HCL 24/2024 privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

                                                                           ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA nr.24 din 26.04.2024

 

privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”  în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 26.04.2024

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

  1. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
  2. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
  3. 7 alin. (2) și art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
  4. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
  5. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

                   Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se mentionează următoarele avize, prevăzute de lege:

                   luând act de:

                – referatul de aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 pentru proiectul “REABILITARE ,MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”, înregistrat cu nr. 47/25.04.2024;

                – raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 48/25.04.2024 la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 pentru proiectul”REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” ;

– Proiectul de hotarare nr.24/25.04.2024 initiat de primarul comunei Sarmizagetusa dl. Hibais Leontin Dorin prin care propune aprobarea implementarii proiectului si aprobarea majorarii valorii de investitie a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA

                – prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr. 21/2017 modificata prin hHCL nr. 14/2019, privind implementarea proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”,

                       – prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa nr.20/2017 modificata de hcl nr. 13/2019 privind aprobarea valorii de investiție a proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA

 

                –  prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;

           – Notele justificative  pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate cu nr. 2208/21.10.2022- Lot 1 , nr. 2253/25.10.2022 – Lot 2 , nr. 2269/27.10.2022 – Lot 3.;

       – raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sarmizegetusa care avizeaza proiectul propus nr.66 din 26.04.2024;

 

În temeiul art.129 alin. 2, lit. d) , alin.7 , lit.b), art. 139, alin 3, lit. a, coroborat cu art.5 lit.cc, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea valorii lucrărilor din cadrul proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”, respectiv majorarea contractelor nr.1539/26.07.2021-Lot 1, 1543/26.07.2021-Lot 2, 1770/27.08.2021- Lot 3 ,cu Rezerva de implementare inițial constituită în valoare de 23% din valoarea restului de executat fizic și valoric la data de 13.09.2022 – 456.450,26 lei fără TVA, conform Notelor justificative pentru aplicarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile cu modificările și completările ulterioare, înregistrate cu nr. 2208/21.10.2022- Lot 1 , nr. 2253/25.10.2022 – Lot 2 , nr. 2269/27.10.2022 – Lot 3.

 

Art. 2. Se aprobă majorarea contractelor de lucrari  nr.1539/26.07.2021-Lot 1, 1543/26.07.2021-Lot 2, 1770/27.08.2021- Lot 3 , cu suma  de 456.450,26 lei total, împărțit pe loturi astfel: Lot 1 = 72.527,61 lei, Lot 2=180.727,69 lei, Lot 3=203.194,95 lei,  valoare totală a contractelor de lucrari de: Lot 1=387.865,06 lei, Lot 2=966.500,26, Lot 3=1.086.651,26 lei fără TVA, conform Deviz general și Deviz pe obiecte actualizat cu Rezerva de implementare.

 

Art. 3. Beneficiarul își asumă utilizarea Rezervei de implementare constituite numai pentru plata diferențelor de preț aferente ajustării prețului contractului de lucrări, inclusiv aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 cu modificările și completările ulterioare, numai în cazul avizării favorabile de către AFIR a actului adițional la contractul de finanțare nr. C0760CM00021752200040/19.04.2018  în vederea majorării valorii proiectului cu valoarea ajustărilor de preț conform Actelor adiționale inregistrate cu nr. 2241/24.10.2022-Lot 1, nr. 2276/27.10.2022 –Lot 2 si nr. 2283/ 28.10.2022 –Lot 3 conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022.

 

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investiții “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA” urmare a constituirii Rezervei de implementare, indicatori tehnico-economici actualizati:

Valoarea totală a investiţiei fara TVA: 2.753.279,63  lei

Din care valoare C+M: 2.324.250,84  lei

Valoarea totală a investiţiei cu TVA: 3.271.573,75  lei

Din care valoare C+M: 2.765.858,5  lei

 

Durata de realizare: 77 luni

Suprafata desfasurata propusa camin Sarmizegetusa: 1056,44 mp

Suprafata desfasurata propusa camin Zeicani: 291,00 mp

Suprafata desfasurata propusa camin Paucinesti: 302,00 mp

Capacitate camin Sarmizegetusa: 350 locuri

Capacitate camin Zeicani: 130 locuri

Capacitate camin Paucinesti: 150 locuri

 

Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Sarmizegetusa.

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului comunei Sarmizegetusa, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Sarmizegetusa și Prefectului Județului Hunedoara și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, precum și pe pagina de internet www.comuna-sarmizegetusa.ro.

 

 

      Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

        Popescu Petrisor Eugen                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 26.04.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.