HCL 57/29.09.2022 privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

______________________________________________________________________

 

 

HOTARAREA nr. 57

din 29.09.2022

 

privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa

 

 

 

 

             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDETU HUNEDOARA;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.09.2022

      Avand in vedere:

         – Proiectul de hotarare nr.58/28.09.2022 privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult din Comuna Sarmizegetusa initiat de primarul comunei, referatul de aprobare  nr. 113/28.09.2022 a Primarului Comunei si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sarmizegetusa nr.114/28.09.2022;

            -Solicitarea Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa privind acordarea unui sprijin financiar inregistrata la Primaria Sarmizegetusa cu nr. 2011/23.09.2022, având avizul Episcopiei Ortodoxe Române a Devei și Hunedoarei-Sectorul Patrimoniu pe anexa nr.2 la regulament, inregistrata la Primaria Sarmizegetusa sub nr. 2012/23.09.2022;

            – Procesul – verbal al comisiei de evaluare a cererilor inregistrat cu nr.1 din data de 27.09.2022;

            – HCL nr.2/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului  de acordare a  unor forme de sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Sarmizegetusa unităţilor de cult din comuna Sarmizegetusa, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

            – Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.173/29.09.2022, nr.175/29.09.2022 si nr.177/29.09.2022;

        – Prevederile art. 3, alin. 3 din O. G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania, republicata, ale art.4 alin.2, art.5 si art.14 din H.G. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

 

 

Art.l. Aproba alocarea de la bugetul local al Comunei  Sarmizegetusa- Capitolul 67 alin.02.06 “Servicii religioase “, a sumei de 18.430,75 lei ca sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa Sarmizegetusa, pentru automatizare clopote la biserica ortodoxa din satul Sarmizegetusa .

 

 

 

 

Art.2. – Justificarea si decontarea cheltuielilor se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform prevederilor  O.G.nr.82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.nr.1470/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.3. Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa , Parohiei Ortodoxe Paucinesti, compartimentului contabilitate din cadrul primariei Sarmizegetusa si se afiseaza pe site-ul institutiei.

 

        Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

       Popescu Petrisor Eugen                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.09.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­9. Voturi pentru: 8, impotrivă: 0, abţineri: 1

Posted in HCL adoptate.