Anexa 3 la HCL 70/2023 caiet de sarcini concesiune

ANEXA nr. 3 la HCL nr. 70/2023
ROMANIA
JUDETUL HUNEDOAR
COMUNA SARMIZEGETUSA
Primar,
HIBAIS LEONTIN DORIN
CAIET DE SARCINI
pentru
LICITATIA PUBLICA
privind
concesionarea prin licitatie publica a 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatea Sarmizegetusa si Breazova, inscrise in C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099 pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice

Intocmit,
Ianc Sergiu Ovidiu

– 2023-
Cuprins
Sectiunea I. Caietul de sarcini
Sectiunea II. Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor
Sectiunea III. Informatii privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei castigatoare, precum si ponderea acestora
Sectiunea IV. Instructiuni privind modul de utilizare a cailor de atac
Sectiunea V. Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii
Dispozitii finale si anexe (1-12)

SECTIUNEA I.
Caiet de sarcini

Prezentul caiet de sarcini constituie parte din documentatia necesara pentru organizarea licitatiei publice pentru concesionarea a 6 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatea Sarmizegetusa si Breazova , inscrise in C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099.
CAP. I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII
1. Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat :
Obiectul concesiunii il constituie 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul si intravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatea Sarmizegetusa , in extremitatea de sud si nord a localitatii, conform planului de amplasare in zona.
Terenurile sunt identificate dupa cum urmeaza:
Lot nr. 1 — teren in suprafata de 260.859 mp, inscris in CF nr. 64146, nr. cad. 64146, tarla 45, parcela 470, categoria de folosinta “pasune’”, extravilan, proprietar tabular, in cota de 1/1, Comuna Sarmizegetusa, domeniul privat.
Lot nr. 2 – teren in suprafata de 239.141 mp, inscris in CF nr. 64147, nr. cad. 64147, tarla 45 , parcela 473 categoria de folosinta “pasune’”,extravilan, proprietar tabular, in cota de 1/1, Comuna Sarmizegetusa, domeniul privat.
Lot nr. 3 – teren in suprafata de 383.500 mp, inscris in CF nr. 64099, nr. cad. 64099, tarla 87, parcela 868 categoria de folosinta “pasune’”, extravilan, proprietar tabular, in cota de 1/1, Comuna Sarmizegetusa, domeniul privat.
Lot nr. 4 – teren in suprafata de 82.000 mp, inscris in CF nr. 64104, nr. cad. 64104, tarla 92, parcela 880/1 , categoria de folosinta “pasune’”, extravilan, proprietar tabular, in cota de 1/1, Comuna Sarmizegetusa, domeniul privat.

2 . Destinatia bunului ce face obiectul concesiunii
Bunurile ce fac obiectul concesiunii, respectiv cele 6 loturi de teren, sunt destinate realizarii unui parc fotovoltaic, care sa contribuie la utilizarea eficienta a imobilelor terenuri, prin dezvoltarea de investitii in producerea de energie regenerabila in conditiile legii, care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. Suprafata ocupata cu pajisti permanente se va utiliza in sistem dual atat pentru pasunatul animalelor inscrise in registrul agricol al Comunei Sarmizegetusa si producerea de furaje, cat si pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile.
Investitia se va realiza cu respectarea conditiilor impuse de catre /si in baza autorizatiei de construire emisa in conditiile legii.
Se vor respecta prevederile art. 5, alin. (3), lit. b) din OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care prevede ca prin exceptie, scoaterea definitiva sau temporara din circuitul agricol a pajistilor situate in extravilan se poate face cu avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru: “b) infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile, in conditiile legii, care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor; suprafata ocupata cu pajisti permanente se poate utiliza in sistem dual atat pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cat si pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile. ”
Conform prevederilor art. 32, alin. (1), lit c) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, autorizarea investitiei este conditionata de aprobarea de catre autoritatea publica competenta a unui plan urbanistic zonal.
Documentatia va fi intocmita in conformitate cu metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic zonal, indicativ GM-010-2000, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/16.08.2000; Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor de urbanism, indicativ GM-007-2000, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/10.04.2000 si Ordinul M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare conform Legii nr. 350/2001 actualizata si semnata de profesionisti calificati in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului, cu drept de semnatura si inscrisi in Registrul Urbanistilor din Romania. Se va asigura informarea si consultarea publicului interesat, conform Legii nr. 350/2001 actualizata sia Ordinului nr. 2701/2010;
Toate reglementarile de natura urbanistica (functiunea zonei, indicatori urbanistici, retragerea fata de aliniament, distante fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei, echiparea cu utilitati, accese etc.), se vor solutiona prin documentatia DTAC
Avize PUZ: aviz de oportunitate; avizele detinatorilor si furnizorilor de utilitati din zona (apa, electrice, telefonie, etc., dupa caz); M.I., SRI, M.Ap.N- Statul Major General: OCPI …. (plan de situatie vizat de OCPI …., aviz OCPI ….. si proces verbal de receptie a lucrarii); Agentia de Protectia Mediului; A.N. Apele Romane, Administratorul drumurilor de exploatare/strazi din zona; Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale; studiu geotehnic; sanatatea populatiei, etc.
Dupa semnarea contractului de concesiune se poate solicita certificatul de urbanism in vederea construirii si se poate intocmi proiectul de executie a lucrarilor de construire, in vederea obtinerii autorizatiei de construire.
Investitiile minime impuse:
– se vor realiza cu respectarea conditiilor impuse de catre /si in baza autorizatiei de construire emisa in conditiile legii;
– obtinerea avizelor si a documentatiilor tehnice necesare autorizarii executiei investitiei cade in sarcina concesionarului, cheltuielile aferente fiind suportate de acesta. Aceste cheltuieli nu vor fi recuperate de catre concesionar in cazul rezilierii, din orice motiv, a contractului de concesiune.
– amplasarea in teren, cat si accesele, vor fi proiectate astfel incat sa asigure circulatia libera in zona,;
– dotarile se suporta in totalitate de concesionar;
– prin solutiile adoptate se va asigura protectia si conservarea mediului;
– concedentul isi rezerva dreptul de control si verificare a executarii lucrarilor, pe tot parcursul executiei lucrarilor, concesionarul fiind obligat sa furnizeze concedentului, la cererea acestuia toate informatiile si detaliile solicitate;
Termenele de realizare a investitiei:
Durata de executie a lucrarii se stabileste prin autorizatia de construire, putandu-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.
Concesionarul are obligatia de a demara realizarea investitiei in maxim 6 luni de la data semnarii contractului si de a realiza investitia in perioada indicata in cadrul autorizatiei de construire cu respectarea legislatiei in vigoare.
De asemenea, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, concesionarul se obliga ca in termen de 3 luni, sa transfere sediul social al societatii pe raza Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, sa asigure minim 5 locuri de munca pentru persoane domiciliate in Comuna Sarmizegetusa
3. Conditiile de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic, financiar, social si de mediu urmarite de catre concedent privind exploatarea eficace a bunului ce face obiectul concesiunii
Exploatarea concesiunii se va face potrivit prevederilor prezentei documentatii si ale legislatiei in vigoare.
Concesionarul are dreptul de a folosi şi de a exploata bunul care face obiectul concesiunii, conform scopului concesiunii, cu respectarea clauzelor contractului de concesiune care urmează să fie încheiat, precum și a prevederilor legale incidente în realizarea scopului concesiunii.
Concesionarul are obligaţia de a asigura exploatarea eficientă, în regim de continuitate şi permanenţă a bunului care face obiectul concesiunii.
De asemenea, raporturile contractuale dintre concedent şi concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii între drepturile care îi sunt acordate CONCESIONARULUI şi obligaţiile care îi sunt impuse.
Terenurile se afla situate extravilanul si intravilanul Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Sprijinirea dezvoltării activităților sociale din comunitate; posibilitatea asigurării unor locuri de muncă pentru membrii comunității locale.
Având în vedere natura imobilului care face obiectul concesiunii (pășune și terenuri cu ape curgatoare în extravilan), nu sunt probleme de mediu care să trebuiască să fie rezolvate.
In cazul în care pentru realizarea scopului concesiunii urmează să fie stabilite de către alte autorităţi / instituţii publice condiţii de îndeplinit referitoare la protecţia mediului, obligaţia îndeplinirii lor cade în sarcina exclusivă a concesionarului. Problemele de mediu care pot apărea la edificarea construcției vor fi rezolvate de către concesionar conform C.U. și respectiv a A.C..

