HCL 9/2024 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2024

Hotararea Nr. 9 din 28.02.2024
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2024

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 28.02.2024

Analizand referatul de aprobare nr. 17/24.01.2024 si raportul comparimentului de resort nr.18/24.01.2024 la proiectul de hotarare nr.9/2024 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.23/28.02.2024, nr.27/28.02.2024 si nr.31/28.02.2024;
Tinand cont de prevederile HG nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; art.14 punctul 2 HG. 1492/2004 privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste; art. 13 lit. “a” si art.14 lit “a” din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor ; art. 5 alin. (1), art. 10 lit. d), art. 25 lit. b) din Legea protecţei civile nr. 481/2004, republicată, a protecţiei civile cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.6 alin.1 din Anexa nr.1 la Ordinul MAI nr.132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor.
In conformitate cu prevederile art. 7 alin.(4) si alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit.d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1. – Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara pe anul 2024 conform ANEXEI ce face parte din prezenta hotărâre.
Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ,primarului comunei Sarmizegetusa , Compartimentului SVSU si se afiseaza pe site-ul institutiei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 28.02.2024.
Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.