HCL 70/2023 Privind aprobarea concesionării – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafață de 260.859 m.p înscris în C.F nr. 64146; teren în suprafață de 239.141 m.p înscris în C.F nr. 64147 ; teren în suprafață de 82.000 m.p înscris în C.F nr. 64104 si teren în suprafață de 383.500 m.p înscris în C.F nr. 64099; situate în extravilanul comunei Sarmizegetusa , aparținând domeniului privat al comunei Sarmizegetusa, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic

HOTARAREA NR. 70 din 17.11.2023

privind aprobarea concesionării – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafață de 260.859 m.p înscris în C.F nr. 64146; teren în suprafață de 239.141 m.p înscris în C.F nr. 64147 ; teren în suprafață de 82.000 m.p înscris în C.F nr. 64104 si teren în suprafață de 383.500 m.p înscris în C.F nr. 64099; situate în extravilanul comunei Sarmizegetusa , aparținând domeniului privat al comunei Sarmizegetusa, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 17.11.2023

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa, nr. 143 din 16.11.2023, raportul compartimentului de resort nr. 144 din 16.11.2023, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.184/17.11.2023, nr.187/17.11.2023 si nr.190/17.11.2023.
În baza proiectului de hotărâre nr. 72 din 16.11.2023, privind aprobarea concesionării – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele: : teren în suprafață de 260.859 m.p înscris în C.F nr. 64146; teren în suprafață de 239.141 m.p înscris în C.F nr. 64147 ; teren în suprafață de 82.000 m.p înscris în C.F nr. 64104 si teren în suprafață de 383.500 m.p înscris în C.F nr. 64099; situate în extravilanul comunei Sarmizegetusa, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic.
Având în vedere solicitarea SC Sun City TSV PVP SRL Pielești prin care solicită concesionarea unei suprafete de pasune, înregistrată la Primăria comunei SARMIZEGETUSA, sub numărul 2076/1 din 10.11.2023.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei SARMIZEGETUSA, nr. 67/2023 privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei SARMIZEGETUSA și de extrasele de Carte Funciară nr. 64146, 64147, 64104, 64099 pentru aceste terenuri;
În baza Avizelor ANANP nr. 66 S.T.HD din 12.10.2023 , nr. 67 S.T.HD din 12.10.2023 nr. 68 S.T.HD din 12.10.2023 si nr. 69 S.T.HD din 12.10.2023 emise de Serviciul Teritorial Hunedoara si a avizelor ANRSPS nr.3425/16.11.2023, nr.3426/16.11.2023, nr.3427/16.11.2023 si nr.3428/16.11.2023.
Luând în considerare Studiul de oportunitate și Raportul de evaluare nr. 53/2023, întocmit de GLG EVAL COMPLEX SRL – Deva;
Având în vedere:
– Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de sera și a absorbtiilor rezultate din activitati legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor și silvicultura in cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 și a Deciziei nr. 529/2013ruE;
– Legea nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr.123 din 10 iulie 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr.1535 din data de 18.12.2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie;
– Hotărârea Guvernului nr. 1232 din 14 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrică produsa din surse regenerabile de energie;
– Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare
– art. 553, alin. (1), art. 555 și art. 871 din Legea nr. 287 / 2009 privind Codul civil republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– art. 466 alin. (8), art.467 alin.(5) din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art. 7, alin. (4) și alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art 5, litera „cc”, art. 108, litera ”b”, art. 129 , alin. (2), litera ”b” și “c”, alin. (6) , litera “b”, art. 139, alin. (3), litera “g”, art. 196, alin. (1), litera „a”, art. 197, art. 199, alin. (1) și alin. (2), art. 243, alin. (1), litera “a”, art. 302, art. 306 – 310, art. 313, art. 314, art. 354, art. 355 și art. 362 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1.- Aprobă Studiul de oportunitate pentru concesionarea – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele terenuri C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Aprobă Raportul de evaluare întocmit de GLG EVAL COMPLEX SRL – Deva privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 965.500 m.p. pășune proprietate privată a comunei Sarmozegetusa situat în extravilanul comunei Sarmizegetusa, identificat cu C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099; conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3.- Aprobă Caietul de sarcini, în vederea concesionării prin licitaţie publică terenului în suprafaţă de 965.500 m.p. pășune proprietate privată a comunei Sarmizegetusa, situat în extravilanul comunei Sarmizegetusa, identificat cu C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099 conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4.- Aprobă Documentația de atribuire în vederea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 965.500 m.p. pășune proprietate privată a comunei Sarmizegetusa, situat în extravilanul și intravilanul comunei Sarmizegetusa, identificat cu C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099;, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- (1) Aprobă concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 965.500 m.p. pășune proprietate privată a comunei Sarmizegetusa, situat în extravilanul și intravilanul comunei Sarmizegetusa, identificat cu C.F nr. 64146, C.F nr. 64147 ; C.F nr. 64104 ; C.F nr. 64099;, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic, pe o perioadă de 49 de ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 0,7782 lei/mp/an, (751.352,1 lei/an fără TVA).
(2) Terenul menționat la alin. (1) va fi exploatat în continuare ca și pajiște, conform Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 34/2013
(3) Panourile fotovoltaice vor fi amplasate la o înălțime de minim 80 cm de la sol.
(4) Se vor asigura căi de acces la drumurile limitrofe .
Art. 6.- Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul minim de pornire pe un an de zile, respectiv suma 76.700 lei, echivalentul a 15.500 euro, la cursul de schimb BNR din ziua plății.
Art. 7.- Preţul documentaţiei de atribuire este de 25.000 lei.
Art. 8.- Taxa pentru participarea la licitaţie este de 25.000 lei.
Art. 9.- Componenţa comisiei de evaluare pentru licitaţia privind concesionarea terenului prevăzut la art. 5, alin. (1), va fi aprobată prin dispoziţia Primarului comunei Sarmizegetusa, conform art. 338 coroborat cu art. 317 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare.
Art.10.- Mandatează pe primarul comunei Sarmizegetusa, d-l HIBAIS LEONTIN DORIN, să semneze contractul de concesiune, ce se va încheia între UAT Comuna Sarmizegetusa şi ofertantul declarat câştigător în urma desfăşurării licitaţiei publice, în condiţiile legii.
Art.11.- Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa , compartimentului contabilitate si resurse umane , compartimentului proiecte europene din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

Presedinte de sedinta Contrasemneaza Secretar General
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritatea absoluta – (5 consilieri).
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 17.11.2023.
Consilieri în funcţie 9. Consilieri prezenţi:8. Voturi pentru:8, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.