HCL 71/2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi recoltata pe picior si stabilirea destinatiei masei lemnoase, ce se va recolta din padurea proprietatea comunei Sarmizegetusa, in anul 2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 71 din 17.11.2023
privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi recoltata pe picior si stabilirea destinatiei masei lemnoase, ce se va recolta din padurea proprietatea comunei Sarmizegetusa, in anul 2023

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 17.11.2023

Luand in considerare referatul de aprobare nr.145/16.11.2023 si raportul de specialitate nr.146/16.11.2023 la PH nr.73/2023 privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi recoltata pe picior si stabilirea destinatiei masei lemnoase, ce se va recolta din padurea proprietatea comunei Sarmizegetusa, in anul 2023.
Vazand avizelefavorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.185/17.11.2023, nr.188/17.11.2023 si nr.191/17.11.2023.
Avand in vedere ca in sezonul rece este necesar asigurării unei cantităţi de masă lemnoasă pentru nevoile proprii ale instituţiilor publice de interes local,precum si faptul ca în cazul mai multor arbori a apărut fenomenul de uscare, fiind nevoie de igienizarea acestei zone, in scopul eliminării extinderii efectelor negative asupra întregii păduri.
În conformitate cu prevederile :
• art. 6 alin.3, art. 7 alin. 1 lit. ,,b’’, art. 59 din Legea nr.46/2008 privind codul sivic, cu modificările si completările ulterioare;
• HG nr. 715/2017 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
• APV nr.2300141701790 comunicat de catre Ocolul Silvic Retezat inregistrat la Primaria Sarmizegetusa cu nr.2322/10.11.2023

In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1),alin.2 , lit. c,alin.14 art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.1 alin.3, art.140 alin.1 art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2),alin. (4)-(5), art.199, art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aprobă volumul de masă lemnoasă de 50,56 mc ce se va recolta în anul 2023 (reprezentand cota aferenta anului 2023) din totalul suprafetei de 2,7 ha, aflat în proprietatea privata a primariei Sarmizegetusa si stabilita prin APV nr.2300141701790 de catre OS Retezat.

Art. 2. Cantitatea de 50,56 mc masa lemnoasa, va fi destinata pentru incalzirea imobilului in care isi desfasoara activitatea institutia publica locala, respectiv primaria comunei Sarmizegetusa

Art.3. Exploatarea masei lemnoase se face de catre un agentul economic autorizat, in baza proceselor tehnologice, în conditiile legii.

Art.5. – Îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri cade in sarcina primarului comunei Sarmizegetusa şi a compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al acestuia.

Art.6 Hotararea poate fi contestata in conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.7. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Ocolului Silvic ,,Retezat” Hateg ,precum si tuturor structurilor,serviciilor si institutiilor interesate si se afiseaza pe site.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 17.11.2023. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi:8. Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.