CAP. II. CONDITII GENERALE ALE CONCESIUNII

1. Regimul bunurilor utilizate de concesionar in derularea concesiunii:
a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini (terenul concesionat si investitia realizata) art. 324 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Suprafata totala 965.500 m.p. cuprinsa in CF nr. 64099, , CF nr. 64104, CF nr.64147, CF nr.64146.
b) bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata raman in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii (mobilier, aparatura, alte bunuri mobile, utilizate pe durata concesiunii). art. 324 lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
2. Obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare:
Concesionarul este obligat sa respecte prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006.
Concesionarul va obtine toate autorizatiile si avizele necesare pentru realizarea investitiei pe imobilul concesionat.
Concesionarul este obligat, pe toata durata contractului de concesiune, sa nu utilizeze spatiul pentru depozitarea deseurilor din categoria celor periculoase, toxice, explozive, menajere, provenite din constructii, din toaletarea pomilor sau curatarea si intretinerea spatiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice, care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de directiile sanitar-veterinare sau de autoritatile de mediu, precum si a deseurilor de orice natura.
Nerespectarea acestei clauze duce la incalcarea obiectului contractului si ca urmare contractul va inceta, fara nici o alta formalitate prealabila si fara interventia instantei de judecata, in baza unei notificari transmise de catre concedent, in acest sens. Incetarea contractului va produce efecte de la data stabilita in notificare, urmand ca pe cheltuiala concesionarului sa se aduca terenul la starea initiala, in termen de cel mult 10 zile de la data notificarii.
3. Obligativitatea asigurarii exploatarii in regim de continuitate si permanenta:
Pe durata contractului de concesiune, concesionarul are obligativitatea exploatarii in regim de continuitate si permanenta a imobilului concesionat, pentru infiintarea de noi capacitati de producere a energiei regenerabile, in conditiile legii, care sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor. Suprafata ocupata cu pajisti permanente se va utiliza in sistem dual atat pentru pasunatul animalelor si producerea de furaje, cat si pentru producerea de energie electrica din surse regenerabile.
4. Interdictia subconcesionarii bunului concesionat / posibilitatea subconcesionarii, dupa caz:
Concesionarul are obligatia sa nu subconcesioneze, in tot sau in parte, unei alte persoane obiectul concesiunii.
5. Conditiile in care concesionarul poate inchiria bunul concesionat pe durata concesiunii:
Concesionarul are obligatia sa nu inchirieze, in tot sau in parte, unei alte persoane obiectul concesiunii.
6. Durata concesiunii:
Durata concesiunii va fi de 49 ani.
Conform art. 306, alin (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, contractul de concesiune poate fi prelungit prin acordul de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 de ani.
7. Redeventa minima si modul de calcul a acesteia:
Redeventa minima trebuie sa asigure recuperarea in 49 de ani a pretului de vanzare a terenului, in conditii de piata, conform dispozitiilor art. 17 din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
Conform rapoartelor de evaluare intocmite de catre d-nul Barna Lucian si a prevederilor art. 17 din Legea nr. 50/1991, valoarea minima a redeventei stabilita pentru bunurile care fac obiectul prezentei documentatii sunt urmatoarele:
– Pentru Lotul 1— teren in suprafata de 260.859 mp, inscris in CF nr. 64146, pentru Lotul nr. 2 — teren in suprafata de 239.141 mp , inscris in CF nr. 64147, pentru Lotul nr. 3 — teren in suprafata de 383.500 mp, inscris in CF nr. 64099, pentru Lotul nr.4 -82.000 mp, inscris in CF n.r 64104, redeventa minima (pretul de la care va porni licitatia publica) este de 1.600 euro/ha/an. Pentru primii 2 ani din contract, aferenti perioadei de obtinere a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor, nivelul redeventei este de 10 % din redeventa ofertata, diferenta recuperandu-se proportional pe perioada ramasa din contract.

Redeventa datorata de concesionar va fi stabilita in urma licitatiei publice si se va plati trimestrial, in lei, la cursul de schimb al B.N.R. din ziua efectuarii platii. , dupa cum urmeaza:
(1) pana in 31 martie pentru trimestrul I

(2) pana in 30 iunie pentru trimestrul II

(3) pana in 30 septembrie pentru trimestrul III

(4) pana in 31 decembrie pentru trimestrul IV

Intarzierile la plata redeventei trimestriale, conduce la calcularea de penalitati, aplicate la suma restanta, de 0,01% / zi, urmand ca, daca intarzierile depasesc 180 de zile sa se procedeze la retragerea concesiunii.
8. Natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent:
Conform art. 325 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ concesionarul are obligatia ca in termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune de bunuri proprietate privata sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa reprezentand 150.000 euro.
In cazul utilizarii instrumentului de garantare ”Scrisoare de garantie bancara”, valabilitatea acesteia va fi asigurata pe intreaga perioada de valabilitatea a contractului.
Din aceste sume sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate privata.
Garantia constituita se va retine de catre concedent in cazul nerealizarii investitiei asumate prin contract de catre concesionar.
In cazul in care concesionarul nu respecta aceasta obligatie, contractul inceteaza de drept, fara alte formalitati prealabile, fara acordarea de despagubiri concesionarului si fara interventia instantei.
9. Conditiile speciale impuse de natura bunului ce face obiectul concesiunii, cum sunt:
Nu este cazul.
9.1.Protejarea secretului de stat:
Nu este cazul.
9.2.Materiale cu regim special:
Nu este cazul.
9.3.Conditii de siguranta in exploatare:
Desfasurarea activitatii specifice pentru administrarea bunurilor concesionate trebuie sa asigure:
• functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a terenului.
• protejarea domeniului privat si punerea in valoare a acestuia;
• protectia mediului in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
9.4.Conditii privind folosirea si conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural national, dupa caz :
Nu este cazul.
9.5.Protectia mediului:
Toate obligatiile privind protectia mediului, stabilite conform legislatiei in vigoare pe parcursul derularii contractului de concesionare cad in sarcina concesionarului.
Concesionarul poarta intreaga responsabilitate in ceea ce priveste respectarea legislatiei in vigoare cu privire la protectia mediului.
9.6.Conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte:
Pentru imobilul concesionat nu sunt conditii impuse de acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
In vederea participarii la licitatie, persoana interesata va plati urmatoarele taxe si garantii:
Taxa de participare — 25000 lei, se achită în contul : RO10TREZ37121360250XXXXX, CUI 4633293 deschis la Trezoreria oraşului Haţeg.
Contravaloarea documentatiei de atribuire — 25000 lei, se achită în contul : RO10TREZ37121360250XXXXX, CUI 4633293 deschis la Trezoreria oraşului Haţeg.
Contravaloarea documentatiei de atribuire si taxa de participare nu se restituie
Garanția de participare este de 10% din prețul minim de pornire pe un an de zile, respectiv suma de 76.700 lei echivalentul a 15.500 euro, se achita in contul : RO98TREZ3715006XXX000609,CUI 4633293 deschis la Trezoreria oraşului Haţeg.
CAP. Ill. CONDITII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA OFERTELE

Ofertele se redacteaza in limba romana.
Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul “Oferte”, precizandu-se data si ora inregistrarii acestora.
Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta si va contine:
Oferta de capabilitate care se depune de catre toti ofertantii indiferent de modul de participare la licitatie (ofertant unic sau asociere) si care va cuprinde, dupa caz, urmatoarele documente:

Persoanele juridice:
1. Fisa cu informatii privind ofertantul —Anexa nr. 2
2. Declaratie de participare, semnata de ofertant,fara ingrosari, stersaturi sau modificari – Anexa nr.3
3. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Autoritatea Locala, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de catre Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata la bugetul de stat cu plata la zi, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
5. Certificat de cazier fiscal al ofertantului – eliberat de ANAF, care sa ateste ca persoana nu are inscrise infractiuni de evaziune fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor.
6. Certificatul de inregistrare emis de catre Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul de pe raza caruia isi are sediul social (copie).
7. Ultimul bilant contabil depus la ANAF.
8. Imputernicire scrisa autentificata la notarul public, prin care reprezentantul legal al ofertantului deleaga reprezentarea la prezenta procedura unei persoane, autorizand-o sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie (daca este cazul);
9. Dovada achizitionarii documentatiei de atribuire (chitanta) .
10. Dovada achitarii taxei departicipare (chitanta).
11. Dovada achitarii garantiei de participare.
12. Informatii privind bonitatea ofertantului (persoana juridica, extras de cont curent personal din care sa reiasa capacitatea financiara de a concesiona) —Anexa nr. 4
13. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului —Anexa nr. 6
14. Descriere pe scurt a obiectivului de investitii ce va fi realizat de catre concesionar(plan de afaceri) – Anexa nr. 7
15. Declaratie privind evitarea conflictului de interese.-Anexa nr.9
16. Copie Cl a administratorului societatii / reprezentantului legal al ofertantului.
17. Declaratie din care rezulta ca persoana juridica participanta la procedura de licitatie publica nu se regaseste in situatie de a fi fost desemnata castifatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatii administrativ teritorilae in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie,-Anexa nr.10.
18. Formular de consimatamand privind prelucrarea datelor cu caracter personal.-Anexa 11.
19. Aviz consultativ emis de catre Directia Judeteana de Cultura, in vederea realizarii investitiei, avand in vedere proximitatea terenurilor cu site-uri arheologice.
20. Declaratie pe propria raspundere concesionarului pentru transferul sediului social al societatii pe raza Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, in termen de 3 luni de la obtinerea Autorizatiei de Construire.
Persoanele fizice :
1. Fisa cu informatii privind ofertantul —Anexa nr. 2
2. Declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari – Anexa nr. 3
3. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Autoritatea Locala, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de catre Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata la bugetul de stat cu plata la zi, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
5. Certificat de cazier fiscal al ofertantului – eliberat de ANAF, care sa ateste ca persoana nu are inscrise infractiuni de evaziune fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor.
6. Cazierul judiciar care sa ateste lipsa sanctiunilor penale pentru savarsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, fals, inselaciune si delapidare, valabil la data deschiderii ofertelor.
7. Copie Cl
8. Imputernicire scrisa prin care reprezentantul legal al ofertantului deleaga reprezentarea la prezenta procedura unei persoane, autorizand-o sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie (daca este cazul);
9. Dovada achizitionarii documentatiei de atribuire (chitanta) – daca este cazul.
10. Dovada achitarii taxei de participare (chitanta).
11. Dovada achitarii garantiei de participare.
12. Informatii privind bonitatea ofertantului (persoana fizica) —Anexa nr. 5
13. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului —Anexa nr. 6
14. Descriere pe scurt a obiectivului de investitii ce va fi realizat de catre concesionar (plan de afaceri) – Anexa nr. 7
15. Declaratie privind evitarea conflictului de interese.-Anexa nr.9
16. Declaratie din care rezulta ca persoana fizica participanta la procedura de licitatie publica nu se regaseste in situatie de a fi fost desemnata castifatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatii administrativ teritorilae in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie,-Anexa nr.10.
17. Formular de consimatamand privind prelucrarea datelor cu caracter personal.-Anexa 11
18. Aviz consultativ emis de catre Directia Judeteana de Cultura, in vederea realizarii investitiei, in situatia in care terenurile se afla in proximitatea site-urilor arheologice.

Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
Lipsa la data deschiderii ofertelor a oricarui document mentionat anterior conduce la respingerea ofertei.
Ofertantul va pierde garanţia de participare, dacă îşi retrage oferta înainte de desemnarea câştigătorului. Garanţia de participare a ofertantului câştigător se reţine de către concedent până la încheierea contractului de concesiune. Concedentul este obligat să restituie celorlalţi ofertanţi garanţia de participare în termen de 3 zile de la desemnarea ofertantului castigator. Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul de concesiune de bunuri proprietate privata poate atrage dupa sine pierderea garantiei de participare la licitatie si plata daunelor-interese, care se Stabilesc de catre tribunalul in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului, la cererea partii interesate, daca partile nu stabilesc altfel.
In cazul in care ofertantul declarat castigator refuza incheierea contractului, procedura de atribuire se anuleaza, iar concedentul reia procedura, in conditiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea.
In cazul in care concedentul nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, concedentul are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.
In cazul in care nu exista o oferta clasata pe locul doi admisibila, se aplica prevederile art. 323, alin 2, O.U.G. nr. 57/2019: “procedura de atribuire se anuleaza, iar concedentul reia procedura, in conditiile legii, studiul de oportunitate pastrandu-si valabilitatea.”

CAP. IV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.
2. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire.
3. Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:
a) unei masuri dispuse de o autoritate publica
b) unui caz de forta majora sau a unui caz fortuit;
4. Dreptul de concesiune asupra imobilului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit, in baza unei notificari a noului proprietar al constructiei, insotita de documente doveditoare (act de proprietate in forma autentica sau similar), concedentul, prin Primar si aparatul de specialitate procedeaza la transmitererea dreptului de concesiune a bunului respectiv.

CAP. V. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

1. Contractul de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate privata, in masura in care partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia fn conditiile prevazute de lege;
b) in cazul exploatarii, in conditiile contractului de concesiune de bunuri proprietate privata, a bunurilor consumptibile, fapt ce determina, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuarii exploatarii acestora inainte de expirarea duratei stabilite a contractului;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului:
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre concesionar;
f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri.
g) concesionarea se retrage si in cazul in care concesionarul nu a obtinut autorizatia de construire in maxim 12 luni de la data semnarii contractului sau nu a realizat investitia in perioada indicata in cadrul autorizatiei de construire.
2. In cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se deruleaza in conditiile stabilite initial.
3. In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publica / privata si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
4. In cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin contractul de concesiune sau a incapacitatii indeplinirii acestora, cealalta parte este indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului sa se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despagubiri, daca partile nu stabilesc altfel.
5. In cazul disparitiei, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de indata concedentului disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la concesiune.
6. Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (5).
7. Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata partile pot stabili si alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.
8. Radierea din cartea funciara a dreptului de concesiune in situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) se efectueaza in baza actului de denuntare unilaterala sau in baza hotararii judecatoresti definitive, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) si e), in baza declaratiei unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si f), in baza declaratiei unilaterale de renuntare la concesiune a concesionarului.
9. La incetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat sa restituie, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.

CAP. VI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

A. CONCEDENTUL:
Drepturile si obligatiile concedentului
1. Concedentul are dreptul sa verifice in perioada derularii contractului de concesiune de bunuri proprietate privata modul in care sunt respectate clauzele acestuia de catre concesionar.
2. Verificarea prevazuta la alin. (1) se efectueaza numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in conditiile stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate privata.
3. Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar jn exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/ privata.
4. Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia.
5. Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate privata, in afara de cazurile prevazute de lege.
6. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune de bunuri proprietate privata, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.
7. Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de concedent, fara a putea solicita incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata.
8. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune de bunuri proprietate privata ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire.
9. In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va fi stabilita de catre instanta judecdtoreasca competenta. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionar.

B. CONCESIONARUL:
Drepturile si obligatiile concesionarului
1. In temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privata, concesionarul dobandeste dreptul de a exploata, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile proprietate privata ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.
2. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele, respectiv productele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de parti prin contractul de concesiune de bunuri proprietate privata.
3. Concesionarul isi executa obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevazute in contractul de concesiune de bunuri proprietate privata si in acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.
4. Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:
a) unei masuri dispuse de o autoritate publica;
b) unui caz de forta majora sau unui caz fortuit.
5. Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate privata.
6. In temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate privata, concesionarul are obligatia sa asigure exploatarea eficienta, in regim de continuitate si permanenta, a bunurilor proprietate privata care fac obiectul concesiunii.
7. Concesionarul are obligatia ca in termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune de bunuri proprietate privata sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa reprezentand o cota-parte din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta si datorata pentru primul an de exploatare.
8. Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate privata.
9. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la valoarea si in modul stabilit in contractul de concesiune de bunuri proprietate privata.
10. La incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata, concesionarul este obligat sa restituie, pe baza de proces-verbal, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
11. In conditiile incetarii contractului de concesiune de bunuri proprietate privata din alte cauze decat prin ajungere la termen, forta majora sau caz fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate privata, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre concedent.
12. In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii exploatarii bunului.

CAP. VII. DISPOZITII FINALE

1. Drepturile si indatoririle partilor se stabilesc prin contractul de concesiune.
2. Contractul de concesiune se va incheia numai dupa implinirea unui termen de minim 20 de zile calendaristice de la data transmiterii deciziei referitoare la atribuirea contractului, dar nu mai tarziu de 20 de zile de la implinirea acestui termen.
3. Prin contractul de concesiune se pot stabili si alte cauze de incetare a contractului de concesiune, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.
Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a debitelor pe care le au fata de bugetul consolidat de stat, bugetul local, achitarea documentatiei de licitatie.
Vor fi eliminati din procedura de atribuire, persoanele juridice si persoanele fizice, indiferent de forma de organizare, care:
– au debite la bugetul consolidat de stat;
– au debite fata de bugetul local;
– au fost adjudecatari ai unei licitatii anterioare si nu au incheiat din propria culpa contract cu Comuna Sarmizegetusa , judetul Hunedoara
Prin inscrierea la licitatie, toate conditiile impuse prin caietul de sarcini si documentatia de atribuire se considera insusite de ofertant.

SECTIUNEA II.
Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a ofertelor

1. Obiectul licitatiei
Obiectul concesiunii il constituie 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa localitatatile Sarmizegetusa si Breazova inscrise in CF nr. 64146, , CF nr. 64147, CF nr.64099 si CF nr.64104 , pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice.

2. Forma licitatiei
Licitatia se va desfasura in conformitate cu prevederile ORDONANTEI DE URGENTA Nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Forma licitatiei aleasa de catre concedent este licitatia publica.

3. Calendarul estimativ al licitatiei
Lansarea anuntului publicitar in data de: 24.11.2023
Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 07.12.2023, ora 12.00.
Termenul limita de depunere a ofertelor este data de 15.12.2023, ora 10.00.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc in data de 15.12.2023, ora 12.00.
Comunicarea rezultatului licitatiei la data de: 15.12.2023, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea deciziei referitoare la atribuirea contractului.
Incheierea contractului de concesiune: dupa implinirea unui termen de cel putin 20 de zile calendaristice de la data comunicarii rezultatului licitatiei, dar nu mai tarziu de 20 de zile de la implinirea acestui termen.

4. Conditii de participare
Pot depune oferte persoane fizice/juridice romane, care indeplinesc conditiile de eligibilitate.
Prezentarea ofertelor:
a) Ofertele se redacteaza in limba romana.
b) Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care se inregistreaza, in ordinea primirii lor, in registrul “Oferte”, precizandu-se data si ora inregistrarii acestora.
c) Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusa oferta.
d) Pe plicul interior, care contine oferta propriu-zisa, se inscriu numele sau denumirea ofertantului, domiciliul sau sediul social al acestuia, dupa caz.
Ofertantul trebuie sa prezinte FORMULARUL DE OFERTA din Anexa nr. 8, completat, semnat si stampilat.
Oferta va preciza ca toate cheltuielile si riscurile legate de executarea, dezvoltarea si exploatarea proiectului vor fi suportate de catre ofertant.
Oferta are caracter ferm aceasta neputand fi modificata pe toata perioada de valabilitate a contractului si este obligatorie din punctul de vedere al continutului.
e) Ofertele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– fiecare participant poate depune doar o singura oferta pentru amplasamentul licitat;
– ofertele primite si inregistrate dupa termenul limita de depunere sau depuse la o alta adresa decat cea mentionata vor fi excluse din licitatie si vor fi inapoiate ofertantilor fara a fi deschise;

5. Instructiuni privind continutul ofertelor
Oferta va cuprinde doua sectiuni distincte:
5.1. Oferta de capabilitate;
5.2. Oferta financiara.

5.1. Oferta de capabilitate – SE DEPUNE DE CATRE TOTI OFERTANTII INDIFERENT DE MODUL DE PARTICIPARE LA LICITATIE (ofertant unic sau asociere) care va cuprinde dupa caz, urmatoareledocumente:
Persoanele juridice:
6. Fisa cu informatii privind ofertantul —Anexa nr. 2
7. Declaratie de participare, semnata de ofertant,fara ingrosari, stersaturi sau modificari – Anexa nr.3
8. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Autoritatea Locala, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
9. Certificat de atestare fiscala eliberat de catre Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata la bugetul de stat cu plata la zi, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
10. Certificat de cazier fiscal al ofertantului – eliberat de ANAF, care sa ateste ca persoana nu are inscrise infractiuni de evaziune fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor.
11. Certificatul de inregistrare emis de catre Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul de pe raza caruia isi are sediul social (copie).
12. Ultimul bilant contabil depus la ANAF.
13. Imputernicire scrisa autentificata la notarul public, prin care reprezentantul legal al ofertantului deleaga reprezentarea la prezenta procedura unei persoane, autorizand-o sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie (daca este cazul);
14. Dovada achizitionarii documentatiei de atribuire (chitanta) .
15. Dovada achitarii taxei departicipare (chitanta).
16. Dovada achitarii garantiei de participare.
17. Informatii privind bonitatea ofertantului (persoana juridica, extras de cont curent personal din care sa reiasa capacitatea financiara de a concesiona) —Anexa nr. 4
18. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului —Anexa nr. 6
19. Descriere pe scurt a obiectivului de investitii ce va fi realizat de catre concesionar(plan de afaceri) – Anexa nr. 7
20. Declaratie privind evitarea conflictului de interese.-Anexa nr.9
21. Copie Cl a administratorului societatii / reprezentantului legal al ofertantului.
22. Declaratie din care rezulta ca persoana juridica participanta la procedura de licitatie publica nu se regaseste in situatie de a fi fost desemnata castifatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatii administrativ teritorilae in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie,-Anexa nr.10.
23. Formular de consimatamand privind prelucrarea datelor cu caracter personal.-Anexa 11.
24. Aviz consultativ emis de catre Directia Judeteana de Cultura, in vederea realizarii investitiei, avand in vedere proximitatea terenurilor cu site-uri arheologice.
25. Declaratie pe propria raspundere concesionarului pentru transferul sediului social al societatii pe raza Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, in termen de 3 luni de la obtinerea Autorizatiei de Construire.
Persoanele fizice :
1. Fisa cu informatii privind ofertantul —Anexa nr. 2
2. Declaratie de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, stersaturi sau modificari – Anexa nr. 3
3. Certificat fiscal privind plata impozitelor si taxelor locale eliberat de Autoritatea Locala, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
4. Certificat de atestare fiscala eliberat de catre Administratia Finantelor Publice pentru obligatiile de plata la bugetul de stat cu plata la zi, in original valabil la data deschiderii ofertelor.
5. Certificat de cazier fiscal al ofertantului – eliberat de ANAF, care sa ateste ca persoana nu are inscrise infractiuni de evaziune fiscala, valabil la data deschiderii ofertelor.
6. Cazierul judiciar care sa ateste lipsa sanctiunilor penale pentru savarsirea urmatoarelor fapte: gestiune frauduloasa, fals, inselaciune si delapidare, valabil la data deschiderii ofertelor.
7. Copie Cl
8. Imputernicire scrisa prin care reprezentantul legal al ofertantului deleaga reprezentarea la prezenta procedura unei persoane, autorizand-o sa semneze actele incheiate cu aceasta ocazie (daca este cazul);
9. Dovada achizitionarii documentatiei de atribuire (chitanta) – daca este cazul.
10. Dovada achitarii taxei de participare (chitanta).
11. Dovada achitarii garantiei de participare.
12. Informatii privind bonitatea ofertantului (persoana fizica) —Anexa nr. 5
13. Declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului —Anexa nr. 6
14. Descriere pe scurt a obiectivului de investitii ce va fi realizat de catre concesionar (plan de afaceri) – Anexa nr. 7
15. Declaratie privind evitarea conflictului de interese.-Anexa nr.9
16. Declaratie din care rezulta ca persoana fizica participanta la procedura de licitatie publica nu se regaseste in situatie de a fi fost desemnata castifatoare la o licitatie publica anterioara privind bunurile statului sau ale unitatii administrativ teritorilae in ultimii 3 ani, dar nu a incheiat contractul ori nu a platit pretul, din culpa proprie,-Anexa nr.10.
17. Formular de consimatamand privind prelucrarea datelor cu caracter personal.-Anexa 11
18. Aviz consultativ emis de catre Directia Judeteana de Cultura, in vederea realizarii investitiei, in situtia in care terenurile se afla in proximitatea site-urilor arheologice

5.3. Oferta financiara (conform Anexei nr. 8) va cuprinde pretul concesiunii oferit. Oferta cuprinde redeventa pe care ofertantul se angajeaza sa o plateasca anual, cuantumul minim al acesteia fiind stabilit pentru fiecare lot de teren in parte, astfel:
– Pentru Lotul 1— teren in suprafata de 260.859 mp, inscris in CF nr. 64146, pentru Lotul nr. 2 — teren in suprafata de 239.141 mp , inscris in CF nr. 64147, pentru Lotul nr. 3 — teren in suprafata de 383.500 mp, inscris in CF nr. 64099, pentru Lotul nr.4 -82.000 mp, inscris in CF n.r 64104, redeventa minima (pretul de la care va porni licitatia publica) este de 1.600 euro/ha/an. Pentru primii 2 ani din contract, aferenti perioadei de obtinere a avizelor/ acordurilor/ autorizatiilor, nivelul redeventei este de 10 % din redeventa ofertata, diferenta recuperandu-se proportional pe perioada ramasa din contract.

6. Instructiuni privind expedierea ofertelor
La expedierea ofertelor se va proceda astfel:
Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior.
Plicul exterior trebuie sa contina toate documentele care alcatuiesc oferta de capabilitate iar plicul interior contine oferta propriu – zisa respectiv oferta financiara (Anexa nr. 8), in original.
Pe plicul exterior se va aplica o eticheta cu mentiunea:
Pentru licitatia publica privind concesionarea a 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa , inscrise in CF nr. 64146, , CF nr. 64147, CF nr.64099, CF nr.64104, pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice.
A nu se deschide inainte de data: 15.12.2023, ora 12:00.
Pe plicul interior se inscriu denumirea ofertantului precum si adresa/sediul social al acestuia, dupa caz.
ATENTIE!
Oferta depusa Ia o alta adresa a concedentului decat cea stabilita sau dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

7. Componenta si modul de lucru al comisiei de evaluare

7.1. Componenta comisiei de evaluare.
Comisia de evaluare este alcatuita din urmatorii membri:
reprezentanti ai concedentului;
Fiecarui membru al comisiei de evaluare i se poate desemna un supleant.
Presedintele comisiei de evaluare si secretarul acesteia sunt numiti de concedent dintre reprezentantii acestuia in comisie.

7.2. Reguli privind conflictul de interese :
a) Persoanele care sunt implicate direct in procesul de verificare / evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
b) Nu au dreptul sa fie membri in comisia de evaluare urmatoarele persoane:
– sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu ofertantul, persoana fizica;
– sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti, persoane juridice, terti sustinatori sau subcontractanti propusi;
– persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti terti sustinatori sau subcontractanti propusi sau persoane care fac parte din consiliul de administratie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanti;
– membri in cadrul consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului si/sau actionari ori asociati semnificativi persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al Il-lea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.
Nu pot fi nominalizate de catre ofertant pentru executarea contractului persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al Il-lea inclusiv ori care se afla in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante.

7.3. Atributiile comisiei de evaluare sunt:
– analiza si selectarea ofertelor pe baza datelor, informatiilor si documentelor cuprinse in plicul exterior, raportat la prevederile cuprinse in documentatia de atribuire aprobata;
– intocmirea listei cuprinzand ofertele admise si comunicarea acesteia:
– analizarea si evaluarea ofertelor;
– intocmirea raportului de evaluare
– intocmirea proceselor-verbale
– desemnarea ofertei castigatoare.

7.4. Modul de lucru al comisiei de evaluare :
– Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiaza de cate un vot.
– Deciziile comisiei de evaluare se adopta cu votul majoritatii membrilor.
– Membrii comisiei de evaluare si supleantii trebuie sa respecte regulile privind conflictul de interese prevazute la punctul 7.2.
– Membrii comisiei de evaluare, supleantii si invitatii sunt obligati sa dea o declaratie de compatibilitate, impartialitate si confidentialitate pe propria raspundere, dupa termenul- limita de depunere a ofertelor, care se va pastra alaturi de dosarul concesiunii.
– In caz de incompatibilitate, presedintele comisiei de evaluare sesizeaza de indata concedentul despre existenta starii de incompatibilitate si va propune inlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanti.
– Supleantii participa la sedintele comisiei de evaluare numai in situatia in care membrii acesteia se afla in imposibilitate de participare datorité unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau fortei majore.
– Comisia de evaluare este legal intrunita numai in prezenta tuturor membrilor.
– Comisia de evaluare adopta decizii in mod autonom si numai pe baza documentatiei de atribuire si cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Membri comisiei de evaluare au obligatia de a pastra confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor cuprinse fn ofertele analizate.
– Comisia de evaluare, dupa deschiderea plicului exterioare elimina ofertele care nu contin totalitatea documentelor si datelor solicitate la punctul 5.1 si intocmeste procesul-verbal in care se va mentiona rezultatul deschiderii plicurilor respective, inclusiv care sunt ofertele valabile precum si daca exista una sau mai multe oferte care nu indeplinesc criteriile de valabilitate, cat si motivele excluderii lor din procedura de atribuire.
– Pentru continuarea desfasurarii procedurii de licitatie este necesar ca dupa deschiderea plicurilor exterioare cel putin 2 oferte sa intruneasca conditiile solicitate prin caietul de sarcini.
– Plicurile interioare ce contin ofertele propriu-zise se deschid dupa semnarea procesului – verbal de catre toti membrii comisiei de evaluare si de catre ofertantii prezenti.
– Comisia de evaluare analizeaza ofertele din plicurile interioare acordand punctaje conform criteriilor stabilite si a ponderii acestora.
Comisia de evaluare determina oferta cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selectie, pe baza punctajelor acordate si intocmeste un raport al procedurii de atribuire. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informeaza, in scris, cu confirmare de primire, ofertantul care a fost declarant castigator dar si ofertantii ale caror oferte au fost excluse, indicand motivele excluderii.
Raportul se depune la dosarul concesiunii.
Daca, din diferite motive, licitatia se amana sau se anuleaza, decizia de amanare sau anulare nu poate fi atacata de ofertanti.
Sedinta de desfasurare a licitatiei publice poate fi amanata in cazul in care la data si ora stabilite pentru desfasurarea ei nu sunt prezenti toti membrii comisiei de evaluare a ofertelor ori daca intervine o situatie care sa puna comisia jin imposibilitatea de a desfasura sedinta. In aceasta situatie, membrii prezenti decid asupra amanarii sedintei la o data ulterioara, in cadrul careia se vor analiza ofertele depuse pana la data limita stabilita in anuntul de licitatie publica.

