HCL 66/2022 BURSE AN SCOLAR 2022-2023

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Sarmizegetusa ,str.Principala, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

HOTARAREA  NR. 66 din 31.10.2022

             privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare

pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru anul scolar 2022-2023

 

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

          Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2022

 

 

 

Avand in vedere :

– referatul de aprobare nr.135/24.10.2022 prin care se propune  aprobarea  numarului  burselor scolare si a cuantumului acestora pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru anul scolar 2022-2023 la proiectul de hotarare nr.69/2022 si referatul de specialiate nr.136/24.10.2022;

– adresa Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa nr.1147/21.10.2022 prin care ni se comunica numarul de burse si tipul acestora pentru anul scolar 2022-2023 si inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2230/24.10.2022;

– prevederile art. 82 si art.105 alin.(2) lit.d din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;                 

– prevederile  Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr.5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar;

-prevederile art.19 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.190/31.10.2022, nr.196/31.10.2022 si nr.202/31.10.2022;

            In baza HG nr.1138/2022  pentru aprobarea cuantumului minim al burselor lunare de performanta,de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2022-2023 si pentru stabilirea termenelor de plata a acestora

           In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit. d, alin.7, lit. a, si lit.e, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba un numar de 42 burse scolare si cuantumul acestora, pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa, in anul scolar 2022-2023,  dupa cum urmeaza:

– 11  burse de  merit  in cuantum de 200 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor scolare;

–  5 burse de studiu in cuantum de 150 lei/luna/elev , pe perioada cursurilor scolare ;

–  26 burse sociale  in cuantum de 200 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor si a vacantelor  scolare;

 

 

 

 

Art.2 Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor prevazute la art.1 revine Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa.

 

Art.3 Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.4 Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa,  compartimentului contabilitate si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.         

 

 

 

 

              Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

             Popescu Petrisor Eugen                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritatea calificata (5 consilieri)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 31.10.2022. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi:____. Voturi pentru: ____, impotrivă: ____, abţineri: ____.

 

 

Posted in HCL adoptate.