ANUNT DEZBATERE PUBLICA PROIECT AMENAJAMENT PASTORAL

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

ANUNŢ

 

În conformitate cu dispoziţile art.7 alin (4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Comunei Sarmizegetusa aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat urmatoarele :

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. 79/2021

privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Sarmizegetusa  

 

       Proiectul de act normativ sus menţionat poate fi consultat la sediul Primăriei Sarmizegetusa, str.Principala nr.4,birou Secretar si la sediul Primăriei Comunei Sarmizegetusa (panoul de afişaj)

          Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris, în termen de 10 de zile calendaristice de la data publicării anunţului( pana la 13.12.2021) propuneri, sugestii sau opinii la proiectul de hotărâre sus menţionat al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de referatul de aprobare  şi raportul compartimentului de resort.  

          Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite: – prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Sarmizegetusa, str. Principala , nr.4 – prin email la adresa: primariasarmizegetusa@yahoo.com sau pe fax: 0254/776552

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Sarmizegetusa.

Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Bugariu Simona Nicoleta , secretarului comunei.

 Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”.

 

Primar,

Hibais Leontin Dorin

Posted in ANUNTURI, FĂRĂ CATEGORIE, INFORMATII PUBLICE, MONITORUL OFICIAL LOCAL, Proiecte PHCL.