SEDINTA EXTRAORDINARA 30.05.2023 ORA 18

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr. 69/2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
convocat pentru data de 30.05.2023 ORA 18 00

1. Proiect de hotarare nr. 42/2023 privind implementarea proiectului și aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE,SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA” în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2. Proiect de hotarare nr. 43/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022 pentru proiectul “INFIINTARE CANALIZARE IN LOCALITATILE HOBITA-GRADISTE, SARMIZEGETUSA, BREAZOVA, COMUNA SARMIZEGETUSA”

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:

a) Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-2.
b)Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, protectie mediu si turism, munca si protectie sociala analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1-2.
c) Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctul punctele 1-2 .
Anexat invitatiei regasiti materialele aferente sedintei consiliului local.

*Conform art.134 alin.5 lit.(f) sunteti invitati sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectele de hotarari si sa le transmiteti secretarului general la adresa de posta electronic : primariasarmizegetusa@yahoo.com .

Sarmizegetusa, 29.05.2023

PRIMAR, CONTRASEMNEAZA
Hibais Leontin Dorin SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte de Dispozitii de Primar.