Anexa 4 la HCL 70/2023 documentatie atribuire concesiune

ANEXA nr. 4 la PH 72/2023
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA
Primar,
HIBAIS LEONTIN DORIN
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
pentru
LICITATIA PUBLICA
privind
concesionarea prin licitatie publica a 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatea Sarmizegetusa si localitatea Breazova , inscrise in CF nr. 64146, , CF nr. 64147, CF nr.64099, CF nr.64104, pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice

Intocmit,
Inspector,
Ianc Sergiu Ovidiu

– 2023-
Cuprins
Sectiunea |. Informatii generale privind concedentul: denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact
Sectiunea Il. Instructiuni privind organizarea si desfasurarea procedurii de concesionare

SECTIUNEA I.
Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail a persoanei de contact
DENUMIRE : COMUNA SARMIZEGETUSA
ADRESA: str. Principala, nr. 4, Judetul Hunedoara, Romania
COD FISCAL: 4633293
TELEFON: 0254/776510
FAX: 0254/776552
E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

SECTIUNEA II.
Instructiuni privind organizarea si
desfasurarea procedurii de concesionare

1. Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publica / privata sunt:
a) transparenta – punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica / privata;
b) tratamentul egal – aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie, de cdtre autoritatea publica, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/ privata;
c) proportionalitatea – orice masura stabilitaé de autoritatea publicd trebuie sa fie necesara si corespunzatoare naturii contractului;
d) nediscriminarea – aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli, indiferent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica / privata, potrivit conditiilor prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;
e) libera concurenta – asigurarea de catre autoritatea publica a conditiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a deveni concesionar in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte.
2. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau juridica romana sau straina (indiferent de forma de organizare), legal constituita, care indeplineste conditiile de calificare solicitate prin documentatia de atribuire.
3. Concesionarea terenului aflat in proprietatea privata a Comunei Sarmizegetusa are la baza H.C.L. nr. ……………………. din …………….. de aprobare a concesionarii prin licitatie publica a imobilelor sus mentionate.
4. Procedura de atribuire a contractului este licitatia publica deschisa cu oferte in plic sigilat.
5. Data organizarii licitatiei se va face publica prin anunt in presa locala si nationala, Monitorul Oficial al Romaniei, partea a Vl-a, cat si pe site-ul Comunei Sarmizegetusa. Anuntul de licitatie se trimite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor. Anunțul va cuprinde cel puțin informațiile solicitate prin art. 314 alin.(4) din OUG nr. 57 / 2019 Codul administrative.
6. Concedentul poate sa incheie contractul de concesiune numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii catre ofertanti, despre decizia referitoare la atribuirea contractului de concesiune.Neincheierea contractului de concesiune intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data implinirii acestui termen poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa.
Orice ofertant sau imputernicit al acestuia are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor, dar nu este obligat sa participe, procedura de analiza a ofertelor de capabilitate de catre comisia de evaluare cat si rezultatul acestei analize nefiind conditionate de participarea ofertantilor la sedinta de deschidere a ofertelor.
7. Persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire inaintand o solicitare scrisa in acest sens. Solicitarile pot fi transmise in format electronic la adresele indicate in cadrul prezentei documentatii.
Concedentul are obligatia sa asigure obtinerea documentatiei de atribuire de catre persoana interesata in cel mult 5 zile lucratoare de la inaintarea unei solicitari scrise in acest sens, costul documentatiei fiind de 25.000 lei.
Persoana interesata are dreptul de a solicita clarificari privind documentatia de atribuire. Concedentul are obligatia de a raspunde clar, complet si fara ambiguitati, la orice clarificare solicitata intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca 5 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari.
Pentru comunicarea clarificarilor persoana interesata va pune la dispozitie adresa, nr. fax si e-mail-ul sau va preciza in scris daca doreste o alta modalitate de comunicare (ex: sa ridice personal corespondenta).
Concedentul are obligatia de a transmite raspunsurile insotite de intrebarile aferente catre toate persoanele interesate care au obtinut documentatia de atribuire fara a dezvalui identitatea celui care a solicitat clarificari.
8. Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin 2 oferte valabile pentru amplasamentul (lotul de teren) respectiv. In cazul in care nu au fost depuse cel putin 2 oferte valabile, concedentul este obligat sa anuleze procedura si sa organizeze o noua licitatie. Daca in urma analizarii, in cadrul sedintei de licitatie publica a ofertelor depuse in termenul stabilit, se constata ca una dintre ele nu indeplineste cerintele cuprinse in documentatia de atribuire, determinand situatia de a exista o singura oferta valabila, acest lucru va fi consemnat in procesul verbal al sedintei si Comisia de evaluare a ofertelor va proceda la anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

