HCL 65/2022 MODIFICARE ANEXA NR.3 LA HCL 60/2019 SVSU

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 65 din 31.10.2022

Privind modificarea anexei nr.3 la HCL nr.60/20192 privind constituirea , încadrarea şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei SARMIZEGETUSA conform Ordinului MAI 75/2019 privind Criteriile de performanţă a SVSU     

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

          Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2022

 

Avand in vedere raportul Secretarului General al comunei inregistrat cu nr.134 din 24.10.2022, referatul de aprobare al primarului nr. 133 din 24.10.2022 la PH nr.68/2022 prin care propune modificarea anexei 3 la HCL 60/2019 privind constituirea , încadrarea şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei SARMIZEGETUSA conform Ordinului MAI 75/2019 privind Criteriile de performanţă a SVSUsi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.189/31.10.2022, nr.195/31.10.2022 si nr.201/31.10.2022;

In conformitate cu prevederile art. 13, lit. „b”, art.31 alin.3, art.32 precum şi a art.33 din      Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, în baza art.10 lit.b din Legea nr.481/12004 privind protecţia civilă modificată şi completată cu Legea nr.212/2006, Legea nr.241/2007 şi  OMAI nr.75/2019  privind aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă

            In temeiul dispozitiilor art.129 alin.1, alin.2 lit.(d) si alin.7  lit.(h) , art.196 alin 1 lit.a, art.197 si art.243alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;    

HOTARASTE:

 

              Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr.3 la HCL nr. 60 / 2019 privind constituirea , încadrarea şi dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul comunei SARMIZEGETUSA conform Ordinului MAI 75/2019 privind Criteriile de performanţă a SVSU      , conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Restul prevederilor HCL nr.60/2019 raman neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Sarmizegetusa prin compartimentul SVSU din cadrul primariei comunei Sarmizegetusa.

Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art. 5 Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa si  Compartimentului SVSU .

 

                Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

             Popescu Petrisor Eugen                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritatea calificata (5 consilieri)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 31.10.2022. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi:____. Voturi pentru: ____, impotrivă: ____, abţineri: ____.

 

 

               ROMÂNIA                                                                         Anexa  la HCL nr.65/2022

       Judetul HUNEDOARA                                                             

Consiliul local al comunei SARMIZEGETUSA

 

 

 

 

TABEL  NOMINAL

 cu personalul, funcţiile ocupate în SVSU, locul de muncă, şi modul de înştiinţare  

 

 

Nr

crt

Numele şi prenumele

Funcţia ocupată în cadrul SVSU

Locul de muncă

 Modul de înştiinţare – tel

   1

 Cordos Claudiu Daniel

Sef SVSU

Primaria Sarmizegetusa

0741/140636

0245/776510

   2

Bora Valentin Eduard

Şef Comp. prevenire

Primaria Sarmizegetusa

0744/596526

0245/776510

3

Tamas Nesu

Specialist prevenire instituţii

Primaria Sarmizegetusa

0762/825912

4

Huniadi Dorin Ioan

Specialist  prevenire  gospodării

 SC APA PROD DEVA

0746/310238

5

Ciorogariu Adinel

Şef echipa stingere

Primaria Sarmizegetusa

0760/188392

6

Cristian Mihaita Ionică

Echipa stingere

Primaria Sarmizegetusa

0745/018705

7

Ionescu Alin Claudiu

Echipa stingere

Primaria Sarmizegetusa

0765/972244

8

Bugariu Valentin Iulian

Şef echipa specializată

SC APA PROD DEVA

0766/221690

9

Obrejan Petru Samir

Echipa specializată

Primaria Sarmizegetusa

0764/501528

10

Suciu Alexandru Dănuț

Echipa specializată

Fara ocupatie

0787/894187

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sarmizegetusa, 31.10.2022

 

 

 

              Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

             Popescu Petrisor Eugen                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

Posted in HCL adoptate.