8. Precizari privind procedura de evaluare a ofertelor si atribuire a contractului de concesiune

Comisia examineaza, evalueaza si compara individual ofertele.
1. Poate fi exclus din procedura pentru atribuirea concesionarii terenului respectiv orice ofertant care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) Este insolvabil sau in stare de faliment ori lichidare, afacerile si sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori este jntr-o situatie similara cu cele anterioare reglementate prin lege.
b) Face obiectul procedurii legale pentru declararea sa in una din situatiile de mai sus.
c) Administratorul societatii a facut obiectul unei condamnéri care are autoritate de lucru judecat, pentru un delict in legatura cu conduita sa profesionala.
d) Nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor datorate catre bugetul consolidat de stat sau catre bugetul local.
e) A furnizat informatii false in documentele de calificare.
f) A comis o greseala grava in materie profesionala, pe care concedentul o poate invoca aducand ca dovada orice mijloc probant pe care il are la dispozitie.
g) Nu indeplineste criteriile de eligibilitate.

2. Comisia are dreptul de a respinge o oferta in oricare din urmatoarele cazuri:
a) Oferta nu respecta in totalitate cerintele prevazute in documentele pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
b) Oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt dezavantajoase pentru concedent.
c) Explicatiile care au fost solicitate nu sunt concludente sau credibile.
d) Ofertantul nu si-a indeplinit obligatiile contractuale (redeventa, garantie contract, termene de realizare a investitiei, etc.) prevazute in contractele incheiate cu institutia noastra in anii anteriori.
Comisia de evaluare alege oferta pe care o considera cea mai buna din punct de vedere al satisfacerii criteriilor de selectie.
Concedentul are obligatia de a transmite comunicarea privind rezultatul licitatiei in scris, simultan, pe de o parte ofertantului castigator, in care se precizeaza faptul ca oferta sa este castigatoare si ca este invitat in vederea incheierii contractului, iar pe de alta parte, fiecarui ofertant, in care se precizeaza fie ca oferta a fost respinsa, fie ca, desi a fost admisa, a fost declarata necastigatoare. Transmiterea comunicarii se va face in cel mult 3 zile lucratoare, de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.
Procedura de licitatie se poate desfasura numai daca in urma publicarii anuntului de licitatie au fost depuse cel putin 2 oferte valabile pe amplasamentul licitat.

SECTIUNEA III.
Informatii privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei castigatoare

Criteriile de atribuire a contractului de concesiune avand ca obiect 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa —localitatea Sarmizegetusa si localitatea Breazova, inscrise in CF nr. 64146, , CF nr. 64147, CF nr.64099, CF nr.64104, sunt urmatoarele:
a) cel mai mare nivel al redeventei;
b) capacitatea economico-financiara a ofertantilor;
c) protectia mediului inconjurator;
d) conditii specifice impuse de natura bunului concesionat.
Ponderea fiecarui criteriu este proportionala cu importanta acestuia apreciata din punctul de vedere al asigurarii unei utilizari/exploatari rationale si eficiente economic a bunului concesionat si a fost stabilita astfel:
1. cel mai mare nivel al redeventei — 60%
2. capacitatea economico-financiara — 10%
3. protectia mediului inconjurator — 20%
4. conditii specifice impuse de natura bunului concesionat — 10%
1. Punctajul pentru criteriul “nivelul redeventei” — maxim 60 puncte va fi calculat pe baza clasamentului valorilor revedentei inscrise in formularul de oferta, astfel:
a) cea mai mare valoare oferita va obtine 60 de puncte
b) oferta clasata pe locul 2 va obtine numarul de puncte conform formulei: valoarea redeventei ofertantului clasat pe locul 2: (impartit) la valoarea redeventei clasate pe locul 1x (inmultit) cu 60;
Formula se va aplica corespunzator tuturor ofertelor inregistrate pana la data limita de depunere a ofertelor.
2. Punctajul pentru criteriul “capacitatea economico-financiara a ofertantului” — maxim 10 puncte se va calcula pe baza datelor cuprinse in formularul privind bonitatea ofertantului si a documentelor financiar-contabile depuse de catre ofertant, pornind de la valoarea profitului net (persoane juridice) si a venitului net (persoane fizice) inregistrat in ultimul an:
a) cea mai mare valoare a profitului net (P.J.)/venitului net(P.F.) pe ultimul an va obtine 10 puncte.
b) valoarea profitului net (P.J.)/venitului net(P.F.) pe ultimul an, clasata, din punct de vedere valoric, pe locul al doilea, va obtine punctajul, conform formulei:
– valoarea profitului / venitului clasat pe locul 2: (impartit) la valoarea profitului / venitului clasat pe locul 1x (inmultit) cu 10
Formula se va aplica in mod corespunzator pentru calcularea punctajului obtinut la criteriul “capacitatea economico-financiara a ofertantilor’ pentru fiecare dintre ofertele inregistrate pana la data limita de depunere a ofertelor.
Venitul net al persoanei fizice se calculeaza prin scdderea cheltuielilor anuale din veniturile anuale totale. (VN=VT-CA)

3. Punctajul pentru criteriul “protectia mediului inconjurator” — maxim 20 puncte se va calcula pe baza urmatoarelor documente:
– prezentarea declaratiei pe propria raspundere privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului —Anexa nr. 6 — 10 puncte
– descrierea modului de utilizare a terenului in sistem dual conform prevederilor OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 —5 puncte;
– descrierea actiunilor si masurilor propuse privind protectia mediului —5 puncte;

4. Punctajul pentru criteriul “conditii specifice impuse de natura bunului concesionat” — maxim 10 puncte se refera la prezentarea de catre ofertanti a unui rezumat descriptiv privind descrierea conditiilor specifice privind administrarea bunului concesionat, activitatile ce urmeaza a fi desfasurate, descrierea lucrarilor de amenajare si investitii — dupa caz, prezentarea planului de afaceri.
Se va evidentia de catre ofertanti modalitatea de incadrare a activitatilor / investitiei dupa caz, in prevederile certificatului de urbanism, in ceea ce priveste destinatia si specificul activitatilor.
Punctajul pentru acest criteriu va fi calculat astfel:
a) Planul de afaceri: 5 puncte (acuratetea informatiilor — 2,5 puncte; asigurarea sustinerii financiare privind lucrarile de reparatii, amenajari investitii —2,5 puncte);
b) Locuri de munca asigurate: 5 puncte (de la 1- 5 locuri de munca 2,5 puncte; peste 5 locuri de munca —2,5 puncte).

Determinarea ofertei castigatoare
Concedentul are obligatia de a stabili oferta castigatoare pe baza criteriilor de atribuire precizate in documentatia de atribuire, tinand cont de punctajul obtinut de fiecare dintre oferte, pe baza caruia va intocmi clasamentul ofertelor analizate.

Oferta care a obtinut cel mai mare punctaj va fi declarata castigatoare.
Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, concedentul are dreptul de a solicita Clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate de ofertanti pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.
Solicitarea de clarificari este propusa de catre comisia de evaluare si se transmite de catre concedent ofertantilor in termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare.
Ofertantii trebuie sa raspunda la solicitarea concedentului in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acesteia.
Concedentul nu are dreptul ca prin clarificarile ori completarile solicitate sa determine aparitia unui avantaj in favoarea unui ofertant.

Procedura in caz de egalitate a ofertelor
In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasati pe primul loc, departajarea acestora se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar in cazul egalitatii in continuare, departajarea se va face in functie de punctajul obtinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare dupa acesta.

Comunicarea rezultatului procedurii
Concedentul are obligatia de a informa ofertantii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica / privata, in scris, cu confirmare de primire, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la emiterea acestora.
In cadrul acestei comunicari concedentul are obligatia de a informa ofertantul / ofertantii castigator / castigatori cu privire la acceptarea ofertei / ofertelor prezentate precum si ofertantii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.
Concedentul poate sa incheie contractul de concesiune de bunuri proprietate privata numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizarii comunicarii rezultatului procedurii, dar nu mai tarziu de 20 de zile de la implinirea acestui termen.
In cazul in care, in cadrul celei de-a doua proceduri de licitatie publica nu se depune nicio oferta valabila, concedentul anuleaza procedura de licitatie.
Pentru cea de-a doua licitatie va fi pastrata documentatia de atribuire aprobata pentru prima licitatie.
Cea de-a doua licitatie se organizeaza in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

SECTIUNEA IV.
Informatii privind modul de utilizare a cailor de atac

Prezenta licitatie de concesionare se organizeaza avand la baza urmatoarele acte normative:
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Solutionarea litigillor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii conteciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a Tribunalului Hunedoara cu sediul in Deva, Calea Zarandului, nr. 73.

