PV sedinta extraordinara 28.02.2024 aprobat in sedinta extraordinara din data de 07.03.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMĂRIA
NR. 16 din 29.02.2024

PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 28.02.2024

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 20/2024 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1.Proiect de hotarare nr. 8 /2024 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2. Proiect de hotarare nr. 9 /2024 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) in UAT comuna Sarmizegetusa, pe anul 2024
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3. Proiect de hotarare nr. 10 /2024 Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Sarmizegetusa, pentru anul 2024
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4. Proiect de hotarare nr. 11 /2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu 9 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri.

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.8/2024 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.8/2024.(aviz favorabil)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 8/2023 .( aviz favorabil)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.8/2023. ( aviz nefavorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, apoi pe ansamblu, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 1.( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina)

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 8 din 28.02.2024 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.9/2024 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.9/2024.(aviz favorabil)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 9/2023 .( aviz favorabil)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.9/2023. ( aviz nefavorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole,apoi pe ansamblu, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 9 din 28.02.2024 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) in UAT comuna Sarmizegetusa, pe anul 2024.

Se trece la punctul 3 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.10/2024 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.10/2024.(aviz favorabil)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 10/2023 .( aviz favorabil)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.10/2023. ( aviz nefavorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole,apoi pe ansamblu, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 10 din 28.02.2024 Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Sarmizegetusa, pentru anul 2024.

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.11/2024 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.11/2024.(aviz favorabil)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 11/2023 .( aviz favorabil)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.11/2023. ( aviz nefavorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole,apoi pe ansamblu, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 11 din 28.02.2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.