PROIECT DP NR.139/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr.139/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din ziua de 29 NOIEMBRIE 2023 ora 16:30

1.Proiect de hotărâre nr. 75/2023 privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la CONTRACTUL DE PRESTARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG, JUDEȚUL HUNEDOARA nr. 14/28 din 11.01.2023 si mandatarea reprezentatntului comunei Sarmizegetusa să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea Documentelor mentionate

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 76/2023 Privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 2.

b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1- 2.

c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1- 2.
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronica : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 23.11.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.