HCL 23/2024 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                        ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA nr.23 din 26.04.2024

 

privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului
REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2024

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

  1. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
  2. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  3. 7 alin. (2) și art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
  4. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se mentionează următoarele avize, prevăzute de lege;

 

Luând act de:

            – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, înregistrat cu nr. 45/25.04.2024;

                – raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr. 46/25.04.2024 la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului și aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022;

– Proiectul de hotarare nr.23/25.04.2021 initiat de primarul comunei Sarmizagetusa dl. Hibais Leontin Dorin prin care propune aprobarea implementarii proiectului si aprobarea majorarii valorii de investitie a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA

                – prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa nr. 21/2017 modificata de prin HCL nr. 14/2019 privind implementarea proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”;

                – prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa nr.20/2017 modificata prin HCL nr. 13/2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA

                – prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;  

           – Notele justificative  pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate cu nr. 2208/21.10.2022- Lot 1 , nr. 2253/25.10.2022 – Lot 2 , nr. 2269/27.10.2022 – Lot 3.;

 

                – raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa care avizeaza proiectul propus nr.65 din 26.04.2024;

 

            În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, coroborat cu art.5 lit.cc, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ,

 

HOTĂRĂȘTE:

     Art. 1. Se aprobă majorarea valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”, la valoarea de 2.753.279,63 lei fără TVA, la care se adăugă TVA în valoare de 518.294,13 lei, valoarea totală a investiției fiind de 3.271.573,75 lei, conform majorării Bugetului indicativ cu cap. 7 Cheltuieli de natura ajustărilor de preț, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 (Rezerva de ajustare din restul cantitativ și valoric al lucrărilor rămase de executat la data de 13.09.2022).

     Art. 2. Din valoarea totală a investiției, se aprobă 2.262.599,79 lei valoare eligibilă și 1.008.973,96 lei valoare neeligibilă (inclusiv TVA).

     Art. 3. Beneficiarul își asumă utilizarea Rezervei de implementare constituite, respectiv aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare, numai în cazul avizării favorabile de către AFIR a actului adițional la contractul de finanțare nr. C0760CM00021752200040/19.04.2018   în vederea majorării valorii proiectului cu valoarea ajustărilor de preț în corelare cu actele adiționale inregistrate cu nr. 2241/24.10.2022-Lot 1, nr. 2276/27.10.2022 –Lot 2 si nr. 2283/ 28.10.2022 –Lot 3 la contractele de lucrari nr.1539/26.07.2021-Lot 1, 1543/26.07.2021-Lot 2, 1770/27.08.2021- Lot 3,pe subiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022.

     Art. 4. Cheltuielile aferente proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, potrivit legii, iar cheltuielile neeligibile vor fi suportate din bugetul local al Comunei Sarmizegetusa.

       Art. 5. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului.

     Art. 6. Reprezentantul legal al Comunei Sarmizgetusa în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), în derularea proiectului”REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”, este domnul Hibais Leontin Dorin, Primarul Comunei.

    Art. 7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Sarmizegetusa.

     Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului Comunei Sarmizegetusa, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sarmizegetusa și Prefectului Județului Hunedoara și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, precum și pe pagina de internet www.comuna-sarmizegetusa.ro.

 

                   

        Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

        Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 26.04.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.