8.1. In cazul organizarii unei noi licitatii, procedura este valabila in situatia in care a fost depusa cel putin o oferta valabila.
8.2. Concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, daca ia aceasta decizie inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, in urmatoarele cazuri:
– se constata abateri grave de la prevederile legale care afecteaza procedura de atribuire sau fac imposibila incheierea contractului. Procedura de atribuire se considera afectata in cazul in care sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) in cadrul documentatiei de atribuire si/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect incalcarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune, respectiv:
– transparenta – punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune:
– tratamentul egal – aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie, de catre autoritatea publica, a criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;
– proportionalitatea – presupune ca orice masura stabilita de autoritatea publica trebuie sa fie necesara si corespunzatoare naturii contractului:
– nediscriminarea – aplicarea de catre autoritatea publica a acelorasi reguli, indiferent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea conditiilor prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte;
– libera concurenta – asigurarea de catre autoritatea publica a conditiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a deveni concesionar in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor internationale la care Romania este parte.

b) concedentul se afla in imposibilitate de a adopta masuri corective, fara ca acestea sa conduca, la randul lor, la incalcarea principiilor sus-mentionate.
Concedentul are obligatia de a comunica, in scris, tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea ofertelor, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.
9. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor:
9.1. Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in conformitate cu prevederile prezentei documentatii;
9.2. Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate stabilita de concedent, respectiv 90 de zile;
9.3. Persoana interesata are obligatia de a depune oferta la adresa indicata si pana la data limita pentru depunere prevazuta in anuntul procedurii;
9.4. Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forta majora, cad jn sarcina persoanei interesate;
9.5. Oferta depusa la o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa:
9.6. Continutul ofertei trebuie sa ramana confidential pana la data stabilita pentru deschiderea acestora;
In cazul in care pentru procedura de licitatie nu a fost indeplinit numarul minim de oferte valabile, depuse si inregistrate conform documentatiei de atribuire, acestea nu se deschid si nu se returneaza.
9.7. Ofertele se redacteaza in limba romana;

9.8. Ofertele se depun la sediul concedentului: Comuna Sarmizegetusa, str. Principala, nr. 4, Jud Hunedoara in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul “Oferte””, precizandu-se data si ora inregistrarii acestora.
Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta. Plicul exterior va trebui sa contina:
(1) o fisa cu informatii privind ofertantul (Anexa 2 la prezenta documentatie de atribuire) si o declaratie de participare semnata de ofertant(Anexa nr. 3 la prezenta Documentație de atribuire), fara ingrosari, stersaturi sau modificari;
(2) acte doveditoare privind calitatile si capacitatile ofertantilor, conform solicitarilor concedentului din documentatia de atribuire (a se vedea în acest sens Caietul de sarcini)
(3) acte doveditoare privind achitarea documentatiei de atribuire si a taxei de participare .
(4) Declarație privind evitarea conflictului de interese (Anexa nr. 9);
(5) Plan de afaceri (referitor la folosința imobilului – teren ce face obiectul concesiunii).-(Anexa nr.7 la prezenta Documentație de atribuire).
Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, (conform Formularului de ofertă – Anexa nr. 8 la prezenta Documentație de atribuire) se inscriu numele sau denumirea ofertantului precum si domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
Oferta va fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către concedent şi prevăzut în anunţul de licitaţie. Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant . Se va depune 1 (un) exemplar original). Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor.

9.9 Comisia de evaluare:

(1) Evaluarea ofertelor depuse se realizează de către o comisie de evaluare, compusă dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5.

(2) Se va desemna un membru supleant pentru fiecare dintre membri comisiei de evaluare.
(3) Membrii comisiei de evaluare sunt:

o 5 reprezentanți desemnați din rândul aparatului propriu al primarului si 1 invitat, reprezentant desemnat de către DGFP Hunedoara cu vot consultativ.

