HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind regimul deșeurilor, modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

[metadata element=”custom_fields” ]

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 10/2021
pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021

Avand in vedere :
– referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa prin care se propune pentru aprobarea punerii în aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin încheierea unui act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, inregistrat in registrul special la nr. 19/26.01.2021;
– avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.12/27.01.2021;
– adresaAsociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara nr. 345/05.02.2020, anexele la aceasta constând în Raportul de specialitate al asociaţiei nr. 343/05.02.2020, raportul nr. 303/28.01.2020 al comisiei constituită în cadrul asociaţiei pentru stabilirea noilor tarife diferențiate de colectare și transport a deșeurilor municipale și similare care urmează a fi aplicate de către operatorul serviciului public de salubrizare, S.C. BRAI-CATA S.R.L, la care s-a revenit prin e-mai in 09.12.2020;
– documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, aprobat prin hotărârea nr. 121/2013;
– statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilorjudetul Hunedoara”;
– contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, aferent zonei 2 Haţeg;
– hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilorjudetul Hunedoara” nr. 26/15.11.2018, prin care s-a aprobat tariful de colectare și transport în zona 2 Hațeg și implicit Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare Hațeg din cadrul Proiectului ,,Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor județul Hunedoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu; ale art. 1 alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 10 alin. (1), alin. (4)-(5), art. 22 alin. (4), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului AutorităţiiNaţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului AutorităţiiNaţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şifuncţionării serviciului şi de contractul de delegare, pentru a aproba actualizarea Planului Tarifar la nivelul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Hunedoara, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2 (1) Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şifuncţionării serviciului şi de contractul de delegare, pentru a aproba Actul adiţional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
(2) Actul adiţional prevăzut la alin. (1) va avea ca anexe, ce fac parte integrantă din acesta Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Hunedoara – anexa nr. 1, Cantitățile de deșeuri actualizate – anexa nr. 2, Frecvența de colectare a fracțiilor de deșeuri – anexa nr. 3 şi Inventarul infrastructurii digitale – anexa nr. 4.
Art. 3 Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Sarmizegetusa, actul aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, prevăzut la art. 2 din prezenta Hotărâre.
Art. 4 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale comuna Sarmizegetusa , stabilit în condiţiile art. 132 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentrua aprobarea, în cadrul acesteia, a documentelor prevăzute la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.
Art. 5 Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre fac parte integrantă din aceasta.
Art. 6 Prezenta hotărârepoate fi contestată, în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7 Hotararea se comunică, în condiţiile legii:Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara si se afiseaza la sediul si pe site-ul institutiei.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza P .
Braila Adrian Mircea

Secretar General
 Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri


Anexa nr.1 la HCL nr. 10/2021

A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara SC BRAI-CATA SRL
Nr. ______/___.___.2020 Nr. ______/___.___.2020
ACT ADIȚIONAL NR. 1
DIN DATA DE……..
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG CONSTÂND ÎN: – COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE -OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER HAȚEG -TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE
Nr. 874/1975/22.08.2018

Preambul :

Prezentul act adițional se încheie cu respectarea prevederilor art. 8 alin. 3 lit. d2¸ lit. i, lit. k, din Legea nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg , precum și ținând seama de următoarea legislație de mediu:
– OUG nr. 74/ 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu
– Ordinul 1271/2018 privind procedura şi criteriile de înregistrare a operatorilor economici colectori autorizaţi care preiau prin achiziţie deşeuri de ambalaje de la populaţie de la locul de generare a acestora

AVÂND ÎN VEDERE:
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. …. din data de….., cât și Hotărârile Consiliilor
Locale adoptate de către unitățile administrativ-teritoriale membre ale zonei 2 Hațeg ,

Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara,, nr………………..

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”, cu sediul în Municipiul Deva, Piața Unirii nr.9, județul Hunedoara, înregistrată în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor de pe lângă judecătoria Deva cu numărul 5/A/09.02.2010, cod unic de înregistrare 26533287, reprezentat(ă) de GĂMAN MIHAI-SORIN, având funcţia de Președinte al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara,

în numele şi pe seama membrilor A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, respectiv Județul Hunedoara și Unităţile Administrativ-Teritoriale din zona de colectare 1 Brad :
JUDEȚUL HUNEDOARA, în baza Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr……
Orașul Hațeg, în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Hațeg nr…….

