CONVOCATOR SEDINTA ORDINARA 27.12.2023 ORA 16:00

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

CONVOCATOR
Nr. 2651 din 21.12.2023

Stimata doamna / Stimate domnule consilier local

In conformitate cu prevederile art. 134 din codul administrativ, va invitam sa participati la sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa , convocata prin dispozitia primarului Nr.146/2023 , in data de 27.12.2023, ora 16 : 00 in sala de sedinte a Consiliului Local Sarmizegetusa, care se desfasoara cu participarea fizica a consilierilor locali, cu cu urmatorul proiect de ordine de zi:

Proiectul ordinii de zi a celei de-a 67-a sedinte
din actualul mandat al Consiliului Local

1. 1.Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 78/2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 81/2023 Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 82/2023 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:
a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 4.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 4.
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.
*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .
*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .
Cu deplina colegialitate,

PRIMAR
HIBAIS LEONTIN – DORIN

Posted in Convocarea CL la sedinta, FĂRĂ CATEGORIE.