(4) Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiţi de concedent dintre reprezentanţii acestuia în comisie.

(5) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domenii care prezintă relevanţă din perspectiva concesionării bunului proprietate publică, aceştia neavând calitatea de membri

(6) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Invitatul beneficiază de un vot consultativ.

(7) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

(8) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese .

(9) Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul concesiunii.

(10) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată concedentul despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.

(11) Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

(12) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

(13) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(14) Membrii comisiei de evaluare au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.

10. Criteriile de atribuire a contractului de concesiune pentru cele 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa —localitatea Sarmizegetusa si localitatea Breazova inscrise in CF nr. 64146, , CF nr. 64147, CF nr.64099, CF nr.64104 sunt urmatoarele:
a) cel mai mare nivel al redeventei;
b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor;
c) protectia mediului inconjurator;
d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat.
10.1 Ponderea fiecarui criteriu, proportionala cu importanta acestuia, este apreciata din punctul de vedere al asigurarii unei utilizari/exploatari rationale si eficiente economic a bunului concesionat. Conform art. 318, alin. 2, din O.U. G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ponderea fiecaruia dintre criteriile precizate este de pana la 40%, iar suma acestora nu trebuie sa depaseasca 100%.
Astfel, in vederea stabilirii punctajului fiecarei oferte, a fost stabilita ponderea fiecarui criteriu, dupa cum urmeaza:
a) criteriul – cel mai mare nivel al redeventei — 60% din punctajul total
b) criteriul – capacitatea economico-financiara a ofertantilor — 10% din punctajul total;
c) criteriul – protectia mediului inconjurator – 20% din punctajul total;
d) criteriul – conditii specifice impuse de natura bunului concesionat – 10% din punctajul total.
In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare dupa acesta.

11. Modul de desfasurare a licitatiei publice
Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor, prevazuta in anuntul de licitatie.
Comisia de evaluare, dupa deschiderea plicurilor exterioare in sedinta publica, elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor solicitate conform CAP III din Caietul de sarcini – CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTELE (oferta de capabilitate).
11.1 Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare, cel putin 2 oferte sa fie valabile prin intrunirea conditiilor prevazute jn caietul de sarcini. In caz contrar, concedentul este obligat sa anuleze procedura de licitatie si sa organizeze o noua licitatie cu respectarea termenelor si conditiilor prevazute de lege.
11.2 Dupa analizarea continutului plicurilor exterioare, secretarul comisiei de evaluare intocmeste un proces verbal in care se mentioneaza rezultatul analizei pe baza criteriilor de valabilitate, in care se mentioneaza ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.
11.3 Deschiderea plicurilor interioare se face numai dupa semnarea procesului-verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertantii prezenti.
11.4 Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare si se transmite de catre concedent ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare. Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.
Concedentul nu are dreptul ca prin clarificarile ori completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant.
11.5 Dupa deschiderea plicurilor interioare, comisia analizeaza ofertele pe baza criteriilor de valabilitate, stabileste punctajul fiecarei oferte, tinand cont de ponderile prevazute la punctul 10.1 urmand ca secretarul comisiei de evaluare sa intocmeasca un proces verbal in care consemneaza clasamentul ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajului acordat fiecarei oferte, care se semneaza de catre toti membri comisiei. Oferta castigatoare este oferta care intruneste cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriilor de atribuire.
11.6 In baza procesului-verbal, comisia de evaluare intocmeste in termen de o zi lucratoare un raport pe care il transmite concedentului.
Concedentul are obligatia de a informa in scris cu confirmare de primire, ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune. In termen de 3(trei) zile lucratoare de la emiterea acestora. In cadrul acestei comunicari concedentul are obligatia de a informa ofertantul castigator cu privire la acceptarea ofertei prezentate. De asemenea, concedentul are obligatia de a informa ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
11.7 Concedentul are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunţ de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, în cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publică prevăzute de prezenta secţiune
1. Concedentul va semna contractul de concesiune cu ofertantul castigator numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii despre decizia referitoare la atribuirea contractului de concesiune, , dar nu mai tarziu de 20 de zile de la implinirea acestui termen.

In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio oferta valabila, concedentul anuleaza procedura de licitatie.
Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru prima licitatie si se organizeaza in aceleasi conditii in care a fost organizata prima licitatie.

Sarmizegetusa, 17.11.2023

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.