HOTARAREA NR. 22 din 20.04.2021 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local Sarmizegetusa

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 22 din 20.04.2021
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare
a Consiliului Local Sarmizegetusa

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Intrunit in sedinta ordinara din data de 20.04.2021

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.39/09.03.2021 si raportul compartimentului de resort nr.40/09.03.2021 la Proiectul de hotarare nr.20/2021;
Tinand seama de:
– HCL Sarmizegetusa nr.65/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa;
– Titlului V: Autoritatile publice locale – Cap.III: Consiliul local – Sectiunea 1:Constituirea consiliului local – Sectiunea 5: Dizolvarea consiliului local; Titlului VI:Mandatul de ales local – Cap.I: Dispozitii generale – Capitolul V: Raspunderea alesilor locali si art.l52 si art.l53 din 6.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
– art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata;
– art.l29, alin.(2), lit.”a” si alin.(3), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului Ministerului Administratiei Publice nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si functionare a consiliului local;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.32/16.04.2021, nr.38/16.04.2021 si nr.42/16.04.2021;
În temeiul prevederilor art.139 alin.1 art.196 alin.1 lit.a si art.243 alin.1 lit.(a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.l. Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al Comunei Sarmizegetusa conform ANEXEI, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga HCL nr.53/2016 precum si orice alta prevedere contrara.
Art.3. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului Contabilitate din cadrul primariei Sarmizegetusa, primarului comunei Sarmizegetusa , consilierilor locali si se aduce la cunostinta publica conform legii.

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
Ciorogariu Florin

Secretar General UAT
Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE -5 voturi (majoritatea absoluta)
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 20.04.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____. Voturi pentru: ___, impotrivă: ___, abţineri:___.

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate, ROF Consiliul Local.