PV SEDDINTA EXTRAORDINARA 17.11.2023 ( aprobat in sedinta ordinara din 29.11.2023)

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMĂRIA
NR. 72 din 17.11.2023

PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 17.11.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 138/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 8 consilieri din totalul de 9 in functie. Lipseste nemotivat domnul Obrejan Marius Ciprian.
La sedinta participă doamna Bugariu Simona Nicoleta secretarul comunei si doamna Socaciu Aurora Gina inspector superior in cadrul compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul primariei comunei Sarmizegetusa.
În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 71/2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Noiembrie 2023

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
2. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 72/2023 Privind aprobarea concesionării – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafață de 260.859 m.p înscris în C.F nr. 64146; teren în suprafață de 239.141 m.p înscris în C.F nr. 64147 ; teren în suprafață de 82.000 m.p înscris în C.F nr. 64104 si teren în suprafață de 383.500 m.p înscris în C.F nr. 64099; situate în extravilanul comunei Sarmizegetusa , aparținând domeniului privat al comunei Sarmizegetusa, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
3. PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr. 73/2023 Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi recoltata pe picior si stabilirea destinatiei masei lemnoase, ce se va recolta din padurea proprietatea comunei Sarmizegetusa, in anul 2023

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu 8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri.

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.71/2023 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.71/2023.(aviz favorabil)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 71/2023 .( aviz favorabil)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.71/2023. ( aviz nefavorabil)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole . Se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Se aprobă cu 8 voturi pentru.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 69 din 17.11.2023 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Noiembrie 2023.

La punctul 2 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.72/2023 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.72/2023.(aviz favorabil)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 72/2023 .( aviz favorabil)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.72/2023. ( aviz nefavorabil)
Domnul primar prezinta raportul la proiect si explica necesitatea si oportunitatea concesionarii in vederea amplasarii fotovoltaicelor pentru bugetul comunei.
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole . Se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Se aprobă cu 8 voturi pentru.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 70 din 17.11.2023 Privind aprobarea concesionării – prin licitaţie publică a imobilului compus din urmatoarele: teren în suprafață de 260.859 m.p înscris în C.F nr. 64146; teren în suprafață de 239.141 m.p înscris în C.F nr. 64147 ; teren în suprafață de 82.000 m.p înscris în C.F nr. 64104 si teren în suprafață de 383.500 m.p înscris în C.F nr. 64099; situate în extravilanul comunei Sarmizegetusa , aparținând domeniului privat al comunei Sarmizegetusa, în scopul edificării și operării unui parc fotovoltaic.

La punctul 3 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.73/2023 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.73/2023.(aviz favorabil)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 73/2023 .( aviz favorabil)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.73/2023. ( aviz nefavorabil)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe articole . Se aprobă cu 8 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu. Se aprobă cu 8 voturi pentru.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 71 din 17.11.2023 Privind aprobarea volumului de masa lemnoasa, care poate fi recoltata pe picior si stabilirea destinatiei masei lemnoase, ce se va recolta din padurea proprietatea comunei Sarmizegetusa, in anul 2023.

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Ciorogariu Florin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.