PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMĂRIA
337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;
e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

Nr. 7 din 11.10.2021

ANUNŢ

În conformitate cu dispoziţile art.7 alin (2) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primarul Comunei Sarmizegetusa aduce la cunoştinţă faptul că a iniţiat urmatoarele :

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62/2021
privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2022

Proiectul de act normativ sus menţionat poate fi consultat la sediul Primăriei Sarmizegetusa, str.Principala nr.4,birou Secretar si la sediul Primăriei Comunei Sarmizegetusa (panoul de afişaj)
Persoanele fizice sau juridice pot depune în scris, în termen de 30 de zile lucratoare de la data publicării anunţului( pana la 22.11.2021) propuneri, sugestii sau opinii la proiectul de hotărâre sus menţionat al cărui conţinut îl dăm publicităţii însoţit de referatul de aprobare şi raportul compartimentului de resort.
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite: – prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Sarmizegetusa, str. Principala , nr.4 – prin email la adresa: primariasarmizegetusa@yahoo.com sau pe fax: 0254/776552
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Sarmizegetusa.
Persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor formulate şi transmise în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Bugariu Simona Nicoleta , secretarului comunei.
Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi propunerile şi observaţiile, care vor purta menţiunea:“Recomandare la proiect de act normativ”.

Primar,
Hibais Leontin Dorin


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
SECRETAR
Sarmizegetusa,str.Principala nr.4,Tel. 0254/776510; fax 0254/776552
E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

Nr……..din 22.11.2021

Proces-verbal
încheiat azi

Se constata că în termenul prevăzut in anuntul nr.13/16.10.2020, nu s-au primit în scris propuneri, sugestii sau opinii pentru proiectul de hotarare nr.64/2020 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.

Pt. Secretar,
Bugariu Simona Nicoleta


JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMARIA
Nr. 8 din 11.10.2021

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 11.10.2021, cu ocazia afisarii la afizierul Primariei comunei Sarmizegetusa, a proiectului de hotarare nr. 62/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 , conform Legii nr.52/2003.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal .

SECRETAR GENERAL,
Bugariu Simona Nicoleta


 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.