HCL 11/2024 Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.11 din 28.02.2024

Privind aprobarea actului aditional nr. 14/2024 de modificare si
completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare al localitatilor în aria de operare a S.C. Apa Prod S.A. Deva nr. 5400/223/2009

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 28.02.2024

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr.11/2024 inițiat de primarul comunei inregistrat la nr.21/20.02.2024 si referatul compartimentului de resort nr.22/20.02.2024
Analizând:
– Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Prest Hunedoara”, nr. 65 din 12.02.2024, înregistrată la Primaria Sarmizegetusa cu nr. 305/16.02.2024 ;
Ținând cont de:
– contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;
– Hotararea nr 3/2024 a AGA ADI ..Aqua Pret Hunedoara” de aprobare a Planului de afaceri pentru investitiile in infrastructura de apa si apa uzata dezvoltate de operatorul regional SC Apa Prod SA Deva, avizat conform de catre ANRSC, cu Avizul nr. 981593/18.12.2023;
-avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.25/28.02.2024, nr.29/28.02.2024 si nr.33/28.02.2024
– prevederile art. 8 alin (3) lit. d^2) si art. 10 alin. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice, nr. 51/2016, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art. 11 alin. 10 din Metodologia de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare aprobate prin Ordinul nr. 231/2022 al Președintelui ANRSC;
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) și ale alin. (7) lit. n), şi art.196 alin.1 lit.a și art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009, incheiat cu operatorul S.C. Apa Prod S.A. Deva, conform Actului Adițional nr. 14/2024 , anexa la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art.2. Se mandateaza Presedintele ADI ,,Aqua Prest Hunedoara, să semneze actul aditional nr. 14/2024 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 5400/223/2009, incheiat cu operatorul S.C. Apa Prod S.A. Deva, în numele și pe seama membrilor asociați.

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4.Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest Hunedoara” , primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza pe site – ul institutiei

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 28.02.2024.
Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.
Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.