HCL 60/2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ- pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 60 / 13.10.2022

privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ-  pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA,

 JUDETUL HUNEDOARA”

 

           

               Consiliul local al comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara,

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 05.09.2022

Având în vedere:

– proiectul de hotarare nr. 62/2022, prin care se propune aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice – Memoriu justificativ  pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

– referatul de aprobare al primarul comunei Sarmizegetusa inregistrat in Registrul special la nr. 121/13.10.2022;

-raportul de specialitate al Compartimentului proiecte europene,  inregistrat in Registrul special la  nr. 122/13.10.2022; 

– avizele comisiilor  de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa, inregistrate la nr.180/13.10.2022, nr.181/13.10.2022 si nr.182/13.10.2022; 

       – prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţi publice, precum şi a financiare din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin. 2, lit. b) si d) , alin. 4, lit. d) alin.7 , lit.n), art. 139, alin 1, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă proiectul de investitii “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

Art.2. Se aprobă documentatia tehnico-economica – Memoriu justificativ, intocmita conform HG 907/2016 pentru proiectul intitulat “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

 

 

Art.3. Obiectivul investitiei este reprezentat de achizitionarea de echipamente multifunctionale mobile non-agricole pentru dotarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală, deszăpezire și întreținere spații verzi al comunei Sarmizegetusa, județul Hunedoara.

 

Art.4. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei mentionati in Memoriul justificativ, dupa cum urmeaza:

Valoarea totală a investiţiei: 192.229lei/ 38.901euro

Durata de realizare: 12luni

Număr de echipamente achiziționate: 13buc

 

Art.5. Finanţarea investiţiei se va asigura prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 LEADER, Asociatia Microregiunea Tara Hategului-TinutulPadurenilor GAL, 6.3 – Dezvoltarea satelor, submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala.

       Art.6. Se aproba sursele de finantare dupa cum urmeaza:

Recapitulatie

LEI

EURO

Valoare totala proiect

192.229

38.901

Eligibil

148.245

30.000

Neeligibil

43.984

8.901

TVA

30.962

6.211

Nerambursabil

148.245

30.000

Total contributie proprie

43.984

8.901

 

 

Art. 7.Hotararea poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, PrimaruluicomuneiSarmizegetusa,Compartimentului proiecte europene, Compartimentului contabilitate si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei;

 

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

         Popescu Petrisor Eugen                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 13.10.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in HCL adoptate.