PH 64/2022 TAXE SI IMPOZITE 2023

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

__________________________________________________________________

Proiect de hotărâre nr. 64/2022

privind aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023, în raza

administrativ-teritorială a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

 

Examinând referatul de aprobare nr. 125 din 13.10.2022, prin care se propune aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 în raza administrativ-teritorială a Comunei Sarmizegetusa si raportul compartimentului de resort nr.126/13.10.2022

Având în vedere:

-HCL Sarmizegetusa nr. 24/2022 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 5,1 % a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si a actualizării cu 5,1 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;

– HCL Sarmizegetusa nr.24/2020 privind apobarea regulamentului de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale si domeniile de aplicare;

-art.7 alin.2 din Legea  nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;

-art.5 a;in.1 lit a). si alin.2, art.16 alin.2, art.20 alin.1 lit.b)., art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

– prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu  modificările şi completările ulterioare, ale art. 266 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

-art.9 alin.1 din Legea 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 7 alin.4 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

PROPUNE :

 

Art. 1 (1) La nivelul unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2023 sunt stabilite prin prezenta hotărâre şi se constituie ca venituri proprii la bugetul local al comunei Sarmizegetusa.

(2) Resursele bănesti constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor publice a căror finanţare se asigură din bugetul local, în condiţiile prevăzute de lege.

 

 1. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI

 

Art. 2 (1) Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei Sarmizegetusa, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, prevăzuţi de lege şi se stabileşte potrivit regulilor generale prevăzute la art. 455 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru clădirile amplasate pe teritoriul administrativ al comunei Sarmizegetusa, cu excepţiile şi în condiţiile prevăzute la art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri se stabilesc în funcţie de destinaţia finală a clădirii, care poate fi rezidenţială sau nerezidenţială, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului, şi se calculează în conformitate cu prevederile art. 457-460 din Codul fiscal şi potrivit Titlului IX, pct. 28-37 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Stabilirea zonelor din cadrul localitatilor pentru calculul impozitului/taxei pe cladiri se face conform Anexei 1 care face parte integranta din aceasta hotarare.

Art. 3 (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% asupra valorii clădirii exprimata in lei, determinată prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din

România.

(2) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor articolului 457 Cod Fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor articolului 457 Cod Fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022.

Art. 4 (1) Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează, potrivit dispoziţiilor art. 458 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal şi potrivit prevederilor titlului IX, capitolul II, secţiunea 4 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea cotei de impozitare de 0,5% asupra valorii clădirii determinată prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.

(2) Pentru cladirile utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii cladirii.

(3) In cazul in care proprietarul cladirii nu depune raportul de evaluare la organul fiscal competent pana la primul termen de plata a impozitului, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457.”

 

Art. 5 (1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

(2) În situația prevăzută la alin.1, contribuabilii au obligaţia de a declara suprafaţa

folosită în scop nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii, cu excepţia contribuabililor deja aflaţi în evidenţa fiscală a unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 6 (1) În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, se vor aplica următoarele reguli:

 1. a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022.
 2. b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal, la data de 31 decembrie 2022.

(2) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%, cu conditia ca proprietarul cladirii sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunica proprietarului cladirii prin publicarea acesteia in spatiul privat virtual sau prin posta, in cazul contribuabililor care nu sunt inrolati in spatiul privat virtual. Termenul pana la care trebuie comunicata notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat incepand cu anul urmator. In cazul in care notificarea nu este comunicata pana la aceasta data, impozitul urmeaza a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) sau (2), dupa caz, asupra valorii impozabile a cladirii.
   (3) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa va fi datorata de proprietarul cladirii, cu conditia ca acesta sa fi fost notificat de catre organul fiscal competent, in conformitate cu prevederile alin. 2.”

(4) Se vor transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent acestora, cu valoarea calculată în baza prevederilor art. 457- art.460 din Codul fiscal.

Art.7 . Stabilirea zonelor din cadrul localitatilor se face conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 8 (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 2023 de catre contribuabili, pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului 2023, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

(4)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

(5)În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 

 1. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN

 

Art. 9 Impozitul pe teren şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei Sarmizegetusa de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice prevăzuţi la art. 463 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin terenuri pe raza administrativ-teritorială a comunei Sarmizegetusa, cu exceptiile şi în condiţiile prevăzute la art. 464 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.10 Incadrarea pe zone a terenurilor, rangul localitatilor si coeficientul de corectie este stabilita conform Anexei nr.2 care face parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 11 Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, potrivit dispoziţiilor art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliul local Sarmizegetusa  şi conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, cu exceptiile prevazute la alin.6.

Art.12 (1) Impozitul pe teren se plateşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an 2023, până la data de 31 martie 2023, inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10 %.

(3)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

(4)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

(5)În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

 

C . IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

Art. 13(1) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează către bugetul local al comunei Sarmizegetusa, de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, prevăzuţi la art. 468 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, pe raza administrativ–teritorială a comunei Sarmizegetusa, cu excepţiile şi în condiţiile prevăzute la art. 469 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform dispoziţiilor art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si potrivit anexei 4  la prezenta hotărăre.

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

 Art. 14 (1) Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual în două rate egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru

întregul an 2023, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2023, inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10 %.

 

D . TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

 

Art. 15 (1) Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie dintre cele prevăzute la art. 474 – 475 din Legea nr. 227/2015 privind  codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară, care se calculează potrivit normei juridice menţionată mai sus, cu excepţiile şi în condiţiile prevăzute la art.476 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxele de la prezentul punct, exprimate în procente, se calculează de structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.

 

 1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii

 

Art. 16 (1)  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism  este stabilită, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos:

Nr.

Crt

Suprafaţa

Taxa (lei)

1.

Până la 150 m2 inclusiv

3

2.

Între 150 şi 250 m2 inclusiv

4

3.

Între 251 şi 500 m2 inclusiv

5

4.

Între 501 şi 750 m2 inclusiv

6

8.

Între 751 şi 1000 m2 inclusiv

7

9.

Peste 1000 m2

7 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp depăşeşte suprafaţa de 1000 mp

          (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru el.

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi

amenajarea teritoriului, de către primari sau de către structurile din cadrul consiliului local se stabileşte în sumă de 15 lei.

 

Art. 17 (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, care se stabileşte după regulile şi în condiţiile prevăzute la art. 474 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (1) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente, care se stabileşte după regulile şi în condiţiile prevăzute la art. 474 alin. 7 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

 

Art.18 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu 8 lei, potrivit regulilor prevăzute la art. 474 alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 19 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

 

Art. 20 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

 

Art. 21 Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

 

Art. 22 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 10 lei, pentru fiecare racord.

 

Art. 23 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte în sumă de 7 lei.

 

b)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

 

Art. 24 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la suma de 15 lei.

Art. 25 Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt în cuantum total de 50 lei, fiind compuse din taxa pentru eliberarea atestatului de producător în sumă de 20 lei, respectiv taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol în sumă de 20 lei.

 

Art. 26 Persoanele a căror activitate comercială se încadrează în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, care au amplasată unitatea sau standul de comercializare şi care desfăşoară activitatea economică în aria administrativ-teritorială a comunei Sarmizegetusa, datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale, după caz, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 1. a) 50 lei, pentru o suprafaţă de până la 50 m2, inclusiv;
 2. b) 350 lei, pentru o suprafaţă între 51 m2 şi 100 m2, inclusiv;
 3. c) 550 lei, pentru o suprafaţă între 101 m2 şi 150 m2, inclusiv;
 4. d) 750 lei, pentru o suprafaţă între 151 m2 şi 200 m2, inclusiv;
 5. e) 1000 lei, pentru o suprafaţă între 201 m2 şi 250 m2, inclusiv;
 6. f) 1300 lei, pentru o suprafaţă între 251 m2 şi 300 m2, inclusiv;
 7. g) 1500 lei, pentru o suprafaţă între 301 m2 şi 350 m2, inclusiv;
 8. h) 2000 lei, pentru o suprafaţă între 351 m2 şi 400 m2, inclusiv;
 9. i) 2500 lei, pentru o suprafaţă între 401 m2 şi 450 m2, inclusiv;
 10. j) 3000 lei, pentru o suprafaţă între 451 m2 şi 500 m2, inclusiv;
 11. k) 5000 lei, pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.

 

 

 1. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

 1. a) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

 

Art. 27 (1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se datorează bugetului local al comunei Sarmizegetusa, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 477 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care prestează serviciile de reclamă şi publicitate în aria administrativ-teritorială a comunei Sarmizegetusa şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 477 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal cal, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale şi a situaţiilor de scutire de la plată a acestei taxe, prevăzute la art. 479 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin.(1) se declară şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă şi publicitate.

 

 1. b) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

 

Art. 28 (1) Taxa anuală pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se datorează bugetului local al comunei Sarmizegetusa, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 478 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, care au amplasate panouri, afişaje sau structuri de afişaje în aria administrativ-teritorială a comunei Sarmizegetusa şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 478 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art.477 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal şi a situaţiilor de scutire de la plată a acestei taxe, prevăzute la art. 479 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma prevăzută mai jos, astfel:

 1. a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 30 lei;
 2. b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 20 lei.

(3) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în condiţiile legii, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

 

 1. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

Art. 29 (1) Impozitul pe spectacole se datorează bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, de către contribuabilii prevăzuţi la art. 480 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în aria administrativ-teritorială a comunei Sarmizegetusa şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor art. 480-481 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

(2) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, exclusiv T.V.A., după cum urmează:

 1. a) de 1% în cazul unui spectacol de pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
 2. b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

(3)Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4)Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

 

 

 1. ALTE TAXE LOCALE

 

Art. 30 (1) Toate persoanele fizice şi juridice care utilizează locurile publice ce fac parte din domeniul public  si privat al comunei Sarmizegetusa,  în scopul realizării unor activităţi de comerţ ori prestări servicii din care se obţin venituri, datorează bugetului local al comunei Sarmizegetusa o taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

(2) Pentru parcarea autovehiculelor, a remorcilor si utilajelor agricole precum si pentru depozitarea de materiale de constructie pe domeniul public sau privat al comunei se datoreaza o taxa de 5 lei /mp/zi.

(3) Pentru ocuparea domeniului public sau privat al comunei cu constructii provizorii autorizate se stabileste o taxa de 20 lei/mp/luna.

(4) Pentru desfacere de produse care fac obiectul comertului  din autovehicule se stabileste o taxa dupa cum urmeaza:

– autoturisme     25 lei/zi

– autocamioane  30 lei/zi

– remorci            30 lei/zi

– carute               15 lei/zi

(5) Pentru utilizarea in scopul obtinerii de venit a unor instalatii sau echipamente , se datoreaza urmatoarele taxe:

– pentru cazane de fabricat rachiu       50 lei/zi

– pentru darace                                     10 lei/zi

– pentru prese de ulei sau mori             15 lei/zi

– pentru alte echipamente agricole        10 lei/zi

 

Taxa se plateste corespunzator numarului de zile pentru care contribuabilul declara ca utilizeaza echipamentul sau instalatia respectiva. Contribuabilul este obligat sa depuna la primarie o declarative fiscal pentru detinerea unor astfel de echipamente sau instalatii si perioada in care acestea sunt folosite pentru obtinerea de venit.Taxa se plateste la data depunerii declaratiei fiscal.In situatia in care taxa se datoreaza pentru o perioada mai mare de o luna , se va achita lunar pana la data de 25 a lunii in curs pentru luna urmatoare.

 

Art. 30 (1) Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar sau permanent cu mese, tarabe, terase, corturi, umbrele, tonete, rulote, chioscuri şi altele de acest gen, terenuri ce reprezintă locuri publice, precum şi suprafeţe de teren din faţa unitatilor de alimentatie publica, a magazinelor, a atelierelor de prestări servicii, a sediilor de firma sau asimilate acestora, după caz, datorează bugetului local al comunei Sarmizegetus o taxă pentru ocuparea locurilor publice, al cărui cuantum este egal cu suma din următorul tabel:

 

Tipul

Suma

taxa pentru pentru amplasarea unor mese, tarabe, terase, corturi,

umbrele, tonete, rulote, chioscuri şi altele de acest gen pe terenuri ce reprezintă locuri publice, în scopul vânzării de produse alimentare şi nealimentare

4 lei/mp/zi

taxa pentru pentru amplasarea unor mese, tarabe, terase, corturi,

umbrele, tonete, rulote, chioscuri şi altele de acest gen, pe terenuri ce reprezintă locuri publice, în scopul prestării unor servicii

 

4 lei/mp/zi

taxa pentru pentru amplasarea unor mese, tarabe, terase, corturi,

umbrele, tonete, rulote, chioscuri şi altele de acest gen, pe terenuri ce reprezintă locuri publice, în scopul vănzării produselor de presă, reviste, cărţi, produse de papetărie

 

5 lei/mp/zi

taxa pentru pentru amplasarea unor mese, tarabe, terase, corturi,

umbrele, tonete, rulote, chioscuri şi altele de acest gen, pe terenuri ce reprezintă locuri publice, în scopul vănzării de flori

 

2 lei/mp/zi

taxa pentru pentru amplasarea unor scări şi alei de acces, pe terenuri din domeniul public, ce reprezintă locuri publice în scopul intrării la sediile unor societăţi comerciale

 

2 leu/mp/luna

taxa pentru pentru amplasarea unor terase provizorii sezoniere, peterenuri ce reprezintă locuri publice, în scopul desfăşurării  unor activităţi de alimentaţie publică

5 lei/mp/luna

taxa pentru pentru ocuparea domeniului public în scopul vânzarii

de produse alimentare cu prilejul desfăşurării unor evenimente

cultural-artistice în aer liber

20 lei/mp/eveniment

taxa pentru pentru ocuparea domeniului public în scopul vânzarii de produse nealimentare cu prilejul desfăşurării unor evenimente cultural-artistice în aer liber

 

10 lei/mp/eveniment

taxa pentru pentru ocuparea temporară a domeniului public în

scopul desfăşurării unor evenimente cultural-artistice, în aer liber

2 lei/mp/eveniment

 

(2) Se aprobă procedura de ocupare a domeniului public şi de plată a taxelor de la alin.(1), după cum urmează : Declararea şi achitarea tuturor acestor taxe se face în conditiile prezentului aliniat. Terenurile apartinand domeniului public sau privat al comunei Sarmizegetusa pot fi ocupate ocazional, pe o perioada determinate de timp, fara licitatie publica, pentru vanzarea de produse alimentare sau nealimentare, de catre comercianti autorizati, pentru practicarea comertului stradal sau amplasarea de terase sezoniere in scopul desfacerii produselor de alimentatie publica, pentru vanzarea de produse specific sarbatorilor, aplasarea de dozatoare,  de lapte, aparate de cafea, masini de inghetata, instalatii aferente parcurilor de distractie, etc.

Persoanele fizice si juridice care solicita ocuparea temporara a domeniului public sau privat al comunei Sarmizegetusa, depun la compartimentul Impozite si taxe din cadrul primariei o cerere care cuprinde:

 1. Numele si prenumele solicitantului
 2. Adresa/sediul nr.de telefon
 3. Scopul ocuparii terenului
 4. Suprafata care solicita ocuparea temporara
 5. Perioada pentru care solicita ocuparea temporara
 6. Avize/acorduri/documentatia necesara desfasurarii activitatii pentru care solicita ocuparea temporara

 

După obţinerea avizului/acordului pentru ocuparea domeniului public, eliberat de primarul comunei Sarmizegetusa şi materializat într-un act juridic încheiat în baza unei cereri a solicitantului, contribuabilii au obligaţia ca cel mai târziu în ziua următoare să depună la sediul Primariei, declaraţia de impunere pentru ocuparea domeniului public, conform modelului din anexa 5 la prezenta hotărâre şi documente justificative.  

În cazul amplasării pe domeniul public a unor terase provizorii, în baza autorizaţiilor de construire, contribuabilii au obligaţia ca cel mai târziu în ziua următoare eliberării autorizaţiei să depună la sediul Primariei, declaraţia de impunere pentru ocuparea domeniului public şi documente justificative. Dacă locul public ocupat este un trotuar, solicitantul va depune ca act justificativ, anexat cererii, un plan de amplasament al terenului solicitat, care va fi întocmit astfel încât amplasarea mesei, tarabei, terasei, cortului/corturilor, umbrelei/umbrelelor, tonetei, rulotei, chioscului să nu stânjenească traficul pietonal în zonă, sens în care va fi lăsat un spaţiu de trecere al pietonilor, suficient pentru a nu se crea aglomerări şi treceri anevoaioase prin aceste zone. Taxa se datorează anticipat şi se plăteşte în momentul depunerii declaraţiei, pentru toată perioada pentru care se solicită şi se aprobă ocuparea locurilor publice. Pentru neachitarea taxei la scadenţă, se datorează accesorii, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 31 (1)Persoanele fizice sau juridice care utilizează şi ocupă temporar locuri publice de genul celor prevăzute în tabelul de mai jos, aflate în proprietatea publică sau private a comunei Sarmizegetusa, cu prilejul organizării de diferite evenimente precum nunţi, botezuri, alte aniversări, înmormântări, simpozioane, expoziţii cu vânzare, evenimente culturale, sportive şi altele asemenea datorează bugetului local al comunei Sarmizegetusa o taxă al cărui cuantum este egal cu suma din următorul tabel :

 

Imobilul

Descrierea taxei

Suma

 

 

 

 

 

 

Caminul cultural Sarmizegetusa

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru utilizarea caminului cultural  in vederea organizarii si desfasurarii unei nunti

500 lei/24 ore

 

Taxa pentru utilizarea caminului cultural  in vederea organizarii si desfasurarii unui botez

450lei/24 ore

 

Taxa pentru utilizarea caminului cultural  in vederea organizarii altei aniversari decat nunta sau botez

350 lei/24 ore

 

Taxa pentru utilizarea caminului  in vederea organizarii si desfasurarii unei pomeni

Gratuit

Taxa pentru utilizarea caminului  in vederea organizarii si desfasurarii unei adunari publice

200 lei/eveniment

Taxa pentru utilizarea caminului  in vederea organizarii si desfasurarii unei prezentari de produse

100 lei/eveniment

Taxa pentru utilizarea caminului  in vederea organizarii si desfasurarii unei  expozitii cu vanzare de produse comerciale

150 lei/eveniment

 

 

 

Organizare de alte activitati

 

 

50 lei/ora

Evenimentele de orice fel sustinute de Consiliul Local Sarmizegetusa

 

Gratuit

Capela Sarmizegetusa

Taxa pentru utilizarea capelei

100 lei/eveniment funerar

 

(2) Pentru inchireiere vesela/tacam  : – 1 leu/set

(3) Garantia pentru inchirierea caminului se stabileste in suma de 1000 lei si va fi restituita in totaliate in situatia in care nu s-au produs pagube material in exterior si/sau exterior.

Penru pagubele/daunele existente care nu pot si acoperite de garantie, chiriasul este obligat la inlocuirea acestora sau la plata contavalorii bunurilor deteriorate.

(4) Pentru daunele de orice fel provocate veselei care are inscriptionata sigla < Primaria Comunei Sarmizegetusa>, se plateste de 3 ori valoarea de inventor a acestora.

(5) Se aproba procedura de inchiriere a caminului cultural Sarmizegetusa astfel:

a)Se face rezervare la persoana desemnata in acest sens de primarul comunei, care inscrie solicitarea in registrul special;

b).Cu cel putin 10 zile inainte de eveniment se completeaza o cerere tip , care este pusa la dispozitia solicitantului de catre Compartimentul impozite si taxe, cu specificarea duratei de inchiriere, a numarului de personae si cu necesarul care se doreste a fi inchiriat: vesela,tacamuri, pahare, castroane, etc., conform modelului de cerere prevazut in Anexa nr.6 la prezenta hotarare.

 1. c) modelul contractului de inchiriere camin este prevazut in Anexa nr. 7 la prezenta hotarare si modelul proceselor verbale de predare – primire este prevazut in Anexa nr.8 si Anexa nr.9 la prezenta hotarare si este pus la dispozitia solicitantului de catre Compartimentul impozite si taxe.

d)Cererera vizata de primarul comunei, contractual de inchiriere intocmit de compartimentul impozite si taxe din cadrul primariei Sarmizegetusa se prezinta persoanei desemnate conform alin.5 lit.a)

 1. e) masurile principale de aparare impotriva incendiilor premergatoare si pe perioada desfasurarii tuturor evenimentelor din incinta caminului cultural Sarmizegetusa se intocmesc si se comunica sub semnatura chiriasului de catre Seful SVSU din cadrul Compartimentului Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa .
 2. f) dupa consumarea evenimentului , predarea caminului se face in maxim 48 de ore, in perfecta stare de curatenie, pe baza unui process verbal de predare primire, in care se mentioneaza, daca este cazul, daunele provocate si sumele care trebuie achitate ca despagubire, in maxim 5 zile lucratoare de la constatarea lor.
 3. g) cheltuielile privind utilitatile(gaz, energie electrica , apa , canal, deseuri)se vor incasa separat.
 4. h) taxele pentru inchirierea caminelor culturale din localitatile Paucinesti, Zeicani, Breazova si Hobita – Gradiste reprezinta jumatate din cuantumul stability la aliniatul (1), la fel si garantia de participare prevazuta la alin.(3).

(6) Se aproba procedura de inchiriere, organizare si functionare a Capelei mortuare din satul Sarmizegetusa conform Anexei nr.11 la prezenta hotarare.

 

Art. 33  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei.

 

Art.34 (1) Se stabilesc taxele pentru utilizarea terenului de sport cu gazon sintetic din incinta Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa astfel:

 1. taxa pentru utilizarea terenului pe timp de zi – 50 lei/ora
 2. taxa pentru utilizarea terenului pe nocturna – 70 lei/ora

      (2)Taxa se plateste la compartimentul impozite si taxe din cadrul primariei Sarmizegetusa , anticipat, in baza unei cereri unde se mentioneaza ziua si ora/orele pentru care se doreste plata taxei.

       (3) Sunt scutiti de la plata taxei prevazute la alin.(1) meciurile de fotbal si evenimentele organizate de Consiliul Local Sarmizegetusa si de institutiile de invatamant.

 

Art.35 Se stabileste taxa inchiriere tractor + remorca  – 170 lei/ora .

 

Art. 36 Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte o taxă de 25 lei.

 

 1. TAXE SPECIALE

 

Art.37 Pentru eliberarea certificatului de atestare fiscal in regim de urgenta (in aceeasi zi cu data depunerii cererii) de catre Compartimentul impozite si taxe locale – 5 lei.

 

Art.38 Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea jocurilor de artificii 1000 lei/eveniment

 

Art.39 Taxa pentru fotocopii(Xerox) la solicitarea persoanelor fizice/juridice 1 leu/pagina A4 si 1,5 lei/pagina  A3 alb negru , respectiv  2 lei/3 lei lei color, inclusiv pentru documente solicitate in baza Legii 544/2001 privind liberal acces la informatiile de interes public.

 

 

Art.40 Taxa pentru eliberarea extraselor din Registrul electoral pe suport de hârtie: 2 lei / pagină

 

 

Art.41 Taxa pentru eliberare fotocopii documente, duplicate si extrase din arhiva primariei – 10 lei

 

Art.42 (1) Incasarea  taxelor speciale se face in conformitate cu prezenta hotarare si in conformitate cu  HCL nr.24/2020.

          (2)Eliberarea documentelor in regim de urgenta , consta in eliberarea, la solicitarea persoanelor fizice si juridice a unor documente intr-un termen mai scurt decat cel prevazut de lege pentru eliberare, respectiv eliberarea in aceeasi zi cu cererea. 

          Art. 43 (1)Sumele provenite din taxele prevăzute la art. 30-41 din prezenta hotărăre constituie venituri proprii ale bugetului local al comunei Sarmizegetusa si se incaseaza de compartim impozite

(2) Taxele menţionate la alin.(1) nu se datorează în acele situaţii în care se plăteşte o chirie pentru locurile publice ocupate şi utilizate, care a fost stabilită potrivit legii.

 

Art. 44 În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, cu privire la bunuri înregistrate la primăria comunei Sarmizegetusa, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, cu respectarea prevederilor prezentului articol şi a legii, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

 

Art.45 Delimitarea teritoriului administrativ al comunei Sarmizegetusa in vederea stabilirii impozitului este cel prevazut in Anexa nr.1 si Anexa nr.2 la prezenta hotarare.

 

Art.46 Scutiri si facilitati si procedura de acordare a acestora – conform Anexei nr.10 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 47 Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2023.

 

Art. 48 Impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta hotărâre au implicaţiile bugetare reglementate de art. 494 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 49 Orice prevedere contrară se abrogă începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

Art. 50 Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri cade în sarcina tuturor structurilor cu atribuţii specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.

 

Art. 51 Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 30 lei, pentru poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai vechi decât 31.12.2022.

Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori conform art. 266 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015, privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 52 Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se indexează, în condițiile legii, cu rata inflaţiei, impozitele şi taxele locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, conform hotărârii consiliului local nr. 25/2022 şi totodată se actualizează, cu rata inflaţiei, limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 53 Anexele 1 – 11 la prezenta hotarare fac parte integrantă din aceasta.

 

Art. 54 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 55  Prezenta hotărăre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro., se afișează la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului Impozite şi taxe locale.

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

 

INIŢIATOR,                                                                AVIZAT

PRIMAR,                                                              Secretar General UAT

Hibais Leontin Dorin                                                  Bugariu Simona NicoLETA

 

                                                                                ANEXA 1 LA PH NR.64/2022

 

1). RANGUL  LOCALITATILOR : 

 • Rangul IV – satul Sarmizegetusa, resedinta de comuna
 • Rangul V – celelalte sate apartinatoare: Breazova, Hobita –  Gradiste, Paucinesti si Zeicani      

 

2). Incadrarea pe zone a localitatilor :

              *  ZONA   A   – Sarmizegetusa, Breazova, Hobita – Gradiste

             *  ZONA    B     – Paucinesti si Zeicani

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

            Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

                                                                                     ANEXA 2 LA PH 64/2022

 

 

1). Incadrarea pe zone a terenurilor :

              *  ZONA   A   – Sarmizegetusa, Breazova, Hobita – Gradiste

             *  ZONA    B     – Paucinesti si Zeicani

 

2). Coeficientul de corectie conform zonei si rangului localitatii:

 

2.1 pentru terenurile aflate in intravilanul localitatilor la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii  coeficientul de corectie este:

Rangul localitatii

Coeficientul de

corectie

IV

1,10

V

1,00

 

      2.2 pentru terenurile aflate in extravilan coeficientul de corectie este:

Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii

 

IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

            Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

                                                                                      ANEXA 3 LA PH  64/2022

 

 

TABLOUL PRIVIND NIVELURILE IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN POTRIVIT ZONEI SI RANGULUI LOCALITATILOR CONFORM ART.465 ALI.(2) , ALIN.(3) SI ALIN.(7) DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

 

 

1.Teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, din care se scad suprafetele de teren acoperite de cladiri, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

 

Zona in cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei pe teren potrivit Rangului IV in care se incadreaza satul Sarmizegetusa

lei/ha

Nivelurile impozitului/taxei pe teren potrivit Rangului V in care se incadreaza satele Breazova, Hobita-Gradiste, Paucinesti si Zeicani

lei/ha

A

  889

711

B

 711

534

 

 

 1. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in anexa nr. 2 , pct.2.1

 

Nr.crt.

Zona  – Categoria de folosinta

A

B

1

Teren arabil

28

21

2

Pasune

21

19

3

Faneata

21

19

4

Vie

46

35

5

Livada

53

46

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

28

21

7

Teren cu ape

15

13

8

Drumuri si cai ferate

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

 

 

 1. In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, din care se scad suprafetele de teren acoperite de cladiri, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare categoriei de folosinta prevazuta in tabelul urmator si cu coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului localitatii conform Anexei 2 , pct.2.2:

 

Nr.crt.

Categoria de folosinta

Impozit

lei

1

Teren cu constructii

28

2

Teren arabil

45

3

Pasune

25

4

Faneata

25

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.5.1

50

5.1

Vie pana la intrarea pe rod

0

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr.crt.6.1

50

6.1

Livada pana la intrarea pe rod

0

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1

14

7.1

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

0

8

Teren cu apa, altul dacat cel cu amenajari piscicole

4

8.1

Teren cu amenajari piscicole

30

9

Drumuri si cai ferate

0

10

Teren neproductiv

0

 

 1. În cazul terenurilor apartinând cultelor religioase recunoscute oficial în România si asociatiilor religioase, precum si componentelor locale ale acestora, cu exceptia suprafetelor care sunt folosite pentru activitati economice, valoarea impozabila se stabileste prin asimilare cu terenurile neproductive.

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

 

            Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

                                                                                     ANEXA 4  LA PH 64/2022

 

 

TABLOUL PRIVIND NIVELURILE IMPOZITULUI PE VEHICULELE INREGISTRATE  PREVAZUTE IN TABELUL DE LA ART.470   ALIN.(2) , PCT II DIN LEGEA NR.227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL

 

 

1.In cazul oricarui mijloc de transport ce reprezinta vehicule inregistrate,prevazute in tabelul de la art.470 alin.2, punctul II din Legea 227/2015 privind codul fiscal, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de  capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:

 

 

Nr.crt.

Vehicule inregistrate

 

 

1

Vehicule cu capacitate cilindrica

Lei/200 cm3

1.1

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cm3

3

1.2

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cm3

5

2

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

50

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

 

 

 

 

            Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

                                                                                ANEXA 5 LA PH 64/2022

DECLARAŢIE DE IMPUNERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI SARMIZEGETUSA

DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI

COD ÎNREGISTRARE FISCALĂ / COD NUMERIC PERSONAL : ___________________________________________________________________; DENUMIRE / NUME ŞI PRENUME : ____________________________________________________________________________________; JUDEŢ:________________________; COD POŞTAL : ___________________; STR. _____________________________; NR. ________________; BLOC : ___________ ; SCARA : ___________ ; AP. _______ ; COD CAEN : ______________________________ ; TEL: ____________________; CONT : ______________________________________________________ DESCHIS LA _____________________________________________;

Nr.

crt

 

Locul amplasarii

Suprafata

( mp )

Nr. mese,tarabe, etc

Durata amplasarii

 

Taxa datorata

Total taxa datorata

 

Perioada( de la data… pana la data…)

 

 

 

Nr.zile

 

 

 

 

 

Nr.luni

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals, pevăzută de legislaţia penală, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.

Reprezentant legal ______________________________________                                                                     _______________________________

(nume, prenume, semnătură, ştampilă, după caz)                                                                                                                  ( data completarii declaratiei)

Sarmizegetusa, 13.10.2022

           Initiator,                                                         Avizat,

             Primar                                                     Secretar general

Hibais leontin Dorin                                     Bugariu Simona Nicoleta

 

ANEXA 6 LA PH 64/2022

 

 

 Catre,

Primaria Comunei Sarmizegetusa

 

 

 • In atentia domnului primar

 

 

                      Subsemnatul………………………………………………………………………………………..cu domiciliul in localiatetea…………………………………………………………..str………………………………………….nr………, bl…..et……ap…., judetul…………………………………, prin prezenta solicit inchirierea Caminului Cultural……………………………………..

In perioada………………………………………………………………………………….orele………………………………………..pentru desfasurarea activitatii de………………………………………………………………………………………………………………………….

avand nevoie de urmatoarele:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Sunt de accord cu prelucrarea datelor cu character personal in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 

 

 

 

Data                                                                                                Semnatura

 

 

 

Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

ANEXA NR.7 LA PH..

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Nr……………………….Încheiat în data de      ………………………

 

 

 

Art.1.PĂRŢILE

1.Comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, prin primar…………………………… ……………………, cu sediul în sat Sarmizegetusa, nr.4, CIF 4633293, în calitate de proprietar,

si

2……………………………………………………. ………………………………………, cu domiciliul/sediul in ……………………………………………….., str…………………………………………nr…………., jud…………………..,

CIF/BI/CI……………………………………..in calitate de chirias.

 

Art.2.OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul   contractului   este   inchirierea urmatoarelor spatii din Caminul Cultural situat in localitatea……………………………………………………, judetul Hunedoara,în vederea desfăşurării activităţii de………………………………………………………………………………

a).  sala mare si scena

b).  Sala mica

c).  Bucatarie

d).  Hol

e). Curte camin

f).  Mobilier

g).  Vesela  , etc(se completeaza in functie de necesitate)           

               Predarea-primirea obiectului închirierii este consemnată în procesul-verbal, anexă la contractul de inchiriere.

 

Art.3.TERMENUL CONTRACTULUI

Închirierea va începe în data de………………………………. ora………….. şi se va sfârşi în data

de………………………. , ora…..

 

Art.4.STAREA SPAŢIULUI

Proprietarul preda spatiul (spatiile) in stare normala de folosinta, curat, cu toate instalatiile (apa, energie electrica, incalzire) in stare buna de functionare. Dotarile care se predau sunt mentionate in procesul verbal de predare-primire, anexa la contract.

