anunt sedinta publica Consiliul Local Sarmizegetusa, 28.02.2024 ora 17:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMARIA
337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

Nr. 342 din 23.02.2024

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SEDINȚE PUBLICE

In conformitate cu prevederile HG 813/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, va aducem la cunostinta ca in data de 28.02.2024, ora 1700, la sala de sedinte a Consiliului Local Sarmizegetusa de la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa, str,Principala, nr.4, va avea loc sedinta publica a Consiliului Local , in care se vor dezbate urmatoarele proiecte de acte administrative*:

1.Proiect de hotarare nr. 8 /2024 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2024 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

Iniţiator: primarul comunei

2. Proiect de hotarare nr. 9 /2024 Privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) in UAT comuna Sarmizegetusa, pe anul 2024
Iniţiator: primarul comunei

3. Proiect de hotarare nr. 10 /2024 Privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Sarmizegetusa, pentru anul 2024

Iniţiator: primarul comunei

4. Proiect de hotarare nr. 11 /2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

Iniţiator: primarul comunei

Persoanele interesate sunt invitate sa participe!

PRIMAR SECRETAR GENERAL
HIBAIS LEONTIN – DORIN BUGARIU SIMONA – NICOLETA

*Proiectele nr.8 – 11 /2024 pot fi consultate pe site – ul www.comunasarmizegetusa.ro la sectiune Proiecte PHCL si la sediul primariei Sarmizegetusa – Birou Secretar general sau pot fi solicitate pe mail printr-o cerere adresata secretarului general al comunei.

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE.