HCL 72/25.11.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor  tehnico-economici și a Planului de tarife pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR.72 DIN 25.11.2021

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor  tehnico-economici și a Planului de tarife pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”

 

 

 

Consiliul Local al  comunei  Sarmizegetusa, județul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 25.11.2021

 

 

          Având in vedere :

 

– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Sarmizegetusa  prin  care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor  tehnico-economici și a Planului de tarife pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”,;

– referatul de aprobare  al primarului comunei nr.146/18.11.2021

– raportul compartimentului contabilitate nr.147/18.11.2021;

– avizele comisiilor de specialitate ale  Consiliul Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.169/25.11.2021, nr.170/25.11.2021 si nr.171/25.11.2021 ;

– Adresele  cu nr.137/22.10.2021 și 141/1.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara

 În conformitate cu prevederile:

-Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.5400/223/2009;

– Art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– Art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 16, alin. 3, și art. 21, alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;

– Art.44 din Legea nr.237/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 

  În  temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.d, alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.a,  art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.4, art.199 alin.1, alin.2, art.243 alin.1 lit.a

 

 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”,cuprins în Anexa nr.1care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 – 2020”,cuprinși în Anexa nr.2care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 3. Finantarea obiectivelor de investitii prevazute  la art. 1, se asigura din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocatii de la bugetul de stat, alocatii de la bugetele locale, contributii din fondurile proprii ale operatorului.

          Art 4. Se aproba Planul anual de evolutie a tarifelor (pentru perioada 2022-2026) aferent Proiectului,cuprins în Anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Se aproba actul aditional nr. 8/2021 de modificare si completare  a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009,conform Anexei nr. 4, care face parte integranta din prezenta hotărâre.

          Art.6. Se acordă  mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara ”, dl. Hibais leontin – Dorin, primarul comunei,  de a vota ”PENTRU” aprobarea documentelor menționate la art. 1, 2, 4, 5 din prezent hotărâre.

Art. 7. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Prest Hunedoara”, cu sediul in Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara, sa semneze actul aditional la Contractul de delegare a gestiuniiserviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare, avand ca obiect Planul anual de evolutie a tarifelor, prin Presedintele Asociatiei, in numele si pe seama membrilor asociati.

Art. 8. Prezenta hotărâre se poate contesta în temeiul condiţiilor prevederilor Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

          Art. 9. Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului  contabilitate şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest  Hunedoara„ si se afiseaza conform legii.

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 25.11.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.