HCL 61/2022 privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 61 / 13.10.2022

privind implementarea proiectului ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA

 

 

                              Consiliul local al comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara,

Intrunit in sedinta extraordinara din data de 05.09.2022

 

 

Avand in vedere:

-Proiectul de hotarare nr. 63/2022 initiat de Primarul comunei SARMIZEGETUSA privind implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

-referatul de aprobare al Primarului comunei SARMIZEGETUSA, inregistrat in Registrul special la nr. 123/13.10.2022

-raportul de specialitate al Compartimentului proiecte europene,  inregistrat in Registrul special la  nr. 124/13.10.2022;

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sarmizegetusa nr.183/13.10.2022, nr.184/13.10.2022 si nr.185/13.10.2022; 

-prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

 -prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 -prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

-prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economica – Memoriu justificativ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice – Memoriu justificativACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”.

 

 

   În temeiul art.129 alin. 2, lit. b) si d) , alin. 4, lit. d) alin.7 , lit.n), art. 139, alin 1, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art.1.Se aprobă implementarea proiectului “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”,denumit în continuare Proiect.

            Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală – P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. Comuna SARMIZEGETUSA se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art. 4. Ne angajăm să susținem toate cheltuielile neeligibile și dacă va fi cazul contribuția proprie, atât cât va fi ea stabilită;

Art. 5. Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Ne angajam ca proiectul nu va fi generator de venituri.

Art.7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.

 Art.8. Reprezentantul legal al comunei pentru proiectul “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDEȚUL HUNEDOARA” este primarul acesteia, respectiv HIBAIS LEONTIN-DORIN,cu domiciliul în localitatea Sarmizegetusa, nr. 83, judeţul Hunedoara, identificat cu CI seria XD, nr. 044443, eliberata de SPCLEP  Hațeg la data de 27.12.2021.

Art.9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei SARMIZEGETUSA.

  Art.10. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,  Primarului comunei SARMIZEGETUSA, Compartimentului proiecte europene, Compartimentului contabilitate,  si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei;

 

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

         Popescu Petrisor Eugen                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 13.10.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

 

 

 

 

                                                                                Anexa  la HCL nr. 61/13.10.2022

 

 1. Se constata necesitatea dotarii dotarea Compartimentului de Gospodarire Comunala din Comuna Sarmizegetusa, județul Hunedoara propus in memoriul justificativ care face obiectul prezentului proiect, ca urmare a lipsei unor echipamente si dotari adecvate in cadrul acestuia, cu scopul derularii de activitati specifice, in vederea cresterii nivelului de confort al populatiei.
 2. Oportunitatea realizarii investitiei rezida pe de o parte din posibilitatea accesarii Masurii 6.3 – Dezvoltarea Satelor, submasura 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala, LEADER, PNDR, cat si din premisele de dezvoltare ulterioara a conditiilor de viata ale locuitorilor comunei, respectiv asigurarea unor echipamente și accesorii performante cu care sa se realizeze activitati specifice de gospodarire comunala, cum ar fi cum ar fi intretinere de drumuri si ulite, intretinere de drumuri de exploatatie agricola, intretinere rigole pluviale, diverse sapaturi, intretinere spatii verzi, interventii in zone calamitate, etc.
 3. Investitia are un potential economic semnificativ, deoarece prin crearea conditiilor minime de baza pentru locuitorii comunei, se reduce migratia catre zonele urbane invecinate, se incurajeaza migrarea dinspre zonele urbane spre localitate, aceste aspecte avand impact asupra economiei locale prin consumul generat de populatia din comuna.
 4. Numarul total al populatiei comunei este de 1.209 locuitori, conform Rezultatului final al recensamantului populatiei si locuintelor din anul 2011, iar numarul locuitorilor deserviti de proiect este, de asemenea, de 1.209 locuitori.
 5. Proiectul de investitii are urmatoarele caracteristici principale:

Valoarea totala a investitiei

38.901 euro

Durata de realizare a investitiei

12 luni

Număr echipamente achiziționate

13    buc

 

CARACTERISTICI TEHNICE ECHIPAMENTE:

 1. VIDANJĂ

Caracteristici tehnice:

 

Volum container (L)

Minim 6000

Capacitate compresor (l/min)

Minim 6000

Viteza maxima de remorcare (km/h)

40

Timp umplere (min)

2

Lungime furtun (m)

5

Sistem franare

hidraulic

Lungime (mm)

Minim 5000

Latime (mm)

Minim 1600

Inaltime (mm)

Minim 2300

 

 

 

 1. TOCATOR RESTURI VEGETALE-

Caracteristici tehnice:

Latime de taiere (cm):

Minim 100 cm

Transmisie:

directa

Numar ciocane:

Minim 16

 

 1. MOTOPOMPA APA MURDARA

Caracteristici tehnice:

 • Motor– 6.5 CP
 • Debit maxim – 800l/min
 • Aspiratie – 7 m
 • Inaltime refulare – 26m (260 m drept)
 • Diametru pompa 3’ (75 mm)

 

 1. MOTOFIERASTRAU

Caracteristici tehnice:

 • Capacitate cilindrică cm³-Minim 50
 • Putere kW/CP-Minim 3/4
 • Greutate kg- Maxim 9 kg
 • Nivel putere acustică dB(A) – Maxim 150dB(A)

 

 

 1. MOTOCOASA

Caracteristici tehnice:

 • Putere motor- Minim 1,6kW / 2,1 CP
 • Capacitate rezervor combustibil-Minim 6 l
 • Greutate-Maxim 10 kg
 • Lungimea-Minim 70 m

 

 1. DRUJBA DE TAIAT LA INALTIME

Caracteristici tehnice:

 • Capacitate cilindrica: Minim 24 cm³
 • Putere: Minim 1.2 CP
 • Greutate: Maxim 9 kg

 

 1. CUPA

Caracteristici tehnice:

 • 600 mm, cap. SAE Lt. 192,
 • greutate 160 kg,
 • deschidere RL 700 mm,
 • adancime P 400 mm

 

 

 1. CUPA TALUZARE

Caracteristici tehnice:

 • 1500 mm,
 • SAE Lt. 245,
 • greutate 209 kg,
 • deschidere RL 525 mm,
 • adancime P 380 mm

 

 1. CUPA TRAPEZOIDALA

Caracteristici tehnice:

 • 200 mm,
 • Greutate- Maxim 220 kg,
 • Deschidere D 675 mm,

 

 1. PICON

Caracteristici tehnice:

 • Greutatea totală- Maxim 500 KG
 • Presiune de operare 120-150 kg/cm²
 • Intervalul de debit hidraulic 50-90 l/min
 • Frecvenţa de impact 400-800 bpm
 1. Prezenta hotarare se completeaza cu datele din hotararea nr. 60/13.10.2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice – Memoriu justificativ, intocmit conform HG 907/2016, respectiv cu indicatorii tehnico economici.

 

                  Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

             Popescu Petrisor Eugen                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate.