HOTARAREA NR. 3/2021 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 3/2021
Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021

In temeiul art.160 si art.161 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;
Avand in vedere referatul de aprobare inregistrata sub nr. 115/5/15.01.2021 prin care se propuneanaliza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2020 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati, in scopul respectarii legislatiei in materie si a imbunatatirii activitatii, raportul compartimentului de resort nr.11/20.01.2021 la Ph.nr.3/2021 ;
Avand avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.5/26.01.2021.
Avand in vedere prevederile art.1, alin. (1), alin. (2),, lit. a), art. 3-4 si art. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 si Ordinul ministrului agriculturii nr.25/2020 pentru aprobareaNormelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;
In temeiul prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit. s, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Coduladministrativ;

HOTARASTE :

Art.1.Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa pentru trimestrul IV al anului 2020, conform celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2.(1)Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa, tinut in format electronic si pe suport de hartie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
(2) Formularul tipizat al invitatiei prin care compartimentul registrul agricol invita la primarie persoanele fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol este cel aprobat in Anexa 3 la prezenta hotarare.
Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.
Art.4. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte din prezenta hotarare.
Art.5.Prezenta hotarare poate fi contestat la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile si termenul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.6. Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului judetului Hunedoara, compartimentului impozite si taxe locale , primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului agricol si se afiseaza pe site-ul institutiei.

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza P .
Braila Adrian Mircea

Secretar General
Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.