 

Art.5.PRETUL INCHIRIERII

               Preţul închirierii – chiria – este de………………….. lei şi este stabilit conform H.C.L. Sarmizegetusa nr………../2022. Chiriaşul este obligat să achite chiria înainte de predarea-primirea bunului ce face obiectul închirierii.

Plata chiriei se face în numerar, la casieria Primăriei Sarmizegetusa.

 

Art.6.GARANŢII

Proprietarul garantează că el este proprietarul legal al spaţiului şi că are dreptul să îl închirieze.

Chiriaşul va plăti la primirea spaţiului ce face obiectul închirierii o sumă de………………………..lei,

la persoana desemnata cu inchirierea caminului de catre primarul comunei, ca garanţie în caz de deteriorări, la semnarea acestui contract de închiriere.

Primirea garanţiei se consemnează in procesul verbal de predare-primire, anexă la contract.

La terminarea contractului de închiriere, proprietarul, prin administratorul căminului cultural, va inspecta spaţiul şi va decide dacă există deteriorări în afara uzurii normale. Chiriaşul va fi informat de existenţa oricăror astfel de deteriorări şi de costul reparaţiilor. În termen de 5 zile după terminarea acestui contract de închiriere, proprietarul va returna chiriaşului garanţia, mai puţin costul reparaţiilor pentru deteriorările aduse spaţiului. Returnarea garanţiei va fi menţionată în procesul verbal de predare-primire a spaţiului, la terminarea închirierii.

Chiriaşul va răspunde material – dacă garanţia nu acoperă pagubele produse – precum şi penal pentru daunele produse obiectului închiriat pe parcursul închirierii.

 

Art.7.OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI

a).să predea bunul/spaţiile cu toate accesoriile sale în stare de corespunzătoare folosinţei pentru care a fost închiriat;

b).să asigure folosinţa bunului închiriat în tot timpul contractului.

 

Art.8.OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI

a).să folosească bunul închiriat după destinaţia care rezultă din contract;

b).să platească chiria şi garanţia la termenul fixat în contract;

c).să execute în bune condiţii şi în timp optim lucrările de reparaţii care pot interveni datorită utilizării necorespunzătoare a spaţiului închiriat;

d).la sfârşitul contractului să restituie bunul închiriat în starea în care l-a primit, fiind considerat că l-a primit în stare bună.

 1. e) sa nu efectueze nici o amenajare a salii care ar presupune degradarea sau deteriorarea peretilor sau a dotarilor, in cazul producerii unei astfeli de degradari/deteriorari , acestea vor fi suportate de catrte chirias.

f)sa predea bunul/bunurile inchiriat/inchiriate impreuna cu toate dotarile si utilitatile, pe baza de inventar , in stare de curatenie in maxim 48 de ore de la terminarea evenimentului.

 

Art.9.SUBÎNCHIRIEREA

Subînchirierea în tot sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ este interzisă.

 

Art.10.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri.

Chiriaşul va răspunde material, civil sau penal pentru daunele produse obiectului închiriat pe parcursul închirierii.

Forţa majoră apără de răspundere.

 

Art.11.LITIGII

Litigiile decurgând din executarea contractului de închiriere sunt de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.

În cazul producerii de daune sau distrugere a obiectului închiriat, proprietarul îşi rezervă dreptul de a sesiza organele de urmărire penală.

 

Prezentul contract se încheie în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astazi sata de……………………………………………, ora…………..

Procesul verbal de predare-primire face parte integrantă din prezentul contract şi se încheie în acelaşi număr de exemplare.

 

 

PROPRIETAR,                                                                                              CHIRIAŞ,

 

Comuna Sarmizegetusa prin                                                                ……………………….

P R I M A R,

……………………………………

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

             Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

 

ANEXA 8 LA PH 64/2022

 

Anexa nr.1 la Contractul de inchiriere nr…………../……………….

 

PROCES – VERBAL

de predare – primire al imobilului Camin Cultural…………………

nr………………., incheiat astazi………………..

 

 

Comuna Sarmizegetusa , Jud. Hunedoara, prin primar …………………………………., cu sediul in localitatea Sarmizegetusa, nr. 4, Jud. Hunedoara ,Cod Fiscal 4633293, in calitate de proprietar,

preda domnului/doamnei…………………………………………………………………………………………………………….. cu domiciliul/sediul in………………………………………………………………………………………………………. str…………………………………………, nr……………….., Jud………………………., CIF/CI/BI…………………… ………………………………., in calitate de chirias, urmatoarele spatii din Caminul Cultural………………, situat in………………………….., nr……………….,Jud. Hunedoara, si urmatoarele materiale in vederea desfasurarii activitatii de…………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. * sala, mare si scena  * sala mica * hol  * grupuri sanitare, *bucatarie, *buncar *mese…………………….bucati, *scaune………….bucati, * vesela:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Chiriasul are obligatia de a procura pe cheltuiala sa urmatoarele necesare intretinerii curateniei Caminului pe perioada inchirierii:

-pentru bucatarie : detergent de vase, solutie de curatat aragazul,oalele, faianta, gresia, saci menajeri de 120 litri,

 -pentru baie :sapun lichid pentru maini, hartie igienica- prosoape de hartie pentru sters pe maini,dezinfectant WC , solutie curatat geamuri,oglinzi.

Gunoiul menajer si de alta natura, rezultat in urma efectuarii curateniei, va fi colectat separate in saci menajeri si depozitat in tomberoanele din curtea Caminului Cultural.

  Chiriasul are obligatia de a efectua curatenia in toate spatiile din  Caminului Cultural folosite,  inainte de predarea acestuia.

S-a depus / nu s-a depus garantia in suma de …………………..lei.

 Prezentul proces-verbal face parte integranta din contractul de inchiriere nr…………../……………….., si s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte,

 

 

 

 

             PROPRIETAR                                                                   CHIRIAS

      Comuna Sarmizegetusa                                              __________________________

                  prin PRIMAR

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil inchiriere Camin Cultural ___________________________________

 

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

ANEXA 9 LA PH 64/2022

 

Anexa nr.2 la Contractul de inchiriere nr…………../……………….

 

PROCES – VERBAL

de predare – primire al imobilului Camin Cultural…………………

nr………………., incheiat astazi………………..

 

 

            Doamnul/doamna……………………………………………………………………..in calitate de chirias preda Comunei Sarmizegetusa , Jud. Hunedoara, prin primar …………………………………., in calitate de proprietar, urmatoarele spatii din Caminul Cultural …………………..si urmatoarele material folosite pentru desfasurarea activitatii de…………………………………………………………………………………………………:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Chiriasul a efectuat / nu a efectuat curatenia in incinta caminului(interior/exterior) inainte de predarea acestuia, conform stipulatiilor contractuale.

Cu ocazia predarii caminului de catre chirias s-au constatat urmatoarele pagube/deteriorari:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pagubele/deteriorarile constatate la predarea caminului cultural se vor remedia de catre chirias /din garantia depusa.

S-a restituit/nu s-a restituit garantia in suma de …………………..lei.

Garantia a fost retinuta/nu a fost retinuta pentru acoperirea pagubelor/deteriorarilor constatate.

Garantia acopera/nu acopera bagubele / deteriorarile constatate.

 Prezentul proces-verbal face parte integranta din contractul de inchiriere nr…………../……………….., si s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi ………………………………………………

 

 

 

 

             PROPRIETAR                                                                   CHIRIAS

      Comuna Sarmizegetusa                                              __________________________

                  prin PRIMAR

 

 

 

 

 

 

 

Responsabil inchiriere Camin Cultural ___________________________________

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

 

Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

                                                                                                                                                               ANEXA 10  LA PH 64/2022

 

 

FACILITATI SI SCUTIRI

de impozite sit axe locale si procedura de acordare a acestora

 

 

 

 1. Tabloul cuprinzand cladirile pentru care Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa acorda scutirea impozitului/taxei pe cladiri in anul 2023 in limitele si in conditiile art. 456, alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

 1. clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate
 2. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 3. clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
 4. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 5. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 6. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 7. clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

 În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia

 1. clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul
 2. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 3. clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară

 

 

 1. Tabloul cuprinzand terenurile pentru care Consiliul Local al comuneimSarmizegetusa acorda scutirea impozitului/taxei pe terenurile in anul 2023 in limitele si in conditiile art. 464, alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

 1. terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 2. terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 3. terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
 4. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 5. terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ
 6. terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative
 7. terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani

 

 1. terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare
 2. suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric
 3. terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat
 4. terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat
 5. terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare
 6. terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie
 7. suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate
 8. terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate 16. suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor

 

 

 1. Tabloul cuprinzand taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pentru care Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa acorda scutirea taxei in limitele si in conditiile art. 476, alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

 1. lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral sau partial, aceste lucrari pe cheltuiala proprie

 

 1. lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr. 422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii
 2. lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 3. lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare coordonate de administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective

 

 

 • PROCEDURILE DE ACORDARE A FACILITATILOR DE PLATA A IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI/TEREN CONFORM PREVEDERILOR ART. 456, ALIN (2) SI ART. 464, ALIN. (2) DN LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE ŞI ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE

Art. 1. Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează clădiri pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale: a)Recuperare și reabilitare; b) Suport și asistență pentru familiile și copii aflați în dificultate; c) Educație informală extracuriculară, pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii; d) Asistență și suport pentru persoanele vârstice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente; e) Asistență și suport pentru copii, persoane vârstinice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, de alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părasit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave de HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnav cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoi sociale; f)Sprijin și orientare pentru integrarea, redaptarea și reeducarea profesională; g) Ingrijire socio-medicală, pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; h)Mediere socială; i)Consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere; j) Orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de novoie socială.

