Proiect DP 146/2023 sedinta ordinara 27.12.2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr.146/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 27 DECEMBRIE 2023 ora 16:00

1.Proiect de hotărâre nr. 74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 78/2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 81/2023 Privind aprobarea modificarii Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 82/2023 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 4.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 4.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 4.
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .
Sarmizegetusa, 21.12.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.