și

COMUNELE:
2. Comuna Pui, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pui nr…..
3. Comuna Răchitova, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Răchitova nr……
4. Comuna Râu de Mori, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râu de Mori nr…..
5. Comuna Sălașu de Sus, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sălașu de Sus nr……
6. Comuna Sarmizegetusa, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr…..
7. Comuna Bretea Română, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr….
8. Comuna Densuș, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Densuș nr…..
9. Comuna General Berthelot, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei General Berthelot
nr….
10. Comuna Sîntămăria Orlea, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sîntămăria Orlea
nr……
11. Comuna Totești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Totești nr……

având împreună calitatea de DELEGATAR, denumite în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

şi

Asocierea SC BRAI-CATA SRL, lider, cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr.48, et.1, sector 6, telefon: 0314.379.395, fax: 0314.379.394, e-mail: office@braicata.ro, cu datele de identificare: CUI RO13627967, înregistrată la ORC sub nr. J40/5581/2017, cont nr. RO78 TREZ 7005 069X XX01 2050, A.T.C.P. Mun. București (cont analitic 5069.35945929), reprezentată de Constantinescu Bogdan, având funcţia de Manager General – lider de asociație (60%) și
SC TED TRANS 2002 SRL cu sediul în Petroșani, strada Livezeni nr.5, județul Hunedoara, telefon: 0254.548.060, e-mail: tutunaruemil@yahoo.com, cu datele de identificare: CUI RO 14858013, înregistrată la ORC sub nr.J20/66/2002, cont nr. RO34 TREZ 3665 069X XX01 2113 deschis la Trezoreria Deva, reprezentată de Emil TUTUNARU, având funcţia de Administrator – asociat (40%), având împreună calitatea de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”,

Părțile au convenit încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în zona de colectare 2 Hațeg, după cum urmează :

Art.1 alin. 1 – Definiții și interpretare, se completează cu următoarele definiții:|
„ambalaj” – toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecţionate ori de natura acestora, destinate reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator.
„ambalaj primar” – ambalaj de vânzare – ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie;
„ambalaj secundar” – ambalaj grupat, supraambalaj – ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
„ambalaj terţiar” – ambalaj pentru transport – ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
„ambalaj reutilizabil” – ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, mai multe cicluri sau rotaţii, fiind reumplut sau reutilizat în acelaşi scop pentru care a fost conceput.
„colectare” – strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare;
„Contribuţia pentru economia circulară” – sumele încasate de Administrația Fondului pentru Mediu de la proprietarii sau, după caz , administratorii de depozite se plătește pentru deșeurile municipale și deșeurile rezultate din tratarea deșeurilor municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, valoarea acesteia fiind de 30 de lei/tonă începând cu anul 2019 și de 80 lei/tonă începând cu anul 2020.
„Cost net” – reprezintă tariful distinct al activităţilor desfăşurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deşeurilor municipale diminuat cu veniturile obţinute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare, raportate la cantitatea totală colectată de deşeuri municipal.
„Deșeuri voluminoase” – deșeuri solide de diferite proveniențe care, datorită dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare, ci necesită o tratare diferentiata fata de acestea, din punct de vedere al preluării și transportului;
„Deșeuri periculoase”- deșeuri periculoase – orice deșeuri care prezintă una sau mai multe din proprietățile periculoase prevăzute în anexa nr.4 la Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
„obiectiv de reciclare” – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
„obiectiv de valorificare” – sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie – cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate;
„OIREP” – Organizaţiile care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deşeurile de ambalaje
„sistem garanţie-returnare” – sistem prin care cumpărătorul, la achiziţionarea unui produs ambalat, plăteşte vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;
„plătești pentru cât arunci” PCCA – instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor.
Art.4 alin. (3) se modifică și se completează şi va avea următorul conţinut:
Prezentul Contract are următoarele anexe:
Regulamentul Serviciului de Salubrizare – Anexa 1 la caietul de sarcini se modifică și va avea forma şi conţinutul prevăzut în Anexa 1 la prezentul Act Adiţional;
Caietul de sarcini al Serviciului – Anexa 2;
Cantitățile totale estimate de deșeuri, defalcate pe componente sunt prezentate în Anexa 3 – Cantități de deșeuri generate și colectate aferente zonei Brad și diagrama de flux la Caietul de sarcini” care se modifică şi va avea forma şi conţinutul prevăzut în Anexa 2 la prezentul Act Adiţional.
Frecvența de colectare a deșeurilor de la populație , agenți economici și instituții publice care este Anexa 4 la caietul de sarcini (frecvența de colectare) se modifică și va avea forma și conținutul prevăzut în Anexa 3 la prezentul Act adițional.
Oferta Delegatului, inclusiv clarificările date de acesta, după deschiderea ofertelor –Anexa 3;
Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate a Delegatarului, puse la dispoziție Delegatului pe întreaga durată a Contractului, care sunt Bunuri de Retur – Anexa 4, respectiv Anexele 8 și 9 la caietul de sarcini); Anexa 4 – cuprinzând bunurile de retur, se va completa cu lista investițiilor în infrastructura digitală (RFID- taguri si sistemele de citire montate pe autocompactoare) așa cum se prevede în Anexa 4 la Actul Adițional;
Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute în Anexa 4 – Anexa 5; se va completa cu procesele verbale privind infrastructura prevăzută în Anexa 4 la Actul Adițional
Lista indicativă a Bunurilor de Preluare – Anexa 6;
Programul de investiții – Anexa 7;
Indicatorii de Performanță – Anexa 8, respectiv Anexa 1 la Regulamentul Serviciului;
Asigurările – Anexa 9;
Garanția de Bună Execuție – Anexa 10.