Art. 3. Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale își desfășoara activitatea în condițiile O.G. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniile serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; b)Clădirea să fie în proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și a întreprinderii sociale acreditată ca furnizor de servicii sociale; c) În clădire să se desfășoare exclusiv servicii sociale pentru care organizația neguvernamentale și întreprinderea socială a fost acreditată; d)Furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe parcursul întregului an fiscal.

Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente: a)Actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale; b)Statutul al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale; c) Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; d) Raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali; e) Document emis de de compartimentul de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.

 Art. 5. Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice.

 

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIRILE RESTITUITE POTRIVIT ART. 16 DIN LEGEA NR. 10/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL UNOR IMOBILE PRELUATE ÎN MOD ABUZIV ÎN PERIOADA 6 MARTIE 1945-22 DECEMBRIE 1989, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU PERIOADA PENTRU CARE PROPRIETARUL MENŢINE AFECTAŢIUNEA DE INTERES PUBLIC

Art. 1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire la plata impozitului pe cladiri. (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. (3) Scutirea se acordă numai pentru persoanele fizice.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a)Clădirea sa fie restituită potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată; b)În clădire să se mențină afecțiunea de interes public.

 Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă : a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia; b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente: a)Actul de restituire a clădirii; b) Contractual de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIRILE UTILIZATE DE ORGANIZAȚII NONPROFIT FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU ACTIVITATEA FĂRĂ SCOP LUCRATIV

 

 Art. 1. Organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitate fără scop lucrativ care dețin în proprietate sau utilizează clădiri pentru activitate fără scop lucrativ beneficiază de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire organizațiile nonprofit trebuie să desfășoare activități menite să conducă la realizarea scopului și a obiectului de activitate.

Art. 3. Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal insoțită de următoarele documente: – statutul organizației/asociației; – actul constitutiv; – certificatul de înscriere a persoanei juridice, fără scop patrimonial; – situații financiare anuale;

Art. 4. Scutirea nu se aplica pentru spațiile/suprafețele folosite pentru activități economice.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII A CLĂDIRILOR RETROCEDATE POTRIVIT ART. 1, ALIN. (10) DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 94/2000 PRIVIND RETROCEDAREA UNOR BUNURI IMOBILE CARE AU APARŢINUT CULTELOR RELIGIOASE DIN ROMÂNIA, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU PERIOADA PENTRU CARE PROPRIETARUL MENŢINE AFECTAŢIUNEA DE INTERES PUBLIC

Art. 1. (1) Cultele religioase din Romănia care au în proprietate clădiri retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe clădiri;

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (imobilele retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale);

(3) Scutirea se aplică pentru cultele religioase recunoscute în România.

 Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 1. a) Clădirea să fie retrocedată potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. b) În clădire să se mențină afectațiunea de interes public.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă :

 1. a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia;
 2. b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea;
 3. c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente:

 1. a) Documentul de retrocedare a clădirii;

b)Contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII A CLĂDIRILOR RESTITUITE POTRIVIT ART. 1 ALIN. (5) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 83/1999 PRIVIND RESTITUIREA UNOR BUNURI IMOBILE CARE AU APARȚINUT COMUNITAȚILOR CETAȚENILOR APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE DIN ROMÂNIA, REPUBLICATĂ, PENTRU PERIOADA PENTRU CARE PROPRIETARUL MENȚINE AFECTAȚIUNEA DE INTERES PUBLIC

 

Art. 1. (1) Comunitățile minorităților naționale din România care au în proprietate clădiri restituite potrivit art. 1, alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri.

 (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (clădirile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale);

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) clădirea să fie restituită potrivit art. 1, alin. (5) din O.U.G. nr. 83/1999, republicată; b)în clădire să se mențină afectațiunea de interes public.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere, însoțită de următoarea documentație prezentată în fotocopie: a) documentul de restituire a cladirii; b) contractual de închiriere/ documentul încheiat între părți din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public;

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIRILE AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE, PENTRU O PERIOADA DE PÂNĂ LA 5 ANI, ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE A ANULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL

 

 Art. 1. În situația producerii unor calamități naturale (cutremure, inundații sau incendii provocate de fenomene natural, alunecări sau prăbușiri de teren) se acordă scutire la plataimpozitului pe clădiri.

Art. 2. De scutire beneficiază persoanele fizice sau juridice, titular ale obligației de plată aferente clădirilor care au fost afectate în urma unor calamitați naturale.

 Art. 3. Scutirea se acorda în baza unui process-verbal eliberat de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul autorității abilitate/ comisiei de evaluare.

 Art. 4. (1) Scutirea se acordă la cererea titularului clădirii, cerere ce trebuie însoțită de procesul-verbal întocmit de către persoana abilitată în acest sens.

 (2) Cererea de scutire se depune la organul fiscal în maxim 30 de zile de la data întocmirii procesului verbal de la art. 3.

Art. 5. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acordă persoanelor în cauză, începând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIREA FOLOSITĂ CA DOMICILIU SI/SAU ALTE CLADIRI AFLATE IN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA ART. 3, ALIN. (1), LIT. B) ȘI ART. 4, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 341/2004, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

Art. 1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin fapte Deosebite si dețin în proprietate clădiri, beneficiază de scutire la plata impozitului pe cladiri.

(2) Scutirea se acordă pentru clădirile folosite ca domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin. (1), lit. b) și art. 4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunostinței pentru Victoria Revoluției Române din decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu și pentru proprietatea deținută în comun de soți.

 Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădiri, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) clădirea de domiciliu să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1, alin. (1); b) clădirea să fie utilizată numai ca locuință; c) clădirea să fie domiciliul persoanelor prevăzute la art.1, alin. (1); d)în clădire să nu se desfăsoare activități economice și să nu se obțină venituri din închiriere.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune cererea, însoțită de următoarea documentație prezentată în fotocopie: a) act de identitate sot/soție; b) certificate revoluționar; c) declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoară activități economice si nu se obțin venituri din închiriere; d) certificate de căsătorie; e) act proprietate.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU CLĂDIRILE DEȚINUTE DE ASOCIAȚIILE DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

 

Art. 1. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară care desfășoară activități specifice beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădire.

 Art. 2. Scutirea se acordă pentru clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, cu excepția spațiilor/încăperilor folosite pentru activități economice.

Art. 3. Pentru a beneficia de scutire deținătorii clădirilor vor depune o cerere care trebuie să cuprindă: a) actul de proprietate/deținere al clădirii; b) actul de administrare/folosință a clădirii; c) actul de înfințare și statutul asociației aprobate prin hotarâri ale consiliilor locale.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENUL AFERENT CLĂDIRILOR RESTITUITE POTRIVIT ART. 16 DIN LEGEA NR. 10/2001, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU DURATA PENTRU CARE PROPRIETARUL MENŢINE AFECTAŢIUNEA DE INTERES PUBLIC

 

Art. 1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate terenuri aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de scutire la plta impozitului pe teren.

 (2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public. (3) Scutirea se acordă numai pentru persoanele fizice.

 Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe teren, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 a)Terenul aferent clădirii să fie restituit potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 republicată;

 b)Pe terenul aferent clădirii să se mențină afectațiunea de interes public.

 Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă : a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia; b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; c) documentele anexate cererii.

 Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente: a)Actul de restituire a terenului aferent clădirii; b)Contractual de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că pe terenul aferent clădirii se menține afectațiunea de interes public.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENUL AFERENT CLĂDIRILOR RETROCEDATE POTRIVIT ART. 1, ALIN. (10) DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 94/2000, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, PENTRU DURATA PENTRU CARE PROPRIETARUL MENŢINE AFECTAŢIUNEA DE INTERES PUBLIC

 

 Art. 1. (1) Cultele religioase din Romănia care au în proprietate teren aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1, alin. (10), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe teren;

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale);

(3) Scutirea se aplică pentru cultele religioase recunoscute în România.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a)Terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1, alin. (10), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) Pe teren să se mențină afectațiunea de interes public.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă : a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia; b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente: a)Documentul de retrocedare a terenului; b) Contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că pe terenul aferent clădirilor se menține afectațiunea de interes public.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENUL AFERENT CLĂDIRILOR RESTITUITE POTRIVIT ART. 1, ALIN. (5) DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 83/1999, REPUBLICATĂ, PE DURATA PENTRU CARE PROPRIETARUL MENŢINE AFECTAŢIUNEA DE INTERES PUBLIC

 

Art. 1. (1) Comunitățile minorităților naționale din Romănia care au în proprietate teren aferent clădirilor restituite potrivit art. 1, alin. (5), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, beneficiaza de scutire la plata impozitului pe teren;

(2) Scutirea se acordă pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public (terenurile retrocedate sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale); (3) Scutirea se aplică pentru cultele religioase recunoscute în România.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe terenul aferent clădirilor, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) Terenul aferent clădirii să fie retrocedat potrivit art. 1, alin. (5), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 republicată; b)Pe terenul aferent clădirilor să se mențină afecțiunea de interes public.

 Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă : a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia; b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente: a)Documentul de retrocedare a terenului; b) Contractul de închiriere/actul încheiat între părți din care rezultă că pe terenul aferent clădirilor se menține afectațiunea de interes public.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE UTILIZATE PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII SOCIALE DE CĂTRE ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE ŞI ÎNTREPRINDERI SOCIALE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE

 

Art. 1. Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale care dețin în proprietate sau utilizează terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale beneficiază de scutire de la plata impozitului/taxei pe teren.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire, organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale trebuie să desfășoare următoarele servicii sociale: a)Recuperare și reabilitare; b)Suport și asistență pentru familiile și copii aflați în dificultate; c) Educație informală extracuriculară, pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii; d) Asistență și suport pentru persoanele vârstice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente; e) Asistență și suport pentru copii, persoane vârstinice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, de alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părasit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave de HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnav cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoi sociale; f)Sprijin și orientare pentru integrarea, redaptarea și reeducarea profesională; g) Ingrijire socio-medicală, pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli; h)Mediere socială; i)Consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere; j) Orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de novoie socială.

Art. 3. Pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirii, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) Organizațiile neguvernamentale și întreprinderile sociale își desfășoara activitatea în condițiile O.G. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniile serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; b) Terenul să fie în proprietatea sau în utilizarea organizației neguvernamentale și a întreprinderii sociale acreditată ca furnizor de servicii sociale; c) Pe terenul aferent clădirii să se desfășoare exclusiv servicii sociale penru care organizația neguvernamentale sau întreprinderea socială a fost acreditată; d)Furnizarea serviciilor sociale să se realizeze pe parcursul întregului an fiscal.

Art. 4. Scutirea la plata impozitului/taxei pe terenul aferent clădirii se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente: a)Actul de înființare al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale; b)Statutul al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale; c) Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al organizației neguvernamentale sau întreprinderii sociale emis de compartimentul de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale; d) Raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali; e) Document emis de de compartimentul de specialitate din Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale din care să rezulte că se desfășoară activitățile pentru care se acordă scutirea.

Art. 5. Scutirea nu se aplică pentru spațiile/încăperile/suprafețele folosite pentru activități economice.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE UTILIZATE DE ORGANIZAȚII NONPROFIT, FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU ACTIVITȚILE FĂRĂ SCOP LUCRATIV

 

Art. 1. (1) Organizațiile nonprofit care dețin în proprietate sau utilizeaza terenul aferent clădirilor folosit exclusive pentru activități fără scop lucrativ, beneficiaza de scutire la plataimpozitului/taxei pe teren;

 Art. 2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele condiții: a)Terenul să fie proprietatea sau folosința organizației nonprofit; b) Organizațiile nonprofit trebuie să depună dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă : a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia; b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente: a)Actul de înființare al organizației; b)Statutul organizației; c)Actul de proprietate; d)Actul în baza căruia organizația folosește terenul. e)Documentul de retrocedare a terenului.

 Art. 5. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE APARŢINÂND ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR, FOLOSITE EXCLUSIV PENTRU ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP LUCRATIV

 

Art. 1. Asociațiile și fundațiile declarate de utilitate publică, care dețin în proprietate sau utilizeaza terenul aferent clădirilor folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ, beneficiaza de scutire la plata impozitului/taxei pe teren;

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) Terenul să fie proprietatea sau folosința asociațiilor și fundațiilor declarate de utilitate publică; b) Asociațiile și fundațiile declarate de utilitate publică trebuie să depună dovada desfășurării obiectului de activitate pe terenul aferent clădirii pentru care se solicită scutirea.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă : a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia; b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente: a)Actul de înființare al asociației și/sau fundației; b)Statutul asociației și/sau fundației; c)Actul de proprietate; d)Actul în baza căruia asociația și/sau fundația folosește terenul.

Art. 5. Scutirea nu se aplică pentru suprafețele de teren folosite pentru activități economice.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE AFECTATE DE CALAMITĂŢI NATURALE, PENTRU O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 5 ANI

 

 Art. 1. În situația producerii unor calamități naturale (cutremure, inundații sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbușiri de teren etc), se acordă scutirea la plată a impozitului pe teren.

Art. 2. De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligației de plată aferente terenurilor care au fost afectate în urma calamităților naturale.

 Art. 3. Scutirea se acordă în baza unui proces-verbal eliberat de către personalul împuternicit în acest sens din cadrul autorității abilitate/comisiei de evaluare.

 Art. 4. (1) Scutirea se acordă la cererea titularului terenului, cerere ce trebuie însoțită de procesul-verbal întocmit de către persoana abilitată în acest sens. (2) Scutirea se acordă pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul, prin act administrativ individual adoptat de Consiliul Local.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU TERENURILE AFERENTE CLĂDIRII DE DOMICILIU ŞI/SAU ALTE TERENURI AFLATE ÎN PROPRIETATEA SAU COPROPRIETATEA PERSOANELOR PREVĂZUTE LA ART. 3, ALIN. (1), LIT. B) ŞI ART. 4, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 341/2004, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

 Art. 1. (1) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 – Luptător Rănit, Luptător Reținut, Luptător cu Rol Determinant și Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite și dețin în proprietate terenuri aferente clădirii de domiciliu, beneficiază de scutire la plata impozitului pe teren.

 (2) Scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii rezidențiale, folosite ca domiciliu, aflat în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 3, alin (1), lit. b) și art. 4, alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a recunoștiinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare;

 (3) Scutirea se aplică integral pentru bunul propriu și pentru proprietatea deținută în comun de soți.

Art. 2. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe teren, trebuie îndeplinite următoarele condiții: a) Terenul aferent clădirii de domiciliu să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1; b)Terenul să fie afferent clădirii rezidențiale, utilizată ca domiciliu; c) Pe terenul aferent clădirii de domiciliu să nu se desfășoare activități economice și/sau nu se obțin venituri din închiriere.

Art. 3. Pentru a putea beneficia de scutire proprietarul terenului aferent clădirii va depune o cerere care trebuie să cuprindă : a) elementele de identificare ale solicitantului și calitatea acestuia; b) elementele de identificare a bunurilor impozabile pentru care se solicita scutirea; c) documentele anexate cererii.

Art. 4. La cerere se anexează în fotocopie următoarele documente: a) Act de identitate soț/soție; b)Certificate de revoluționar; c) Declarație pe proprie răspundere a proprietarului că pe terenul aferent clădirii de domiciliu nu se desfășoară activități economice și/sau nu se obțin venituri din închiriere; d)Certificate de căsătorie; e)Act de proprietate.

