HCL 29/2024 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

           ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr. 29 din 19.06.2024

privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 19.06.2024

 

 

Analizând proiectul de hotărâre nr. 29/2024 si avand in vedere:

– referatul de aprobare intocmit de catre Primarului comunei Sarmizegetusa nr. 57/29.05.2024 ;

– raportul secretarului  nr.58/29.05.2024;

– procesul-verbal nr. 1026 din 28.05.2024 incheiat cu ocazia consultarii reprezentantilor salariatilor la nivel de institutie cu privire la stabilirea salariilor angajatilor primariei comunei Sarmizegetusa;

– rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.77/19.06.2024, nr.79/19.06.2024 si nr.81/19.06.2024;

 

În conformitate cu prevederile art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu art. 3 alin. (1), art. 6, art. 7 lit. a), lit.d), art. 9, art.10 alin. (1)-(4), art. 13 alin. (1), art. 15, art.19 alin. (2), ale anexei VIII, capitolul I, lit. A), pct. III, lit. B, art.7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.III alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1), pct. 2) lit. a) şi pct. 6) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.160, art.161, art.162 alin.3 si art,163 din Legea nr.53/2003 privind codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare

Prevederile Art.II  din OUG nr.53/2024 privind masuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetara, precum si reglementarea unor aspect organizatorice;

Tinand cont de HG nr.900/2023 privind stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

         În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1) si alin.(14), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTARASTE :

 

Art. 1. Incepand cu luna IULIE 2024 , salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, aflate in plata in luna decembrie 2023 , se majoreaza cu 10% conform prevederilor OUG nr.53/2024 privind masuri referitoare la salarizarea personalului din unele sectoare de activitate bugetara, precum si reglementarea unor aspect organizatorice.

 

Art. 2 Primarul comunei Sarmizegetusa va emite dispozitii individuale privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual si functionarii publici din cadrul Primariei Comunei Sarmizegetusa.

 

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.4 Prezenta hotărăre se public ape site-ul primariei www.comuna-sarmizegetusa.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa si compartimentului contabilitate si resurse umane.

 

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 19.06.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.