PROIECT DP 22/2024 Privind convocarea de indata a Consiliului local al comunei Sarmizegetusa, în şedinţa extraordinară pentru data de JOI 07.03.2024, ORA 16:00

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

Anexă la dispoziţia nr. 22/2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI
privind convocarea de indata a Consiliului local al comunei Sarmizegetusa, în şedinţa extraordinară pentru data de JOI 07.03.2024, ORA 16:00

1. Proiect de hotarare nr. 13 /2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
Iniţiator: primarul comunei

2. Proiect de hotarare nr. 14 /2024 de modificare a Anexei la HCL nr.61/13.10.2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA’’
Iniţiator: primarul comunei

3. Proiect de hotarare nr. 15 /2024 Pentru modificarea hotărârii nr. 20/2023 Privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, a caietului de sarcini, a cuantumului cotizaţiei Comunei Sarmizegetusa și a tarifului de capturare practicat de asociație

Iniţiator: primarul comunei

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-3.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-3.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1-3 .

Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 06.03.2024

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.