sedinta extraordinara 28.04.2023 ora 18:00

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr. 49/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
convocat pentru data de 28 APRILIE 2023 ora 18:00

1. Proiect de hotarare nr. 38/2023 privind privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2. Proiect de hotarare nr. 39/2023 Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantare nr.358 /25.07.2018 de la FNGCIMM SA IFN

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-2.
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-2.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1-2 .
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 24.04.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Registrul pentru evidenta Proiectelor de Dispozitii de primar.