SECTIUNEA V.
Informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de concesiune cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind cAstigatoare de catre comisia de evaluare.
In documentatia de licitatie concedentul a pus la dispozitia ofertantilor un proiect de contract, proiect ce va fi insusit de catre ofertant prin depunerea ofertei.
Contractul de concesiune se va semna intre concedent si ofertantul castigator in termenul de valabilitate a ofertei, dar numai dupa implinirea unui termen de 10 zile calendaristice de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale, dar nu mai tarziu de 10 de zile de la implinirea acestui termen.
Neincheierea contractului de concesiune de la data implinirii termenului sus mentionat poate atrage plata daunelor-interese de catre partea in culpa. Refuzul ofertantului declarat castigator de a incheia contractul de concesiune poate atrage dupa sine plata daunelor-interese.
In cazul in care concedentul nu poate incheia contractul cu ofertantul declarat castigator din cauza faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, concedentul are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta este admisibila.
In cazul in care, nu existd o oferta clasata pe locul doi admisibila, procedura de atribuire se reia conform prevederilor legale.

DISPOZITII FINALE

Dupa concesionarea terenului realizarea constructiei se va face numai pe baza unui proiect legal aprobat si avizat, a certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata.
Obtinerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea constructiei precum si toate lucrarile privind racordarea la retelele tehnico-edilitare existente si obtinerea acordurilor de la detinatorii acestora il privesc pe concesionar.
Toate obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune.
Prin incheierea contractului de concesiune, toate conditiile impuse prin prezentul caiet de sarcini se considera insusite si acceptate, atat de catre concedent, cat si de catre concesionar.
Concesionarul este obligat sa suporte toate cheltuielile ocazionate de incheierea contractului de concesiune.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul Comunei Sarmizegetusa, str. Principala nr. 4, sau la nr. de telefon 0254 / 776510 – Compartiment Proiecte Europene.
Obligatiile reciproce se vor concretiza in contractul de concesiune, cu respectarea caietului de sarcini.
Anexele 1-11 fac parte integranta din prezenta documentatie.

Sarmizegetusa , 17.11.2023

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Anexa nr. 1

Solicitare privind obtinerea unui exemplar al documentatiei de atribuire

Noi (denumirea / numele si sediul / adresa ofertantului ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… solicitam un exemplar al documentatiei de atribuire pentru participarea la licitatia publica, in vederea incheierii contractului de concesiune ce are ca obiect 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatile Sarmizegetusa si Breazova inscrise in C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099.

Telefon fix/fax: Telefon mobil:
e-mail:

Anexa nr. 2
Ofertant (Operator economic/persoana fizica)
(denumirea/numele)
FISA CU INFORMATII PRIVIND OFERTANTUL
1. Subsemnatul, reprezentant legal/imputernicit al ___________________________________________________________________________________
(denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice ca, la procedura pentru licitatia avand ca obiect 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatile Sarmizegetusa si Breazpova, inscrise in C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099 la data de _____________ (zi/luna/an), organizata de Primaria Comunei Sarmizegetusa particip si depun oferta:
[ ] in nume propriu;
[ ] ca asociat in cadrul asociatiei
[ ] ca subcontractant al ;
(Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
2. Subsemnatul declar ca:
[ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;
[ ] sunt membru jn grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa. (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)
— Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de licitatie sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.
— De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care jnsotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.
— Subsemnatul autorizez prin prezenta, orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice, sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Comunei …., cu sediul in ………………. , jud. …………………, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
Totodata, declar ca am luat la cunostinté de prevederile art. 326 « Falsul jn Declaratii» din Noul Cod Penal referitor la « Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute jn art.175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta deserveste la producerea acelei consecinte se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.»
Detalii despre ofertant:
Numele ofertantului
Tara de resedinta
Adresa de corespondenta (daca este diferita)
Telefon, ……………………………………………………………………….
Data completarii ……………………………………..
Ofertant,
___________________________________
Nume si prenume (semnatura autorizata)

Anexa nr. 3
Ofertant (Operator economic/persoana fizica)
(denumirea/numele)
DECLARATIE DE PARTICIPARE LA LICITATIE

I. Subsemnatul/Subsemnatii, _______________________________
ofertant/reprezentant/imputemicit legal al/ai ___________________________
care va participa la licitatia privind concesionarea a 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatile Sarmizegetusa si Breazpova, inscrise in C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099 organizata de Comuna Sarmizegetusa, in calitate de PROPRIETAR, certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere.
ll. Certific/Certificam prin prezenta, in numele _________________________________________, urmatoarele:
1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat;
2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de licitatei in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta;
3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta;
4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de licitatie, sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare;
5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia;
6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor.
Ill. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.
Detalii despre ofertant:
Numele ofertantului
Tara de resedinta
Adresa
Adresa de corespondenta (daca este diferita)
Telefon/Fax
Data completarii:
Ofertant,
___________________________
Nume si prenume
(semnatura autorizata)
Nota: Toate campurile trebuie completate de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.

Anexa nr. 4 (se va completa exclusiv de catre persoanele juridice)
Ofertant (Operator economic/persoana fizica)
(denumirea/numele)

INFORMATII

Privind bonitatea ofertantului (PERSOANA JURIDICA) la data de: _____________________
Noi (denumirea si sediul ofertantului) furnizam urmatoarele informatii despre bonitatea noastra.
1. Obligatii contractuale neonorate ________________motivul_______________

2. Daca au existat litigii referitoare la neefectuarea platilor sau litigii de calitate ______________

3. Daca am fost declarati in stare de faliment ori lichidare sau activitatea comerciala este suspendata ________________
4.
CAPACITATEA FINANCIARA A OFERTANTULUI ________________________________________

Date financiare conform ultimului bilant incheiat la data de ____________
1. Activ total ___________lei
din care:
Active circulante ___________lei
2. Pasiv total ________lei
din care:
Obligatii catre terti __________lei
Credite bancare __________lei
3. Venituri totale ___________lei
4. Cheltuieli totale __________lei
5. Profit brut __________lei
6. Profit net ___________lei

Semnatura ofertant
__________________

Anexa nr. 5 (se va completa exclusiv de catre persoanele fizice)
Ofertant (Operator economic/persoana fizica)
(denumirea/numele)

INFORMATII
Privind bonitatea ofertantului (PERSOANA FIZICA) la data de: ………….
Subsemnatul/a … .. .. …. …………………………………………….. , domiciliat in
furnizez urmatoarele informatii despre starea financiara (capacitatea financiara):
1. Venituri:
Venituri anuale nete:
– Salariu
– Venituri din activitati autorizate desfasurate pe cont propriu ……………………….
– Comisioane vanzari
– Venituri din surse de protectie sociala (pensii, alocatii, burse, ajutoare, indemnizatii)
– Venituri din vanzarea de bunuri mobile sau imobile …………………………………..
– Imprumuturi …..
– Alte surse licite (donatii, sponsorizari, cadouri, mosteniri) ………………………..
– Alte venituri lunare (chirii, drepturi de proprietate intelectuala, rente viagere, dividende etc.) .. ….. .. ….. …
TOTAL VENITURI ANUALE ………………………………..
2. Obligatiile de plata/angajamentele anuale:
Rate credite de consum (nevoi personale, leasing, carduri, descoperit de cont, etc.)
Rate credite pentru investitii imobiliare: …………….
Garant cu venituri/coplatitor pentru alte persoane …………………………..
Rate CAR
Rate bunuri……. …. .. …. … …. …………………………………………
Pensie alimmentara………..
Chirii … …. ……….
Alte datorii decat cele de natura creditelor, inclusive taxe, impozite si asigurari (daca sunt recurente): ……….
Alte datorii/litigii in relatia cu tertii/situatii speciale (motive) ………………………..
TOTAL CHELTUIELI ANUALE ……………………………..
Declar pe proprie raspundere, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezentul formular sunt actuale, complete si integral conforme cu realitatea.

Semnatura ofertant

Anexa nr. 6
Ofertant (Operator economic/persoana fizica)
(denumirea/numele)

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
privind respectarea reglementarilor referitoare la protectia mediului

Subsemnatul(a) reprezentant al (denumirea si sediul ofertantului),

domiciliat(a) in str.
nr. , Dl. , SG: , et. , ap. , judetul/sectorul ‘
legitimat(a) cu___, seria , nr. , eliberat(a) de
la data de , CNP , telefon
cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca voi respecta toate normele legislative privind protectia mediului pe perioada derularii contractului de concesiune.

Data completarii Semnatura ofertant
___________ ________________

Anexa nr.7
OFERTANT
………………………………………………….

PLAN DE AFACERI
(conținut minim)

1.DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI ECONOMIC
…………………………………………………………………………..

2.Prezentarea modului de desfășurare a activităților preconizate să le desfășoare pe terenul concesionat
……………………………………………………………………………….

3.Eșalonare pe ani (estimativ) a folosinței terenului concesionat
……………………………………………………………………………..

4.Prezentarea (estimativă) a forței de muncă preconizate să fie utilizată pentru desfășurarea activităților în vederea realizării scopului concesiunii
………………………………………………………………………..

5.Estimarea valorică a investițiilor preconizate a fi realizate pe terenul concesionat
……………………………………………………………………….

6.Estimarea costurilor/cheltuielilor și respectiv a veniturilor preconizate a fi obținute
…………………………………………………………………………..

