HCL 56/29.09.2022 Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractelor de achizițiede servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” și acordarea de mandate

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA  NR. 56 din 29.09.2022

Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire

a contractelor de achizițiede servicii având ca obiect

Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”

și acordarea de mandate

 

 

 

             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDETU HUNEDOARA;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.09.2022

 

 

         Avand in vedere :

 

– referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa  prin care se propune  aprobarea Strategiei de contractare si a  Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect  Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” si acordarea de mandate, inregistrat la nr. 111/22.09.2022 la PH nr.57/2022 Pentru aprobarea Strategiei de contractare și a Documentației de atribuire a contractelor de achizițiede servicii având ca obiect Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” și acordarea de mandate;

– raportul compartimentului de resort din cadrul primariei Sarmizegetusa nr.112/22.09.2022;

– adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor județul Hunedoara,, având nr. 1824/16.09.2022, înregistrată la primaria Sarmizegetusa sub nr. 1995/22.09.2022, prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului Local pentru aprobarea Strategiei de contractare si a Documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3, mandatarea reprezentantului U.A.T. să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara aprobarea Strategiei de contractare si a Documentației de atribuire și a documentelor suport, mandatarea Asociației ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „licitatie deschisa” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3, mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. contractele pentru fiecare lot;

– Nota de fundamentare a A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara nr. 1823/16.09.2022 privind privind aprobarea Strategiei de contractare , a Documentației de atribuire și acordarea mandatelor;

-Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.170/29.09.2022, nr.171/29.09.2022 si nr.172/29.09.2022.

Luand in considerare:

– Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordonanța de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu cu modificările și completările ulterioare;

– Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara” semnat de către membrii A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara;

– Statutul A.D.I.S.I.G.D. Hunedoara;

-Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.82 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

-Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul art. 10, alin. 5, coroborat cu art. 8 alin.3, lit. ddin Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare; 

  In baza dispoziţiilor  art. 129, alin. 2, lit d, alin. 7, lit.n,  art. 139, alin. 1, alin. 3, lit.h, coroborat cu art. 5, lit. cc, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197-199, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,           

HOTARASTE :

 

            Art.1 Se aprobă Strategia de contractare privind atribuirea contractelor de achizitie publica pentru contractele de prestare serviciul de salubrizare Lot 2 prin procedura de « LICITATIE DESCHISA », conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.2 Se aprobă Documentația de atribuire care conține:

–           Instrucțiunile pentru ofertanți;

–           Caiet de sarcini Lot 2 si anexe;

–           Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii;

–           Formularele și modelele de documente, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

 

Art.3. Se mandatează domnul primar HIBAIS LEONTIN DORIN, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,  pentru aprobarea Documentelor suport și pentru aprobarea Strategiei de contractare si pentru aprobarea Documentatiei de atribuire a contractelor de servicii pentru Lotul 2.

 

Art.4. Se acordă mandat A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara ca în numele și pe seama UAT-urilor membre să organizeze procedura de „licitatie deschisa” și să încheie contractele de achiziție de servicii pentru Lotul 2.

 

Art.5. Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru U.A.T. Sarmizegetusa contractele pentru Lot 2 – „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg”.

 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza primarul comunei Sarmizegetusa.

 

Art.7. Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.8. Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, si se afiseaza pe site-ul primariei.

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

       Popescu Petrisor Eugen                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.09.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0

Posted in HCL adoptate.