PH nr.10/2024 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024

ROMANIA
JUDETUL HUNEODARA
PRIMARIA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Nr. 19/02.02.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărârePrivind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024

Planul de Acţiune privind serviciile oferite compartimentul asistenta sociala din cadrul primariei comunei Sarmizegetusa se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Judeţului Hunedoara, conform Legii nr.292/2011.
Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major : asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, pshihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.
Planificarea este un proces sistematic prin care Direcţia de asistenţă sociala îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării este de a ajuta instituţia să îşi definească obiectivele şi orientările, să îşi traseze priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde, să identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instutuţiei .
În întocmirea Planului anual de acţiune s-a ţinut cont, în primul rând de scopul notiunii de asistenţă socială şi anume prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială .
In conformitate cu prevederile art.118 alin.(1), alin.(2), alin.(3) din Legea asistentei sociale nr.292/2011 prin prezentul proiect se propune aprobarea planului anual de actiune privind serviciile sociale ale primariei Sarmizegetusa, în anul 2024.
Faţă de cele arătate mai sus va rugăm a dezbate si aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primar
Hibais Leontin Dorin

ROMANIA
JUDETUL HUNEODARA
PRIMARIA SARMIZEGETUSA
ASISTENTA SOCIALA
Nr.20/02.02.2024

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024

Din perspectivă funcţională acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major, respectiv asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială. La întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa pentru anul 2024, s-a ţinut cont, în primul rând de scopul Compartimentului Asistenţă Socială a comunei Sarmizegetusa, respectiv asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.
Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa pentru anul 2024, s-a elaborat în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor sociale atât la nivel local cât și la nivelul judeţului Hunedoara, respectiv cu strategiile și programele de interes național și se întemeiază pe întregul ansamblu de principii și valori care guvernează întregul sistem național de asistență socială. Totodată, elaborarea planului s-a făcut cu respectarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute de Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului–cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
În conformitate cu prevederile art.118 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa pentru anul 2024, a fost transmis spre consultare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Hunedoara, care a emis avizul consultativ nr.5653/2024.
Temeiul legal al propunerii noastre îl constituie următoarele acte normative: − Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; − Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; − Ordinul Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului– cadru al Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului judetean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti; − Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; − Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare; − Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare; − Hotărârea Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea; − Hotărârea Guvernului nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; − Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie; − Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului; − Ordinul nr. 1218/2019 pentru aprobarea Standardelor specifice minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi; − Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare; − Ordinul comun nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; − Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată, cu modificările și completările ulterioare; − Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Competența aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa, conform dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b), alin. (14) și ale art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectul de hotarare îndeplinește condițiile de fapt și de drept în vederea supunerii spere aprobare coniliului local al comunei Sarmizegetusa.

Inspector,
Popescu Emanuela Patricia

Proiect de hotarare Nr. 10/02.02.2024

Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Avănd în vedere:
– Referatul de aprobare nr.19/02.02.2024 al primarului Comunei Sarmizegetusa la PH nr.10/2024 si raportul de specialitate nr. 20/02.02.2024, cu propunerea de aprobare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024;
– Adresa Consiliului Judetean Hunedoara – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Deva – Serviciul Monitorizare privind Aviz consultativ nr.5653/01.02.2024 si inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.193/01.02.2024;
– avizul favorabil al comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr………..
– prevederile art.112 alin. (1)-(3) din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– art.3 alin.(2) lit.b, art.5 din Anexa nr.3 la HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientativede personal;
– ale art. 7 alin.4 si alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNE :

Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul asistenta sociala din cadrul primariei comunei Sarmizegetusa.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara,Compartimentului asistenta sociala , primarului comunei si se afiseaza conform legii.

Sarmizegetusa, 02.02.2024

Initiator, Primar Avizat Secretar General UAT
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.