HCL 12/2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.12 din 07.03.2024

privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara,
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 07.03.2024

Având în vedere:
– Proiectul de hotarare nr.13/2024 privind modificarea HCL nr.60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
– HCL nr.60/13.10.2022, privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA”
– referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa inregistrat in Registrul special la nr.25/06.03.2024 .;
-raportul de specialitate al Compartimentului proiecte europene, inregistrat in Registrul special la nr.26/06.03.2024;
– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.34/07.03.2024, nr.37/07.03.2024 si nr.40/07.03.2024;
– prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţi publice, precum şi a financiare din fonduri publice;
In temeiul prevederilor ale art. 129 alin.2 lit.b) si d), alin.4 lit.d), alin.7 lit.n), art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.a), art.197, art.243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I. Se modifică art. 4 din HCL nr. 60/13.10.2022, privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA” dupa cum urmeaza:
“Art.4. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei mentionati in Memoriul justificativ, dupa cum urmeaza:
Valoarea totală a investiţiei: 213.004,05 lei/ 43.035,47 euro
Durata de realizare: 12 luni
Număr de echipamente achiziționate: 13 buc

Art.II. Se modifică art. 6 din HCL nr. 60/13.10.2022, privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA, JUDEȚUL HUNEDOARA” dupa cum urmeaza:
“ Art.6
Recapitulatie LEI EURO
Valoare totala proiect 213.004,05 43.035,47
Eligibil 148.245,00 30.000,00
Neeligibil 30.510,00 6.164.26
TVA 34.009.05 6.871,21
Nerambursabil 148.245,00 30.000,00
Total contributie proprie (neeligibil+TVA) 64.519,05 13.035,47

Art. III. Restul prevederilor HCL 60/2022 raman neschimbate.

Art. IV. Hotararea poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului proiecte europene si se afiseaza pe site-ul institutiei;

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 07.03.2024.
Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.
Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.