SEDINTA EXTRAORDINARA 13.03.2023 PROIECT DP 35/2023

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr. 35/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei de indata a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
convocat in sedinta extraordinara pentru data de 13 MARTIE 2023 ora 15:30

1. Proiect de hotarare nr. 24/2023 privind aprobarea programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2023, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2. Proiect de hotarare nr. 25/2023 privind participarea Comunei Sarmizegetusa la “Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C15 – Educație – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” și aprobarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul
“DOTAREA CU MOBILIER ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE PE RAZA COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDEȚUL HUNEDOARA “

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-2.
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-2.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1-2 .
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 13.03.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.