PV SEDINTA 31.10.2023 APROBAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 17.11.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

NR. 68 din 03.11.2023
PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 31.10.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 132/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierii locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa. De asemenea, la sedinta participa doamna contabil Socaciu Aurora Gina.
În continuare doamna Bugariu Simona Nicoleta, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbal al al sedintei extraordinare din data de 05.10.2023.
Se supune la vot procesul verbal care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.
Procesul – verbal este aprobat cu urmatoarele voturI – TOTI PENTRU
Se supune la vot si procesul verbal al sedintei ordinare din data de 27.09.2023.Doamna consilier Obrejan Pamela Corina solicita modificarea procesului verbal la punctul Diverse si consemnarea exacta a unei afirmatii facute de dansa .Se modifica si se aproba cu modificare cu 9 voturi PENTRU.
În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1.Proiect de hotărâre nr. 63/2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 64/2023 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 65/2023 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

4.Proiect de hotărâre nr. 66/2023 privind aprobarea actualizarii anexei nr.1 la HCL 22/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

5.Proiect de hotărâre nr. 67/2023 privind Rectificarea a VII a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe annul 2023
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

6.Proiect de hotărâre nr. 68/2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înfiinţare canalizare în localităţile Hobiţa-Grădişte, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa, etapa 2”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte :

• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.69/ 2023 Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.133/26.04.2018de la FNGCIMM SA IFN
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.70/ 2023 Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.358 /25.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

Se face o pauza pentru a se intocmi de catre comisia de specialitate a consiliului local avizul la proiectele aprobate pentru suplimentarea ordinii de zi.

Se reia sedinta.Se trece la dezbaterea celor 6 proiecte .

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.63/2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara .
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.63/2023.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 63/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.63/2023 (aviz FAVORABIL).
Discutii:
D- na consilier Obrejan Pamela intreaba de ce a trebuit sa mai facem PUZ , avand in vedere ca acesta presupune costuri suplimentare. D na Socaciu Aurora Gina spune ca la noi PUG – ul a expirat si in aceasta situatie se face PUZ.D-na consilier Obrejan Pamela intreaba cine trebuia sa se ocupe de PUG?.Domnul primar raspunde ca, acesta a fost prelungit succesiv incepand cu anul 2002, iar ultima prelungire a expirat si nu a mai fost prelungita deoarece se primise confirmarea de la architect, domnul Mihaila, ca acesta va fi terminat la timp.Arhitectul nu a terminat la timp PUG ul si asa am ajuns in aceasta situatie, mai sunt si alte comune, putine binenteles. D -na contabil spune ca , contractual cu arhitectul este din 2014 , avizele pe zona noastra se obtin foarte greu,cand primesti un aviz expira altul, o iei de la capat, si este si acesta un motiv pentru care arhitectul nu a terminat la timpul promis PUG –ul, se lucreaza si in momentul de fata la el.
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 1.( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 61 din 31.10.2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara

La punctul 2 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.64/2023 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2023
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.64/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.64/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.64/2023 .(aviz FAVORABIL)
Discutii:
D-na Obrejan Pamela intreaba cat a costat asfaltul turnat de drumul din Sarmizegetusa.D na contabil raspunde 300 000 lei.D na Obrejan Pamela intreaba daca nu se putea face proiect pentru reabilitare drumuri comunale si pentru drumurile de camp. D na contabil spune ca se acorda o suma foarte mica la nivel de judet si noi nu ne incadram in punctaj.
Domnul primar spune ca noi nu ne incadram, cheltuim banii pe proiectare si nu facem punctaj si am dat banii degeaba. De exemplu, drumurile de camp trenuie sa deserveasca la un anumit numar de exploatatii agricole si clar ca la noi nu deserveste si atunci stam cu proiectul in dulap si nu avem ce face cu el. Sunt foarte multe lucruri care nu au fost facute, dar le facem , si acum intabulam drumuri ca nu au fost intabulate, etc. Indiferent cine ar fi in locul meu nu ar avea ce face mai mult cu resursele noastre, daca statul nu ne da bani noi nu putem functiona , noi nu avem venituri extra, nu ai cu ce platii cofinantari, etc. Este foarte greu pentru ca efectiv nu ai bani.
D na consilier Obrejan Pamela intreaba daca contractual de canalizare nu prevede si reparatia drumurilor. Domnul primar spune ca nu , asa a fost incheiat atunci, si nu mai ai ce face acum.
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8; voturi impotriva 1; abtineri 0. ( Voteaza impotriva doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 62 din 31.10.2023 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2023 .

La punctul 3 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 65/2023 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.65/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.65/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.65/2023 .(aviz FAVORABIL)
Nu se inscrie nimeni la discutii.
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 31.10.2023 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2023 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati.

La punctul 4 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 66/2023 privind aprobarea actualizarii anexei nr.1 la HCL 22/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa .
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.66/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.66/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.66/2023 .(aviz FAVORABIL)
Nu se inscrie nimeni la discutii.
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 64 din 31.10.2023 privind aprobarea actualizarii anexei nr.1 la HCL 22/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa .

La punctul 5 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.67/2023 privind Rectificarea a VII a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe annul 2023.
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.67/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.67/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.67/2023 .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel:
voturi pentru 8; voturi impotriva 0; abtineri 1. .( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 65 din 31.10.2023 privind Rectificarea a VII a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe annul 2023

La punctul 6 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.68/2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înfiinţare canalizare în localităţile Hobiţa-Grădişte, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa, etapa 2”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.68/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.68/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.68/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 66 din 31.10.2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înfiinţare canalizare în localităţile Hobiţa-Grădişte, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa, etapa 2”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
La punctul 7 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.69/2023 Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.133/26.04.2018de la FNGCIMM SA IFN

Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.69/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.69/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.69/2023 .(aviz FAVORABIL)
Nu se inscrie nimeni la cuvant.
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 67 din 31.10.2023 Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.133/26.04.2018de la FNGCIMM SA IFN

La punctul 8 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.70/2023 Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.358 /25.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN

Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.70/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.70/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.70/2023 .(aviz FAVORABIL)
Nu se inscrie nimeni la cuvant.
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 68 din 31.10.2023 Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.133/26.04.2018de la FNGCIMM SA IFN

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.