sedinta extraordinara PROIECT ORDINE DE ZI aNEXA LA dp 119/2022

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

 

Anexă la dispoziţia nr. 119/ 2022              

 

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei de indata  a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

convocat in sedinta extraordinara pentru data de  23  NOIEMBRIE  2022 ora  1800

 

 

 

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 75/2022 De modificare a HCL nr. 60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 76/2022 De modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 61/13.10.2022 privind implementarea proiectului“ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

                                                                                                   Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

 

  1. a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 si 2 .

 

b)Comisia pentru administratie publica locala,  juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 si 2.

 

  1. c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1 si 2.

 

                        Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

 

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti  secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

 

Sarmizegetusa, 23.11.2022

 

         

PRIMAR,                                                           CONTRASEMNEAZA

Hibais Leontin Dorin                                                SECRETAR GENERAL

                                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice.