PV SEDINTA ORDINARA 29.09.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

  1. ­­­­56 din 03.10.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   29.09.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

            Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 102 / 23.09.2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi precum si procesul – verbal al sedintei ordinare din data de 31.08.2022 si procesul-verbal al sedintei extraordinare din data de 05.09.2022.

            Lucrarile sedintei sunt publice.             

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.

La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa.

       În continuare se  dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138  alin.(15)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesele verbale al ale celor doua sedinte care au fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.                      

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31.08.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru (9 pentru)

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 05.09.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru (9 pentru)

 

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

Proiect de hotărâre nr. 57/2022 Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractelor de achizițiede servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” și acordarea de mandate

 

 

                                                                    Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

          In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) se propune suplimentarea ordinii de zi cu patru  proiecte :

  • Ph nr.58/2022 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa

 

                                                                            Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  • Ph nr.59/2022 privind Rectificarea a VII a abugetului local al comunei Sarmizegetusa

                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  • Ph nr.60/2022 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  • Ph nr.61/2022 privind alegerea viceprimarului comunei

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba astfel:

  • PH nr.57/2022, PH nr.58/2022, PH nr. 59/2022 si PH nr.60/2022 se aproba cu unanimitate de voturi
  • PH nr.61/2022 se respinge cu urmatoarele voturi : –  4  abtineri;

                                                                                                         – 1  impotriva

                                                                                                         –  4  pentru.

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

 

  Se trece la dezbaterea celor 4 proiecte  ramase pe ordinea de zi a sedinei .

 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

 

         Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 57/2022 Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractelor de achizițiede servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” și acordarea de mandate .                                                                                                           

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.57/2022.(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 57/2022  .(aviz favorabil)

         Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.57/2022 (aviz favorabil).

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.56 din 2.09.2022.

 

        La punctul 2 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 58/2022   privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa

        Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.58/2022 .(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 58/2022 .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.58/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8; voturi impotriva 0; abtineri 1.Doamna consilier Obrejan Pamela Corina se abtine.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 57 din 29.09.2022.

 

 

       La punctul 3 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 59/ 2022 privind Rectificarea a VII a abugetului local al comunei Sarmizegetusa.

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.59/2022. (aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 59/2022  .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.59/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.58 din 29.09.2022.

     

            La punctul 4 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 60/2022   privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti.

         Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.60/2022 .(aviz nefavorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.59 din 29.09.2022.

 

         Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

                  Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Popescu Petrisor Eugen                                                      Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Proces verbal sedinta.