Art. 5 se completează cu lit. o ) după cum urmează :
o) să refuze, în condiții justificate, aprobarea tarifelor propuse de Delegat.

Art.6 se modifică, astfel :
lit. h) să încheie contracte cu terții pentru întreținerea și reparațiile instalațiilor, utilajelor, echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului care i-au fost puse la dispoziție de Delegatar ori se constituie Bunuri de retur, numai după aprobarea prealabilă a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara privind pe terțul-contractant, pe baza probelor care îl abilitează să execute astfel de reparații.

Art.8 alin.(1) se modifică și se completează, având următorul conținut:
lit. o) se obligă să nu înstrăineze, sub orice formă, deșeurile reciclabile colectate separat din aria de delegare, precum și să dovedească la cererea autorității contractante, trasabilitatea acestora. Orice sustragere a deșeurilor reciclabile colectate separat este considerată infracțiune și va duce la rezilierea de plin drept a contractului.
lit.dd) se modifică și va avea următorul conținut:
Să organizeze periodic campanii de informare și conștientizare a publicului privind colectarea separată a deșeurilor și să sprijine Delegatarul în campaniile proprii, organizate privind informarea utilizatorilor privind colectarea selectivă a deșeurilor. Valoarea totală alocată anual pentru activități de informare și conștientizare a publicului nu trebuie să fie mai mică de 45.000 plus TVA. Delegatul va furniza Delegatarului informațiile privind costurile aferente campaniilor de informare și conștientizare , împreună cu documentele justificative.
“Activitățile minime aferente campaniilor de informare și conștientizare, pe parcursul desfășurării contractului de delegare, vor fi:
Organizarea şi susţinerea campaniilor de informare şi conştientizare a cetățenilor județului Hunedoara, inclusiv în şcoli, privind: prevenirea generării deşeurilor, colectarea selectivă a deşeurilor, compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, (în scopul atingerii țintelor prevăzute în Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare), colectarea separată a deșeurilor reciclabile de plastic/metal, hârtie/carton și sticlă, colectarea fluxurilor speciale (deşeuri periculoase din deşeurile menajere, deşeuri voluminoase, deşeuri de ambalaje și altele). În toate școlile din zona 2 Hațeg, se vor organiza minim 2 campanii de informare și conștientizare pe parcursul derulării contractului;
Realizarea campaniilor de informare a cetățenilor cu ajutorul media (radio, televiziune şi presa scrisă locală) privind: prevenirea generării deşeurilor, colectarea selectivă a deşeurilor, compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, (în scopul atingerii țintelor prevăzute în Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare), colectarea fluxurilor speciale (deşeuri periculoase din deşeurile menajere, deşeuri voluminoase, deşeuri de ambalaje și altele) precum și cu privire la măsurile coercitive care se impun prin lege în cazul nerespectării colectării selective a deșeurilor – minim 2 campanii anual, pe toată durata desfășurării contractului;
Realizarea de fluturași/pliante/ghid de informare și distribuirea către asociațiile de locatari/proprietari, persoane juridice, instituții publice, agenți economici precum și distribuirea fiecărei gospodării, cu mesaje privind compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, deşeuri periculoase din deşeuri menajere, deşeuri voluminoase, atât în mediul urban cât și în mediul rural – minim 1 dată /an, pe toată durata desfășurării contractului;
Organizarea unor campanii de informare în cadrul evenimentelor publice locale, în colaborare cu organizatorii, prin standuri de prezentare, cu materiale informative, privind compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile, colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile, deşeuri periculoase din deşeuri menajere și deşeuri voluminoase, minim 2 campanii/an, pe toată durata desfășurării contractului;
Punerea la dispoziție a unui Centru de Apel tel-verde, apelabil gratuit, de înregistrare a reclamațiilor. Operatorul are obligația să transmită lunar un Raport cu privire la toate reclamațiile primite și cum s-au soluționat acestea. Operatorul are obligația de a informa cetățenii despre existența tel-verde.
Operaţiunile executate pentru îndeplinirea parametrilor de performanţă stabiliți la încheierea contractului, pe cheltuiala operatorului nu pot fi considerate investiţii ale acestuia în perioada contractuală, acesta luându-şi toate măsurile de atingere a criteriilor de performanţă prin tariful aplicat.”