Data completării : …………………………..

Cu deosebită considerație,
………………………………………………………
(semnătură autorizată)

Anexa nr. 8
Ofertant (Operator economic/persoana fizica)
(denumirea / sediul concedentului)

FORMULAR DE OFERTA

CATRE:
____________________________________
(denumirea/sediul concedentului)

In urma examinarii documentelor licitatiei, subsemnatul/ii ……………………………. reprezentant/ti ai ofertantului, _______________________________, (adresa ofertantului)
__________________________ va prezentam oferta noastra pentru concesionarea imobilului teren situat in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatile Sarmizegetusa si Breazova inscrise C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099 proprietate privata a Comunei Sarmizegetusa
2. Valoarea redeventei ofertata ……………….. euro/ha/an.
3. Redeventa datorata de concesionar se va plati trimestrial, in lei, la cursul de
schimb al B.N.R. din ziua efectuarii platii.
3. Valabilitatea ofertei: 90 zile.
Vom respecta conditiile impuse prin documentatia de licitatie.
Pana la definitivarea contractului de concesionare, aceasta oferta impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, vor constitui un contract de concesionare angajament.
Consimtim ca oferta noastra are caracter ferm aceasta neputand fi modificata pe toata perioada de valabilitate a contractului si este obligatorie din punctul de vedere al continutului.
Toate cheltuielile si riscurile legate de executarea, dezvoltarea si exploatarea proiectului vor fi suportate de catre ofertant.
Am inteles sa consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim o garantie in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 .

Semnatura _____________
Deplin autorizat semneze oferta pentru si in numele _______________
(denumire ofertant).

Anexa nr. 9 la Documentația de atribuire

OFERTANT ……………………………………………………………….

DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT ART. 321 din OUG nr. 57 / 2019 Codul administrativ

Subsemnatul …………………………………………………..………………., reprezentant împuternicit al ……………………………., (denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic) în calitate de ofertant la procedura de licitație în vederea concesionării unor imobile compuse din următoarele:
– imobil („teren în suprafață de …………… mp.”) teren extravilan, categoria de folosință: pășune , conform C.F nr. …………………, proprietate privată a comunei Sarmizegetusa , în administrarea consiliului local al comunei Sarmizegetusa, situat în comuna Sarmizegetusa;
– imobil („teren în suprafață de ………………….. mp.”) teren extravilan, categoria de folosință: pășune , conform C.F nr. …………………, proprietate privată a comunei Sarmizegetusa, în administrarea consiliului local al comunei Sarmizegetusa, situat în comuna Sarmizegetusa;
– imobil („teren în suprafață de …………………. mp.”) teren extravilan, categoria de folosință: pășune , conform C.F nr. ………………, proprietate privată a comunei Sarmizegetusa, în administrarea consiliului local al comunei Sarmizegetusa, situat în comuna Sarmizegetusa;
– imobil („teren în suprafață de ………………. mp.”) teren extravilan, categoria de folosință: pășune, conform C.F nr. ……………….., proprietate privată a comunei Sarmizegetusa, în administrarea consiliului local al comunei Sarmizegetusa, situat în comuna Sarmizegetusa;
Declar pe proprie răspundere, următoarele:

Cunoscând prevederile art. 321 din OUG nr. 57 / 2019 Codul administrativ şi componenţa listei cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de licitație, declar că societatea noastră nu se află în situaţia de a fi exclusă din procedură.

Lista cu persoanele ce deţin funcţii de decizie în autoritatea contractantă cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:

Hibais Leontin Dorin – Primar;
……………-……………….– Viceprimar;
Bugariu Simona Nicoleta – Secretar general;
Socaciu Aurora Gina – Consilier financiar contabil;
Dramnescu Dorin-Marian – Consilier Local;
Bojin Ovidiu Aurel – Consilier Local;
Ciorogariu Florin – Consilier Local;
Popescu Petrisor Eugen – Consilier Local;
Hibais Ileana Mirabela – Consilier Local;
Obrejan Marius Ciprian – Consilier Local;
Obrejan Pamela Corina – Consilier Local;
Hibais Iulian Gabriel – Consilier Local;
Braila Adrian Mircea – Consilier Local;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data …………………………………………..
Ofertant,…………………………………………………..
(semnatura autorizată)

Anexa nr. 10 la Documentația de atribuire

D E C L A R A T I E
Subsemnatul (a) ___________________________________________________________________
(se înserează numele persoanei juridice și sediul ), în calitate de participant la procedura de licitație publică pentru concesionarea prin licitatie publica a 4 loturi de teren situate administrativ in extravilanul Comunei Sarmizegetusa — localitatile Sarmizegetusa si Breazova inscrise C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099 , pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice

Declar pe propria raspundere că:
-nu am aparticipat la o licitație publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale în ultimii 3 ani unde să fi fost desemnat (ă )câștigătoar (e )dar nu am încheiat contractul ori nu am plătit prețul, din culpă proprie.

Subsemnatul declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu și înteleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Reprezentant legal,
(semnatura autorizată și stampila)

Data, …………………………..

ANEXA NR.11 la Documentația de atribuire

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

UAT Comuna SARMIZEGETUSA, reprezentată prin Hibais Leontin Dorin, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele dvs cu caracter personal, referitoare la:
1. Nume și prenume , adresă, cod numeric personal, seria și numărul actului de identitate, sunt necesare
*……………………………………. ca datele mele cu caracter personal prezentate mai sus să fie prelucrate potrivit legislației în vigoare.
2. Număr de telefon, adresa de poștă electronică (e-mail), sunt utilizate în activitățile conexe. Fără accesul la aceste date, comunicarea dintre noi și dvs, nu va putea fi realizată la modul optim și în timp util.
*………………………………………. ca datele mele cu caracter personal prezentate mai sus să fie prelucrate de Instituție, potrivit legislației în vigoare.
Privind prelucrarea datelor personale, aveți următoarele drepturi:
• De transparență și informare, de acces la acestea, înseamnă obținerea unei confirmări din partea noastră, că prelucrăm sau nu datele dvs, iar dacă da, să vă oferim acces la aceste date precum și informații despre cum sunt prelucrate;
• Dreptul la portabilitate se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat;
• Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare,
• Dreptul la rectificare se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
• Dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat înseamnă dreptul de ștergere a datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, consimțământul dat a fost retras și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
• Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat dacă se contestă exactitatea datelor pe o anumită perioadă, suficientă pentru verificarea acestora;
• De a nu fi supus unei decizii individuale, de a se adresa justitiei, conform art. 13-18 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru exercitarea acestor drepturi, se va înainta către UAT Comuna SARMIZEGETUSA o cerere scrisă, datată și semnată utilizând adresa de contact, și anume Comuna SARMIZEGETUSA, județul Hunedoara. Vă vom comunica măsurile adoptate / informațiile solicitate în termen de 30 zile de la data primirii cererii. De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor furnizate, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, precum și dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. În lipsa unei solicitări scrise, de retragere a consimțământului cu privire la prelucrarea datelor personale, vă informăm că acestea vor fi stocate și păstrate cu respectarea atât a legislației în domeniu, cât și a termenelor prevăzute de alte acte normative pentru diferitele categorii de documente.
Datele furnizate de dvs nu vor fi transmise unor destinatari sau categorii de destinatari ai datelor, împuterniciți ai operatorului, sau persoane terțe.

Numele si prenumele……………………………………………………………..
Semnătura: ………………………………………………….. Data: …………………………..
*Membrul își va exprima olograf poziția cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, în sensul: sunt de acord/nu sunt de acord

Anexa nr. 12

CONTRACT CADRU DE CONCESIUNE

I. PARTILE CONTRACTANTE
Incheiat intre:
Comuna Sarmizegetusa, cu sediul in Sarmizegetusa, strada Principala, nr. 4, prin primar HIBAIS LEONTIN DORIN, , avand calitatea de concedent
si
_________________, cu sediul social in localitatea , str. , nr. , jud. , prin administrator __________________ in calitate de concesionar, numita in continuare partea a ll a,

la sediul Consiliului Local Sarmizegetusa . (str. Principala , nr.4 .) in temeiul procesului verbal nr. _________si raportului nr. _______________intocmite de catre comisia de licitatie, s-a incheiat prezentul contract de concesiune.

ll. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1. Obiectul contractului este preluarea in concesiune a C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099, proprietate privata a U.A.T. Comuna Sarmizegetusa , cu suprafata de 965.500 mp, categoria de folosinta pasune , proprietar tabular, in cota de 1/1 parte, , cu destinatia de ” realizarea unor parcuri fotovoltaice”
Art.2. Imobilul precizat la art.1 se preda, liber de orice sarcini, de catre concedent catre concesionar pe baza de proces verbal de predare —primire.
Pe amplasamentul concesionat se va realiza investitia ” parc fotovoltaic cu respectarea conditiilor impuse de lege si numai in baza autorizatiei de construire emisa in conditiile legii, cu respectarea prevederilor legale.
Durata de executie a obiectivului se stabileste prin autorizatia de construire, putandu-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.
Concesionarul are obligatia de a demara realizarea investitiei in maxim 6 luni de la data semnarii contractului si de a realiza investitia in perioada indicata in cadrul autorizatiei de construire cu respectarea legislatiei in vigoare.
De asemenea, dupa obtinerea Autorizatiei de Construire, concesionarul se obliga ca in termen de 3 luni, sa transfere sediul social al societatii pe raza Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.
Lucrarile necesare realizarii obiectivului propus vor fi executate de concesionar cu finantare asigurata prin grija proprie, fara stabilirea de obligatii pe seama Comunei Sarmizegetusa.
In derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmdatoarele categorii de bunuri:
a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului la incetarea contractului de concesiune de bunuri_proprietate publica/privata. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini (terenul si investitia realizata).
b) bunurile proprii care la incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata raman in proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii, bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata concesiunii (mobilier, aparatura, alte bunuri mobile, utilizate pe durata concesiunii).

lll. TERMENUL CONTRACTULUI
Art.3. Durata concesiunii este de 49 de ani, incepand de la data semnarii contractului.
Art.4. Partea intai (concedentul) va comunica partii a doua (concesionarului) cu doi ani inainte de incetarea concesiunii, punctul sau de vedere asupra posibilitatii prelungirii contractului in conditiile aratate la articolul precedent.

