PH 63/2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara ROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 /19.10.2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara; Avand in vedere referatul de aprobare nr. 125 din 19.10.2023 prin care se propune aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara si raportul de specialitate punctul de vedere al compartimentului urbanism nr.126/19.10.2023 . Având în vedere: a)Avizul Arhitectului – sef nr. 20738/19.10.2023 din cadrul Consiliul Judetean Hunedoara; b)Aviz nr.10671679/29.07.2023 emis de e-distributie Banat; c) Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Hunedoara nr.781/11.05.2023 d)Raportul informării si consultării publicului, înregistrat sub nr. 2161 din 19.10.2023 din care rezultă respectarea legislaţiei în materia informării şi consultării publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal; În conformitate cu prevedrile art. 25 alin.1, art. 56 alin. (6), Anexa nr.1 Cap.B, pct.14 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.5 alin.1, art. 12 art. 34-40 din anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 privind aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism si , art. 7 alin.(4) si alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; In conformitate cu art.129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.c, art. 139 alin.1 si alin.3 lit.e, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2 si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; PROPUN: Art. 1 Se aprobă şi se însuseşte raportul informării şi consultării publicului înregistrat sub nr. 2161 din 19.10.2023, însotit de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si Achizitii publice, înregistrat sub nr. 126 din 19.10.2023, conform anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art. 2 Se aprobă documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara – Proiect nr. 22/2023 Proiectant- Atelier Disimetria SRL, conform anexei nr. 3 care face parte din la prezenta hotărâre. Art. 3 Durata de valabilitate al acestui PUZ este de 10 ani de la data aprobarii prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului Urbanism,achizitii publice si SVSU si se afiseaza conform legii. INIŢIATOR, Primar, Hibais Leontin Dorin Avizat, Secretar general UAT Bugariu Simona NicoletaROMANIA JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 /19.10.2023 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 /19.10.2023
privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara
com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 125 din 19.10.2023 prin care se propune aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara si raportul de specialitate punctul de vedere al compartimentului urbanism nr.126/19.10.2023 .
Având în vedere:
a)Avizul Arhitectului – sef nr. 20738/19.10.2023 din cadrul Consiliul Judetean Hunedoara;
b)Aviz nr.10671679/29.07.2023 emis de e-distributie Banat;
c) Avizul Directiei Judetene pentru Cultura Hunedoara nr.781/11.05.2023
d)Raportul informării si consultării publicului, înregistrat sub nr. 2161 din 19.10.2023 din care rezultă respectarea legislaţiei în materia informării şi consultării publicului cu privire la elaborarea planului urbanistic zonal;
În conformitate cu prevedrile art. 25 alin.1, art. 56 alin. (6), Anexa nr.1 Cap.B, pct.14 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.5 alin.1, art. 12 art. 34-40 din anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2701/2010 privind aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism si , art. 7 alin.(4) si alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
In conformitate cu art.129 alin.2 lit.c, alin.6 lit.c, art. 139 alin.1 si alin.3 lit.e, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2 si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUN:

Art. 1 Se aprobă şi se însuseşte raportul informării şi consultării publicului înregistrat sub nr. 2161 din 19.10.2023, însotit de punctul de vedere al Compartimentului Urbanism si Achizitii publice, înregistrat sub nr. 126 din 19.10.2023, conform anexelor nr. 1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Se aprobă documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) – ZONA SERVICII – Construire capela mortuara com. Sarmizegetusa,sat Sarmizegetusa, CF 61250, jud.Hunedoara – Proiect nr. 22/2023 Proiectant- Atelier Disimetria SRL, conform anexei nr. 3 care face parte din la prezenta hotărâre.
Art. 3 Durata de valabilitate al acestui PUZ este de 10 ani de la data aprobarii prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului Urbanism,achizitii publice si SVSU si se afiseaza conform legii.

INIŢIATOR,
Primar,
Hibais Leontin Dorin

Avizat,
Secretar general UAT
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.