HOTARAREA NR. 9/2021 privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 9/2021
privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa pe anul 2020

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021

Examinând referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa nr.18/21.01.2021, prin care se propune necesitatea nominalizării consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, pe anul 2020, în scopul îndeplinirii atribuţiilor evaluatorului, prevăzute de lege şi a respectării prevederilor legale în materie raportul nr.17/21.01.2021.
Vazand avizul favorabil al comisiei Consiliului Local Sarmizegetusa nr.9/26.01.2021;
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15 alin. (1) lit.b), art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (3), alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 Se nominalizează consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Sarmizegetusa, pe anul 2020, după cum urmează:
1.HIBAIS IULIAN GABRIEL
2.BRAILA ADRIAN MIRCEA
Art. 2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Sarmizegetusa şi comisia de evaluare, ce va fi constituită prin dispoziţia acestuia.
Art. 3 Consilierii locali prevăzuti la art. 1 vor stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea se va realiza doar pentru această perioadă.
Art. 4 Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate.
Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, prin grija persoanei cu atributii de resurse umane.

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
P .Braila Adrian Mircea

Secretar General
 Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.