După alineatul (2) al art. 8, se inserează un alineat nou, după cum urmează:
(3) Având în vedere intrarea în vigoare a prevederilor OUG nr. 74/2018 care reglementează expres țintele specifice precum și fluxul financiar al contractelor de delegare în care sunt incluse veniturile din compensarea costului net de la O.I.R.E.P. , A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara a elaborat procedurile operaționale de acceptare a deșeurilor reciclabile colectate separat la stațiile de sortare și compostare, acestea făcând parte integrantă din Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Hunedoara. Totodată, Operatorilor delegați le va fi pusă la dispoziție procedura de facturare a serviciilor către utilizatori, U.A.T.-uri și către C.M.I.D Bârcea Mare. Procedurile devin obligatorii pentru părți de la data comunicării acestora de către A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara.

Art.9 se modifică și se completează, astfel:
alin.(2) se completează și va avea următorul conținut:
(2) În special, Delegatul va asigura următoarea infrastructură:
– să pună la dispoziția deținătorilor de Deșeuri containerele, recipientele și sacii personalizați, necesare realizării activității de colectare separată a Deșeurilor, conform preederilor Caietului de Sarcini. Costurile de achiziționare a acestora se includ în tariful ofertat de Delegat pentru prestarea activității de colectare separată și transportul deparat al Deșeurilor, conform Ofertei sale (Anexa nr.3 la prezentul Contract):
Recipienți de colectare 10012 pubele cu capacitatea de 120l/240l de culoare neagră pentru colectarea deșeurilor reziduale în sistemul de colectare “din poartă în poartă” pentru gospodării/case din mediul urban și mediul rural, 225 containere de 1100 l de culoare neagră pentru colectarea deșeurilor reziduale din zonele de blocuri din mediul urban cât și din mediul rural acolo unde este cazul, 141 de culoare galbenă pentru fracția hârtie&carton, 134 de culoare albastră pentru fracția plastic&metal și 60 containere cu capacitatea de 1500 l de culoare verde pentru fracția sticlă, aflate atât pe platformele din mediul urban cât și pe cele din mediul rural);
Saci din plastic personalizați, de culoare galbenă și albastră, cu capacitatea de 240 l, destinați colectării deşeurilor reciclabile, respectiv fracţia hârtie&carton și plastic/metal, în sistemul de colectare “din poartă în poartă” din mediul urban și mediul rural;
– să achiziționeze mijloace de transport specializate, conform prevederilor Caietului de Sarcini:
Mijloace/autogunoiere compactoare de colectare și transport deșeuri, inclusiv mijloace de colectare separată și transport separat a deșeurilor reciclabile în sistemul “din poartă în poartă” din zona de case din mediul urban și mediul rural şi utilaje necesare colectării deşeurilor voluminoase, după frecvenţa stabilită în Regulamentul de salubrizare;
– împrejmuirea platformelor

Se introduce alin.(4) care va avea următorul conținut:
(4) “Operatorul are obligația ca în termen de 90 de zile de la semnarea Actului adițional nr. 1 la contractul de delegare să asigure:
– dotarea unui număr de 126 puncte de colectare cu un număr de containere de 1100 l pentru colectarea deşeurilor menajere şi similare( rezidual, reciclabil), dimensionate ca urmare a arondării utilizatorilor la platforma, prevăzute cu taguri RFID pentru identificare și citire și sistem de închidere a platformei(țarc), precum și RFID taguri pentru pubelele locuințelor individuale de la utilizatori persoane fizice și agenți economici, inclusiv asociaţii de locatari proprietari – din mediul urban şi rural, iar pentru zonele greu accesibile mijloace/autocompactoare de colectare;
– dotarea tuturor containerelor/pubelelor cu taguri RFID pentru identificare și citire, pentru colectarea deşeurilor menajere şi similare de la utilizatorii serviciului, de la agenții economici și de la instituțiile publice din mediul urban și cel rural.

