiatoare 50313200-4 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
6 Servicii de gazduire site 72412000-1 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
7 Servicii de medicina muncii 85147000-1 3500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
8 Servicii de reprezentare juridica 79112000-2 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
9 Servicii consultanta sanatate si securitate in munca 71317000-3
4000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
10 Servicii consultanta in protectia contra incendiilor 71317100-4 4000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
11 Servicii asistenta si de consultanta informatica pentru contabilitate,asistenta sociala ,registrul agricol, impozite si taxe 72611000-6 25000
01.01.2024 31.12.2024 31.12.2022
12 Servicii de aprovizionare cu lemn de foc pt iarna /contract intretinere paduri 03413000-8 15000 01.01.2024 31.12.2024 31.12.2022
13 Servicii postale de corespondenta+MO 64118000-4 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
14 Servicii de publicitate si promovare 79341100-7 13000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
15 Servicii de topografie si cadastru 71354300-7 25.000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
16 Servicii intretinere iluminat public
50232100-1 15000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
17 Servicii de reparare a automobilelor
50112100-4 15000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
18 Servicii de asigurare a autovehiculelor 66514110-0 6000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
19 Servicii de inspectie tehnica a automobilelor 71631200-2 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
20 Servicii intocmire proceduri pentru implementare control intern managerial protectia datelor cu caracter personal 79411000-8 10000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
21 Achizitie servicii evaluare de risc la securitate fizica 71317000-3 2 000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
22 Servicii expertize tehnice pentru lucrari publice 71319000-7 30000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
23 Servicii de urbanism ( elaborare studii geo,istoric ,mediu pentru actualizare PUG) 71410000-5 20000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
24 Servicii de supraveghere a lucrarilor prin dirigenti de santier 71520000-9 150000
Buget local 01.01.2024 31.12.2024
25 Servicii si interventii la drumuri de camp (reabilitare) si drum forestier 45233141-9 30000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024

PRODUSE

1 Achizitie furnituri birou 301920000-1 7000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
2 Achizitie piese si accesorii pentru computere 30237100-0 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
3 Achizitie piese si accesorii pentu copiatoare 30125000-1 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
4 Achizitionare materiale curatenie 39831240-0 4000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
5 Achizitie carburant lichid motorina si benzina 09134210-2 80.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
6 Achizitie piese de schimb mecanice 34320000-6 15.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
7 Achizitie pneuri pentru autovehicule 34351100-3 15.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
8 Achizitie acumulatori autovehicule 31430000-9 1500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
10 Achizitie flori 03120000-0 2500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
11 Achizitie coroane flori zile omagiale 03121210-0 1500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
12 Achizitie felicitari 22320000-0 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
13 Achizitie agende 22819000-0 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
14 Achizitie calendare 30199792-8 1300 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
15 Achizitie ciment 44111200-3 1500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
16 Achizitie var pudra de calcar 44921210-7 500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
17 Achizitie piatra, nisip si material antiderapant 14211000-3 10000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
18 Achizitie vopsele de ulei 44812200-7 500 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
19 Achizitie vopsele si materiale de acoperire a peretilor 44111400-5 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
20 Achizitie becuri 31531000-7 1000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
21 Achizitie diverse scule de mana 44512000-2 3000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
22 Achizitie cuie 44192200-4 100 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
23 Achizitie holtzsuruburi si suruburi 44531100-2 100 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
24 Achizitie lacate 44521210-3 100 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
25 Achizitie echipament de protectie(manusi de lucru,salopete de lucru,incaltaminte de lucru,componente pentru intretinere gazon,fierastrau,etc) 18143000-3 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
26 Achizitie piese de schimb si uleiuri pentru motocoase, motofierastrau 30121410-0 5000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
27 Achizitie brosuri si pliante tiparite 22100000-1 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
28 Dotari caminul cultural 39721100-3 30000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
29 Achizitie echipamente protectie S.V.S.U. 18143000-3 2000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
30 Achizitionare utilaje Compartiment gospodarire comunala(proiect GAL) 31144410-5 150000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
31 Achizitie lucrari conexe reabilitare camin Sarmizegetusa 45212300-9 100000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024

LUCRARI CARE SE VOR REALIZA PRIN LICITATII

1 Lucrari de reparatii drumuri forestiere si comunale-Drum Forestier 45233142-6 150.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
2 Lucrari de reparatii biserici 45212361-4 100.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
3 Lucrari de constructie Caminul cultural din satul Breazova, com.Sarmizegetusa. 45212300-9 600000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
4 Intocmire studii de fezabilitate si documentatie pentru proiectele care se doreste a fi depuse spre finantare ,inclusiv alimentare cu gaz. 45232141-2 200.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
5 Lucrari de reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa+DIRIGINTE DE SANTIER/PROIECTARE 45212300-9 950.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
6 Reabilitare retea iluminat public 31527200-8 400.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
7 Reparatii Camin Cultural Sarmizegetusa,Zeicani,Paucinesti 45212300-9 2.100.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
8 Canalizare menajera in localitatile Sarmizegetusa,Breazova, Hobita-Gradiste II 45232400-6 7.112.604 Fonduri Europene+Buget Local 01.01.2024 31.12.2024
9 Modernizare drumuri de interes local in comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 45233141-9 4.930.000 Fonduri Europene+Buget Local 01.01.2024 31.12.2024
10 Infiintare Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 31158100-9 358.028,89 Fonduri Europene+Buget Local 01.01.2024 31.12.2024
11 Imprejmuire curte Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa 45212300-9 100.000 Buget local 01.01.2024 31.12.2024
12 Dotare cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 30190000-7
39160000-1 320.000 Buget local + Fonduri europene 01.04.2024 31.12.2024

Elaborat, inspector achizitii publice
Bora Valentin Eduard

Sarmizegetusa, 28.02.2024

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

AUTORITATEA CONTRACTANTA:
COMUNA SARMIZEGETUSA ANEXA nr.4 la HCL nr. 8/2024

Aprob, Primar
Hibais Leontin Dorin

AVIZ
Compartiment contabilitate
Socaciu Aurora Gina

PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2023 PENTRU PROIECTUL “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”.
ETAPA II
Proiect finantat prin PNDR 2014-2020 subMasura 7.2. Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica – Infrastructura de Apa/Apa uzata

NR.
CRT. Tipul si obiectul
contractului de achizitie publica/acordului cadru
Cod
CPV Valoarea
estimata
a contractului de achizitie publica/ acordului cadru Sursa de finantare Procedura stabilita instrumente/ specifice pentru derularea procesului de achizitie Data(luna)
estimata
pentru initierea
procedurii
Data
estimata
pentru
atribuirea contractului
de achizitie publica/
acordului cadru Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire
Lei,faraTVA
1 Executie lucrari 45232400-6 Rev.2 Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale 7.112.604 PNI
Anghel
Saligny Procedura simplificata 01/2024 09/2024 Online Socaciu Aurora-Gina

Elaborat, inspector achizitii publice
Bora Valentin Eduard
Sarmizegetusa,28.02.2024

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.