IV. REDEVENTA
Art.5. Pretul concesiunii este de __________ euro/ha/an pentru primii 2 ani din contract, respectiv ________euro/ha/an pentru restul perioadei, asa cum este stipulat in procesul verbal nr. _______si raportul nr. _________, incheiate de catre comisia de licitatie si in baza carora s-a facut adjudecarea. Plata concesiunii se datoreaza incepand cu data la care se face predarea – primirea pe baza de proces verbal, semnat de parti.

V. MODALITATEA DE PLATA
Art.6. Sumele prevazute la art. 5 se vor plati in lei, la cursul euro comunicat de BNR din ziua platii, prin ordin de plata, nu mai tarziu de ultima zi lucratoare din trimestrul pentru care se face plata.
Art.7. Sumele prevazute la art. 5 se platesc in 4 rate trimestriale, pana in ultima zi lucratoare a trimestrului pentru care se face plata.
Art.8. Intarzierile la plata redeventei trimestriale, conduce la calcularea de penalitati, aplicate la suma restanta, de 0,01% / zi, urmand ca, daca intarzierile depasesc 180 de zile sa se procedeze la retragerea concesiunii.

VI. GARANTIA
Art.9. Conform art. 325 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ concesionarul are obligatia ca in termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa de 150.000 euro.
In cazul unei scrisori de garantie bancara valabilitatea acesteia va fi asigurata pe intreaga perioada de valabilitatea a contractului.
Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata.
Garantia constituia se va retine de catre concedent in cazul nerealizarii investitiei asumate prin contract de catre concesionar conform prevederilor art. 2.
In cazul in care concesionarul nu respecta aceasta obligatie, contractul inceteaza de drept, fara alte formalitati prealabile, fara acordarea de despagubiri concesionarului si fara interventia instantei.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
Art.10. Drepturile si obligatiile concedentului
1) Concedentul are dreptul sa verifice in perioada derularii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata modul in care sunt respectate clauzele acestuia de catre concesionar.
2) Verificarea prevazuta la alin. (1) se efectueaza numai cu notificarea prealabila a concesionarului si in conditiile stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata.
3) Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata.
4) Concedentul este obligat sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor acestuia.
5) Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, in afara de cazurile prevazute de lege.
6) Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, cu notificarea prealabila a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz.
7) Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile conditii stabilite de concedent, fara a putea solicita incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata.
8) In cazul in care modificarea unilaterala a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata si aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca fara intarziere o justa despagubire.
9) In caz de dezacord intre concedent si concesionar cu privire la suma despagubirii, aceasta va stabilita de catre instanta judecatoreasca competenta. Dezacordul nu exclude indeplinirea obligatiilor contractuale de catre concesionar.
Art.11. Drepturile si obligatiile concesionarului
1) In temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, concesionarul dobandeste dreptul de a exploata, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile proprietate publica/privata ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de catre concedent.
2) Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele, respectiv productele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de parti prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata.
3) Concesionarul isi executa obligatiile potrivit termenilor si conditiilor prevazute in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata si in acord cu prevederile legale specifice bunului concesionat.
4) Concesionarul nu va fi obligat sa suporte cresterea sarcinilor legate de executia obligatiilor sale, in cazul in care aceasta crestere rezulta in urma:
a) unei masuri dispuse de o autoritate publica;
b) unui caz de forta majora sau unui caz fortuit.
5) Concesionarul este obligat sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor proprietate publica/privata.
6) In temeiul contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, concesionarul are obligatia sa asigure exploatarea eficienta, in regim de continuitate si permanenta, a bunurilor proprietate publica/privata care fac obiectul concesiunii.
7) Concesionarul are obligatia ca in termen de cel mult 90 de zile de la data semnarii contractului de concesiune de bunuri proprietate privata sa depuna, cu titlu de garantie, o suma fixa de 150.000 EUR, reprezentand o cota-parte din suma obligatiei de plata catre concedent, stabilita de acesta.
8) Din aceasta suma sunt retinute, daca este cazul, penalitatile si alte sume datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata.
9) Concesionarul poate constitui drept garantie si titluri de credit, asupra carora se va institui garantie reala mobiliara, cu acordul concedentului.
10) Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la valoarea si in modul stabilit in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata.
11) La incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, concesionarul este obligat sa restituie, pe baza de proces-verbal, in deplina proprietate, liber de orice sarcina, bunul concesionat.
12) In conditiile incetarii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata din alte cauze decat prin ajungere la termen, forta majora sau caz fortuit, concesionarul este obligat sa asigure continuitatea exploatarii bunului proprietate publica/privata, in conditiile stipulate in contract, pana la preluarea acestora de catre concedent.
13) In cazul in care concesionarul sesizeaza existenta unor cauze sau iminenta producerii unor evenimente de natura sa conduca la imposibilitatea exploatarii bunului, va notifica de indata acest fapt concedentului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitatii exploatarii bunului.
14) Concesionarul se obliga sa respecte prevederile OUG nr. 34 / 2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.Respectarea obligaţiilor de mediu cade exclusiv în sarcina concesionarului, proprietarul având numai obligaţia de a-l sprijini pe concesionar în vederea obţinerii autorizaţiilor şi /sau avizelor necesare.
15) Concesionarul nu poate subconcesiona imobilul, unei alte persoane fizice sau juridice în tot sau în parte
16) Concesionarul este obligat să evite poluarea mediului, pe toată durata contractului şi să respecte orice alte obligaţii de mediu cuprinse în legislaţia actuală
17) Concesionarul este obligat să notifice proprietarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.
18) Pe toată durata concesiunii, concesionarul este obligat să plătească toate taxele şi impozitele prevăzute de reglementările legale

VIII. INCETAREA CONCESIUNII
Art.12. Incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata
1) Incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata poate avea loc in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, in masura in care partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile prevazute de lege;
b) in cazul exploatarii, in conditiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, a bunurilor consumptibile, fapt ce determina, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuarii exploatarii acestora jnainte de expirarea duratei stabilite a contractului;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre concedent, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere de catre concesionar;
f) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri.
g) concesionarea se retrage si in cazul in care concesionarul nu a obtinut autorizatia de construire in maxim 12 luni de la data semnarii contractului sau nu a realizat investitia in perioada indicata in cadrul autorizatiei de construire.
2) In cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, acesta se deruleaza in conditiile stabilite initial.
3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. c), concedentul va notifica de indata intentia de a denunta unilateral contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata si va face mentiune cu privire la motivele ce au determinat aceasta masura.
4) In cazul nerespectarii din culpa a obligatiilor asumate de catre una dintre parti prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata sau a incapacitatii indeplinirii acestora, cealalta parte este indreptatita sa solicite tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul concedentului sa se pronunte cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despagubiri, daca partile nu stabilesc altfel.
5) In cazul disparitiei, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de indata concedentului disparitia bunului ori imposibilitatea obiectiva de exploatare a acestuia, declarand renuntarea la concesiune.
6) Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despagubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situatiilor prevazute la alin. (5).
7) Prin contractul de concesiune de bunuri proprietate publica/privata partile pot stabili si alte cauze de incetare a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, fara a aduce atingere cauzelor si conditiilor reglementate de lege.
8) Radierea din cartea funciara a dreptului de concesiune jn situatia prevazuta la alin. (1) lit. c) se efectueaza in baza actului de denuntare unilateral sau in baza hotararii judecatoresti definitive, in situatia prevazuta la alin. (1) lit. d) si e), in baza declaratiei unilaterale de reziliere a concedentului sau concesionarului, iar in situatia prevazuta la alin. (1) lit. b) si f), in baza declaratiei unilaterale de renuntare la concesiune a concesionarului.

IX: RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art.13. – (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere mai mare de 60 zile de la termenul limită a acestei obligaţii conduce la încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune, fără somaţie prealabilă, şi fără a mai fi necesară acţionarea în instanţă a concesionarului

X.LITIGII
Art.14. Solutionarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica/privata, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza de catre parti prin mediere sau potrivit prevederilor legislatiei privind contenciosul administrativ.

XI.CLAUZE SPECIALE
Art.15. Concesionarul se obliga sa intretina curatenia pe amplasament si in vecinatatea terenului concesionat.
Art.16. Eventualele lucrari de amenajare se vor putea executa numai cu aprobarea UAT – Municipiul Aiud.
Art.17. Concesionarul se obliga sa respecte normele in vigoare pe toata durata derularii concesiunii, cu privire la protectia mediului, securitatea si sandtatea in munca si a normelor de aparare impotriva incendiilor.

XII.DISPOZITII FINALE
Art.18. Procesul verbal de predare – primire a imobilului, face parte integranta din prezentul contract, prevederile lui completand prevederile contractului.
Prezentul contract a fost incheiat astazi, in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta si unul la dosarul licitatiei.

Concedent Concesionar
Comuna Sarmizegetusa
Primar,
HIBAIS LEONTIN DORIN

Sarmizegetusa, 17.11.2023

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.