HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 4/ 27.01.2021

Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata
de asistentii personali ai persoanelor cu handicap
pentru anul 2020

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021

Vazand:
– referatul de aprobare nr.117/6/15.01.2021 prin care solicită aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, la proiectul de hotarare nr. 4/2021 raportul de specialitate nr.12/20.01.2021 intocmit de catre Compartimentul de asistenta sociala din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , avizul comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr.6/26.01.2021 si nr.11/26.01.2021;
În conformitate cu:
– prevederile art. 40 alin. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 29 alin.1 din HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019- Codul administrative.

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 3.- Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara, DGASPC Hunedoara , persoanei responsabile asistenta sociala si primarului comunei Sarmizegetusa.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza
P . Braila Adrian Mircea

Secretar General
 Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri


Anexa la HCL nr.4/2021
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR RAPORT
Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor
cu handicap pentru anul 2020

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa controlează periodic activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.
Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine cel puţin următoarele:
dinamica angajării asistenţilor personali,
modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă,
informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi,
numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza încondiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali, în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap , astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la niveul la care starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.
În contextual dat, la finele anului 2020, se înregistrau următoare le date :

1. Dinamica angajării asistenţilor personali:
La sfârşitul anului 2020, în cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa, figurează ca angajaţi un număr de 13 asistenti personali ai persoanelor cu handicap şi 8 (opt) indemnizatii lunare pentru persoana cu handicap , dintr-e asistentii personali, doi au in ingrijire minori .
Se remarca in continuare faptutul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asistenţilor personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie profesională .
Contorm statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap este în rândul copiilor şi adolescenţilor. Handicapul acestora este fie genetic, fie dobândit ca urmare a unor traumapsihice sau fizice. Cele mai frecvente afecţiuni întâlnite la copiisunt: encefalopatie ,oligofrenie, sindrom Langdon-Down,distrofie musculară progresivă.Afecţiuniledobânditepe parcursul vieţii mai frecvente sunt: leucemie acută, limfon Hodking, sechele după traumatismcranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihoza-depresivă. La adulţii cu handicap predomină :hemiplegia, paraplegia. Sindromul Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci ,polireumatismul articular acut.
2.Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa in comuna Sarmizegetusa a centrelor de tip respiro
Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal sau găzduirea într-un centru de tip respiro.
Pe teritoriul comunei Sarmizegetusa nu există însă un centru de tip respiro, astfel Compartimentul de Asistenta Sociala, este obligat de a plăti persoanei cu handicap o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal, stabilita prin prevederile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, republicata.
Informatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi:
Conform dispoziţiilor art.38, lit.”a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, precum şi a art.29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, asistentii personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator. Persoana desemnata din cadrul Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa impreuna cu asistenta comunitata din cadrul primariei Sarmizegetusa procedeaza la instruirea asistentilor personali respectand tematica din Ordinul 319/2007, aceasta instruire are loc de regula cu ocazia intrunirii asistentilor personali in vederea evaluarii medicalesi psihologice, o data pe an.
3. Numarul de controale efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali şi problemele sesizate:
Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale . Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul fizic, spiritual şi social, în pofida handicapului de care suferă.
În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de Asistenta Sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activităţii asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local. Astfel, in anul 2020 s-a efectuat controlul asistentilor personali in luna iunie si in luna decembrie, fapt consemnat in registrul special –vizite asistenti personali.
In momentul de fata , in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala nu activeaza o persoana cu studii de specialitate,atributiile de asistenta sociale fiind delegate unui functionar publc care, impreuna cu asistentul comunitar au efectuat controale la domiciliul persoanelor cu handicap pentru a constata dacă asistentul personal îşi îndeplineşte obligaţiile. În urma acestor controale au fost evidenţiate: climatul familial, reţeaua socială / legătura cu comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, nevoile medicale.
Asistenţii personali au declarat pe proprie răspundere:
– că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap , în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
– că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
– că vor comunica D.G.A.S.P.C. Deva şi Compartimentului de Asistenta Sociala, întermen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
De asemenea, la angajare, asistentilor personali le este adus la cunostinta continutil art.38 din Legea 448/2006 si obligatiile ce le revin fata de persoana cu handicap si au semnat un angajament ca si anexa la CIM.
Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al persoanelor cu dizabilităţi, al serviciilor care pot fi accesate pe plan local.
Alte servicii de care au beneficiat persoanele cu handicap:
– Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap care optează pentru aceasta formă înlocul asistentului personal. Menţionăm că în la finele anului 2020 in evidentele primariei comunei Sarmizegetusa exista un număr total de 8 indemnizatii.
Nu s –au inregistrat abateri disciplinare a asistentilor personali.
In conformitate cu prevederile art .29alin.(1) din HG.268/2007 pentru aprobarea Normeor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, raportul se propune spre aprobare Consiliului Local.

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza P .
Braila Adrian Mircea

Secretar General
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Comunicate asistenta sociala, FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.