 

 • PROCEDURA DE ACORDARE A SCUTIRII PENTRU SUPRAFEŢELE TERENURILOR AFECTATE DE CERCETĂRILE ARHEOLOGICE, PE ÎNTREAGA DURATĂ A EFECTUĂRII CERCETĂRILOR

 

Art. 1. Scutirile se acordă proprietarilor de suprafețele terenurilor afectate de cercetările efectuate de cercetările arheologice.

 Art. 2. Scutirea se acordă pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Art. 3. Pentru a beneficia de scutire proprietarii suprafețelor de teren vor depune o cerere, însoțită de următoarea documentație prezentată în fotocopie: a)Copie carte de identitate a solicitantului (soț și soție), CUI; b)Date identificare proprietar altele decât persoanele fizice; c)Act de proprietate; d) Document emis de compartimentele de specialitate din cadrul Munisterului Culturii din care să rezulte faptul că terenul este încadrat în categoria celor afectate de cercetări arheologice și suprafața terenului în cauză.

 

                                        Sarmizegetusa, 13.10.2022

                             Initiator,                                                                                                       Avizat,

                                   Primar                                                                                           Secretar general

                        Hibais Leontin Dorin                                                                         Bugariu Simona Nicoleta

                                                                                         Anexa nr.11 la PH 64/2022

                                                                                          

       REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CAPELEI MORTUARE

                                        DIN SATUL SARMIZEGETUSA

 

CAP. I DATE GENERALE

ART.1 Capela mortuară din satul Sarmizegetusa este proprietatea Comunei Sarmizegetusa;

ART.2 Capela mortuara din satul Sarmizegetusa poate fi folosită în condiţiile prezentului regulament de toate cultele religioase existente in comuna Sarmizegetusa, fara nici o exceptie.

ART.3 Utilizarea capelei se face contra cost cu respectarea prezentului regulament.Taxa se achita la Compartimentul impozite si taxe locale din cadrul primariei Sarmizegetusa

ART.4 Persoana desemnata de primarul comunei va deţine cheile şi va avea în grijă imobilul.

ART.4 Apartinatorii decedatului vor solicita in scris utilizarea capelei conform anexei la prezentul regulament, urmand a primi o cheie pentru accesul in capela, persoana desemnata de primar va verifica starea capelei atat la predare cat si la primire.(inventar, curatenie, etc).

Eventualele observaţii privind starea capelei se fac la primirea/predarea cheii. Primirea /predarea cheii fără observaţii înseamnă că există o aprobare tacită şi nu sunt probleme.

 

ART.5 Persoana desemnata de primar poate verifica in orice moment modul de folosire a capelei de catre solicitanti.

ART.6 In cazul producerii unor defectiuni sau pagube materiale asupra imobilului/bunurilor mobile din culpa utilizatorilor capelei, acestia vor fi direct raspunzatori de suportarea costurilor privind efectuarea reparatiilor necesare

ART.7 Apartinatorii au obligatia sa se asigure ca la parasirea capelei, respectiv dupa privechi, usile si ferestrele sunt inchise

ART.8 Coroanele nu se vor depune în interiorul capelei ci în afara acesteia;

ART.9 Capacitatea maximă a capelei este dată de scenariu de incendiu.

ART.10.Nu se admite mobilier suplimentar.

ART.11 Programul de priveghere rămâne la latitudinea familiei ,cheia rămânând în grija familiei.

   ART.12 În timpul privegherii sunt interzise jocurile de noroc,tranzacţiile comerciale şi fumatul.

ART.13 Ascultarea muzicii (numai muzica religioasă)trebuie făcută la intensitate redusă ca să nu deranjeze vecinii.

ART.14 Se admite consumarea unor gustări reci,dulciuri şi produse de patiserie din mână şi farfurii de unică folosinţă,care nu presupun folosirea tacâmurilor.

ART.15 Se admite consumarea de alcool cu moderaţie, din pahare de unică folosinţă.

ART.16 Pe tot parcursul privegherii se va discuta pe un ton scăzut,se vor evita discuţiile în

contradictoriu şi certurile.Persoanele în stare de ebrietate vor fi scoase din incinta capelei.

ART.17 (1)Suportul lumânărilor trebuie fixat pentru a nu exista pericolul răsturnării

(2)Flacara lumânării se supraveghează permanent

(3)Suportul lumânării trebuie astfel amplasat incât în cazul căderii lumânării aceasta să

nu atingă decedatul sau materiale combustibile.

(4)Suportul lumânărilor trebuie să fie prevăzut cu un colector de ceară topită

ART.18 Se interzice punerea de lumânări pe sicriu,icoane de lemn,pahare de plastic, cornete de hârtie şi alte materiale inflamabile.

ART. 19 În cazul în care sunt prezenţi copii în capelă ,acestia vor fi supravegheaţi permanent de însoţitori.

ART.20 Decedaţii a căror fizionomie s-a schimbat ca urmare a decesului sau care au un aspect care pot afecta emoţional asistenţa se păstrează în sicrie închise.

ART.21 Decedaţii din cauza unor boli contagioase se depun obligatoriu în sicrie închise.

ART.22 Decedaţii din cauza unor infecţii virale netratabile se depun obligatoriu în sicrie sigilate.

ART.31 După aprobarea regulamentului ,acesta devine act public şi va fi adus la cunoştiinţa celor interesaţi prin afişare la capelă.

ART. 32 Dupa efectuarea formalitatilor de inmormantare, apartinatorii au obligatia de a preda spatiile date in folosinta asa cum le-au primit, cu respectarea conditiilor de igiena si curatenie.

ART.33 Seful SVSU din cadrul primariei Sarmizegetusa va urmări ca stingătoarele cu pulbere să fie încărcate şi în termenul de valabilitate.

ART. 34 (1) Taxa de utilizare a capelei constituie venit la bugetul de stat.

            (2) Taxa se actualizeaza cu rata inflatiei in fiecare an.

ART.35 Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare si poate fi modificat si /sau completat ori de cate ori este nevoie.

ART.36 Regulamentul va fi afisat la intrarea in capela.

                   Anexa la Regulament- cerere utilizare capela

 

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

 

 

 

 

           Initiator,                                                         Avizat,

             Primar                                                     Secretar general

Hibais leontin Dorin                                     Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Regulament

Anexa nr.11 la HCL…../2022

 

 

Catre,

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

 

 

 

 

Subsemnatul/a……………………………………………domiciliat/a in comuna Sarmizegetusa, localitatea…………………………, nr. ……., identificat prin BI/CI seria………., nr………………., eliberat de………………………………la data de…………………………….

In calitate de apartinator al defunctului…………………………………………….decedat la data de………………………..

Va rog sa aprobati depunerea cadavrului defunctului incepand cu data de azi………………

la capela mortuara din localitatea Sarmizegetusa, pana la data inmormantarii……………………

 

 

            Declar ca am luat la cunostinta regulamentul de administrare si functionare a capelei mortuare si ma oblig la respectarea intru totul a acestora.

 

 

 

 

 

*Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEȚUL HUNEDOARA, conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Data                                                                                      Semnatura

 

…………………….                                                           ………………………………

 

 

 

Domnului primar al comunei Sarmizegetusa,

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

 

 

 

 

           Initiator,                                                         Avizat,

             Primar                                                     Secretar general

Hibais leontin Dorin                                     Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Regulament

Anexa nr.11 la HCL…../2022

 

 

Catre,

PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

 

 

 

 

Subsemnatul/a……………………………………………domiciliat/a in comuna Sarmizegetusa, localitatea…………………………, nr. ……., identificat prin BI/CI seria………., nr………………., eliberat de………………………………la data de…………………………….

In calitate de apartinator al defunctului…………………………………………….decedat la data de………………………..

Va rog sa aprobati depunerea cadavrului defunctului incepand cu data de azi………………

la capela mortuara din localitatea Sarmizegetusa, pana la data inmormantarii……………………

 

 

            Declar ca am luat la cunostinta regulamentul de administrare si functionare a capelei mortuare si ma oblig la respectarea intru totul a acestora.

 

 

 

 

 

*Prin completarea acestui formular îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEȚUL HUNEDOARA, conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Data                                                                                      Semnatura

 

…………………….                                                           ………………………………

 

 

 

Domnului primar al comunei Sarmizegetusa,

 

Sarmizegetusa, 13.10.2022

 

 

 

 

            Initiator,                                                         Avizat,

              Primar                                                     Secretar general

  Hibais leontin Dorin                                      Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Anunturi publice, Proiecte PHCL.