Art.10 – Tariful, se modifică și se completează, având următorul conținut:
Se modifică alin. (1), astfel :
(1) Tariful pe care Delegatul are dreptul să-l aplice la data de cu începere de la semnarea Actului adițional este cel ofertat pentru activitatea care face obiectul prezentului contract, respectiv :

Zona 2

Tarif colectare
de
șeuri reziduale

Tarif colectare
de
șeuri reciclabile

Tarif  Transfer

Urban (U) Rural (R) A.E. U.R.A.E. Table
Lei/T fără TVA Lei/T fără TVA Lei/T fără TVA Lei/T fără TVA Lei/T fără TVA
414.25 217.88 288.54 669.96 54.72

Se modifică alin.(2), astfel:

(2) Tariful total raportat la numărul de utilizatori va include și costul serviciilor reprezentând obligațiile de plată ale Delegatului către operatorul C.M.I.D. Bârcea Mare, calculat în funcție de indicatorii de performanță, după o formulă care îi va fi comunicată de delegatar.
Se modifică alin.(3), astfel:
(3) Contra-valoarea Serviciului prestat este facturată de Delegat conform contractelor individuale încheiate
cu utilizatorii casnici și non-casnici din aria delegării.
Se modifică alin.(4), astfel:
(4) Factura pentru serviciile furnizate/prestate se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestația a fost efectuată. Data emiterii și perioada pentru care s-au prestat serviciile se vor înscrie obligatoriu pe factură. Utilizatorii serviciilor de utilitați publice, persoane fizice sau juridice, sunt obligați să achite facturile reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate în termenul de scadență de 15 zile lucrătoare de la data primirii facturilor.
Se modifică alin.(5), astfel:
(5) Neachitarea facturii de către beneficiari în termen de 30 de zile de la data scadenței atrage penalități de întârziere stabilite conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:
a. penalitățile se datorează începând cu prima zi după data scadenței;
b. penalitățile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare;
c. valoarea totală a penalităților nu va depăși valoarea facturii și se constituie în venit al operatorului.
Dacă sumele datorate, inclusiv penalitățile, nu au fost achitate după 45 de zile de la primirea facturii, operatorul poate întrerupe furnizarea/prestarea serviciului cu un preaviz de 5 zile lucrătoare și are dreptul să solicite recuperarea debitelor în instanță.
Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu.

Art.16 se modifică astfel:
alin.(11) se modifică și se completează , având următorul conținut:
Delegatul trebuie să colecteze contra-cost deșeurile abandonate precum și cele provenind de la evenimente speciale, conform legii și la cererea Delegatarului. Facturarea pentru această prestare se face către unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia s-au colectat deșeurile abandonate sau unde a avut loc evenimentul special. Modalitățile de facturare și plată este aceeași ca și la art.10 aliniatele (3) și (4).
alin.(13) se modifică și va avea următorul conținut:
În cazul unei defecțiuni la un vehicul, Delegatul este obligat ca imediat să asigure un alt vehicul adecvat pentru a nu produce perturbații în prestarea Serviciului. Dacă serviciul nu a fost prestat conform programului anunțat, operatorul va stabili o nouă zi de colectare pentru serviciul neprestat, după ce, în prealabil, a anunțat in scris pe toți utilizatorii din aria de colectare. Delegatarul va stabili în sarcina delegatului penalități de 10.000 lei/zi de program nerespectat .

Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi, data de……., la sediul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părți.

Pentru DELEGATAR Pentru DELEGAT

Președinte împuternicit, Asocierea
Mihai-Sorin GĂMAN SC BRAI-CATA SRL –lider asociere
Bogdan Constantinescu– Manager General
Avizat Juridic :
Consilier Juridic SC TED TRANS 2002 SRL
Diana-Celina IOVĂNESC Emil TUTUNARU –Administrator -asociat

Șef Comp. Financiar –Contabil, Avizat Juridic:
Adriana TODEA Av. Simona MIREA

Șef Comp. Tehnic și Achiziții Publice,
Corina-Cristina IOANEȘ

Sarmizegetusa, 27.01.2021

Presedinte de sedinta Contrasemneaza P . Secretar General
Braila Adrian Mircea Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.