HCL 30/2024 privind aprobarea Bugetului creditelor interne al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

           ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr.30 din 19.06.2024

 

privind aprobarea Bugetului creditelor interne al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 19.06.2024

 

 

Avand în vedere referatul de aprobare nr.59/29.05.2024 la proiectul de hotărâre nr. 30/2024,  a iniţiatorului şi anume dl. primar, din care reiese necesitatea si oportunitatea adoptarii unei hotarari privind aprobarea bugetului creditelor interne al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 ; raportul de specialitate nr.60/29.05.2024 a Compartimentului financiar,contabil si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.78/19.06.2024, nr.80/19.06.2024 si nr.82/19.06.2024 ;

            Tinand cont de   prevederile art.19 alin.1 Din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale,  cu modificarile si completarile ulterioare , de prevederile Legii privind bugetul de stat pentru anul 2024, nr. 421/2023,  ale Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului si a conventiei de imprumut nr. 382.883/07.09.2023 incheiata cu MINISTERUL FINANTELOR:        

 

             In temeiul prevederilor art. 129 alin 2 lit ,,b”, alin 4 lit. ,,a” , art. 196 alin 1 lit. ,,a” si art.243 alin.1 lit ,,a”,  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE :

 

Art.1. Se aproba Bugetul creditelor interne al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 in suma de 354 mii lei conform Anexelor nr.1 si 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. – Prezenta hotarare se poate contesta in termenul si  potrivit  Legii nr.554/2004 a  contenciosului administrativ,  cu modificarile si completarile ulterioare.       

            Art.3.  – Prezenta se afiseaza pe site-ul instituției si  se comunică catre: Institutia Prefectului Judetului Hunedoara , Primarul comunei Sarmizegetusa ,Compartimentul Contabilitate.   

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 19.06.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.